Hva er synd?

Synd kan de­fi­ne­res både som lov­brudd, skive­bom og som hand­lin­ger vi ikke gjør i tro, skriver Terje Konradsen i denne andakten.

«Men den som spi­ser med tvil, er dømt fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd.» (Rom 14,23)

Vi møter i denne ut­ta­lel­sen fra Pau­lus en ny de­fi­ni­sjon av hva som er synd. Synd er alt som lig­ger uten­for tro­ens gren­ser. Vårt mål av tro av­gren­ser den en­kel­tes virke­om­rå­de.

«Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.» (Rom 12,3)

Dette åpner for en in­di­vi­du­ell for­stå­el­se av hva som er synd - in­nen­for ram­men av Guds ge­ne­rel­le grense­set­ting; de ti bud. Det hand­ler for ek­sem­pel om hva vi spi­ser og drik­ker, fri­het til å nyte livet - alt står li­ke­vel i re­la­sjon til den som er sva­ke­re. Ingen må bli fun­net skyl­di­ge i å føre sin bror til fall.

Dess­ver­re har noens «fri­het» gjort livet vans­ke­lig for dem som stre­ver med gren­se­ne - for ek­sem­pel til al­ko­hol. Og re­gel­fo­ku­ser­te men­nes­ker har fun­net gode grun­ner til å felle dom over dem som nyter en stør­re fri­het enn dem selv.

Synd kan altså de­fi­ne­res både som lov­brudd, skive­bom og som hand­lin­ger vi ikke gjør i tro.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Syn­den kom inn i ver­den gjen­nom ett men­nes­kes fall. Men selv om syn­den var i ver­den før loven ble gitt, var det loven som først de­fi­ner­te hva synd er.

Og «sier vi at vi ikke har synd, da be­drar vi oss selv».

Et liv levd i tro be­va­rer oss fra syn­dens makt og leder oss - om vi skul­le synde - til tals­man­nen hos Fa­de­ren; «...Jesus Kris­tus, den Rett­fer­di­ge. Han er en so­ning for våre syn­der, ja, ikke bare for våre, men for hele ver­dens.» (1.Joh 2,1-2)

Les også
Åndelig hunger