Yoga er hinduisme og hinduisme er yoga

Yoga kan aldri løsrives fra sin religiøse side.

I Dagen onsdag 7. mars kan vi lese atAreopagos og bladet Strek skal arrangere en praksisdag for det indre i livet. Et seminar denne dagen skal handle om kropp og spiritualitet etterfulgt av yoga. Bruken av yoga blir blant annet forsvart med at det er en åndelig øvelse på lik linje med ulike vandringer, bønneformer eller for den del, skigåing. Dette er en utrolig overfladisk og villedende fremstilling av hva yoga er. Yoga er noe helt annet.

 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«I senere år har man lagt større vekt på å kroppsliggjøre troen.» * Les saken og bli gjerne med i debatten * #yoga -... Posted byDagen on 6. mars 2018

 

Yoga holder på å invadere det norske samfunnet, barnehagene, det norske skoleverket og kristne sammenhenger. Velmenende voksne mener at yoga kan være redningen for barn og unge som sliter med stressproblemer. I et oppslag på NRK Finnmark 2. februar 2017 kan vi lese at professorIngunn Hagen ved NTNU går inn for yoga i skolen. Hun mener at stressproblemene er økende og at stress over tid har stor negativ virkning på den fysiske og psykiske helsen til barna. Ingun Hagen mener derfor at skolen må ta grep, og innføre yoga som obligatorisk undervisning – så tidlig som mulig.

Vi må spørre: Er dette veien å gå for å hjelpe barna våre? Er dette noen som vi skal bruke i våre menigheter? Skal vi åpne opp for dette fenomenet som er dypt religiøst i sin opprinnelse, eller er det tid for en advarsel?

Yoga kommer fra den svært mangfoldige religionen hinduismen. Hinduismen har sin opprinnelse i India, men har hatt stor innflytelse på religiøs og okkult tenking i Europa i USA de siste 50-60-årene. En rekke hinduguruer har drevet utstrakt misjon i Vesten og deres innsats er kronet med enorm suksess. Guruene brakte yoga til Vesten.

Yoga er ikke gymnastikk, men religiøse øvelser der poenget er å oppnå total kroppsbeherskelse. Målet er faktisk å stoppe å handle. Yoga betyrå forene ellerå samle. Under yoga skal åndelige krefter samles slik at en gjennom en konsentrert anstrengelse kan oppnå erkjennelse, eller som Maria Fürst sier det i boka «Yoga.Din vei til balanse, flyt og styrke» (2017) – få kontakt med sitt autentiske jeg (s.19). Dette «autentiske jeget» kalles Atman i hinduismen og er menneskets sjel som er av samme vesen som guddomsprinsippet Brahman. Brahman er hinduenes oppfatning av Gud eller det Absolutte. Den dypeste meningen med yoga er å forene Atman med Brahman.

Den svenske lektoren og forfatteren av flere bøker om okkultismen, Håkan Arlebrand, definerer yoga slik i sin bok «Det ukjente» som kom ut på Luther Forlag i 1993:Yoga er et fellesnavn på asketiske teknikker som brukes for å bringe mennesket ut av samsara, den illusoriske sanseverdenens og tidens evige kretsløp (s.50).

Forstanden Joachim Grün uttalte til avisen Dagen 25/1-17:Yoga er en meditasjonspraksis som opprinnelig er helt og holden flettet inn i hinduismen. Han sier videre:Yoga er en meditativ vei som egentlig vil stenge for det vi kaller Gud, for verden, for sinnet og sansene. Jeg-et skal utslettes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

At yoga er dypt religiøst, får vi ytterligere bekreftet når vi går dypere inn på hva hinduismen lærer om yoga. Hatha-yoga og kundalini-yoga er begge svært kjente og utbredte yogaformer i Vesten og i Norge. Den såkalte hatha-yoga leder over til kundalini-yoga.

Kundalini er navnet på den feminine guddommelige kraften som ligger kveilet som en slange i ett kraftpunkt kaltchakra, i menneskets underliv. Den guddommelige kraften identifiseres med gudinnen Shakti, som er hinduguden Shivas make. Shiva er «The Master of Yoga» i hinduismen. I kroppen finnes det et svært stort antall energikanaler kaltnadi som den kosmiske energienprana skal strømme gjennom. Spesielt viktig er energikanalensushuma, som det ligger syv såkalte chakrapunkter langs.

Chakrapunktene er svært viktige for den som driver med yoga og meditasjon, siden disse punktene bl.a. er tilknytningspunkter mellom menneskets synlige kropp og de høyere åndelige og usynlige legemene som mennesket også har. De syv chakrapunktene ligger langs ryggraden fra underlivet og opp til det øverste som kalles forSahasrara. Sahasrara betyr den tusenbladede lotusen og finnes etter hindumytologien et par centimeter over hodet.

Yogautøveren skal prøve å vekke kundalinikraften i det nederste chakraet. Kundalinikraften blir også indentifisert med seksualiteten. Kundalini skal nå bevege seg oppover kraftkanalen til den når det øverste chakraet. I dette chakraet venter guden Shiva og når den feminine kraften møter Shiva, skjer det en seksuell forening. Denne foreningen er det samme som frelse.

Det sentrale middelet for å vekke kundalinikraften er bruk av såkaltemantra. Et mantra er et kodeord som den mediterende yogautøveren skal si lavt eller se for seg i sin bevissthet. Det er blitt sagt at ordet ikke har noen betydning i seg selv, men at det er virkningen av ordet som er viktig. I virkeligheten er mantraet i seg selv avgjørende. Det er som oftest et forkortet navn på en hindugud eller en svært kort form/sammendrag av ett hinduskrift. Det er også vanlig å hevde at mantraet er guddommens finere kropp.

Etter det vi har vist ovenfor, er påstanden om at yoga bare har med stressmestring og avspenning å gjøre, en usannhet. Yoga er dypt og genuint religiøst i sin natur. De såkalte hellige mennene (guruene) som brakte hinduismen til Vesten, serverte taktisk nok ikke de rent religiøse tankene i hinduismen under sitt misjonsfremstøt til Vesten. Nei, de valgte en annen strategi. De kom med hinduisme innpakket i vitenskap for sinnets og kroppens helse. Dernest åpent de opp for sin egentlige hensikt – å utbre den østlige mystisismen til Vesten.

Det sier seg selv at mange av de forskjellige stillingene som blir brukt i yoga, kan virke positive som trening for styrke og bevegelighet, selv om mange har pådratt seg muskel og skjelettskader via de samme yogastillingene (Dagens Næringsliv 29/12 2016).

Yoga kan aldri løsrives fra sin religiøse side. Dersom yoga blir løsrevet fra sin religiøse side, er det ikke yoga! Yoga har alltid med det religiøse å gjøre. Det er svært mange av dem som praktiserer yoga som hevder at de driver med yoga løsrevet fra hindumytologien. Å si noe slikt er helt selvmotsigende. Yoga er ikke ren trening eller ren stressmestring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De ulike yogaposisjonene ellerasanas er til for å drepe kroppen på den måten at kroppen ikke skal produsere gjerninger, og som igjen fører med seg karma som igjen binder sjelen til sjelevandringens kretsløp.

Den kjente danske religionsvitenskapsmannen Johannes Aagaard har klart sagt at «det finnes ingen nøytrale teknikker i yoga». De som påstår at yoga er nøytralt vet ikke hva yoga egentlig er.

I et land som vårt der frafallet fra bibelsk kristendom har vært meget omfattende, er det blitt etterlatt ett stort åndelig/religiøst vakuum. Dette vakuumet søker ulike religioner og livssyn å fylle. Hinduismen i form at yoga og meditasjon fremstår som en av disse. Yoga har ingenting å gjøre i noen kristen sammenheng. Dette skal vi vende oss bort fra.

 

DagensDebatt.no: «Mens yoga sikter på å oppleve Gud i menneskets selv og ved meditasjon, lærer kristendommen at vi bare...Posted byDagen on 8. mars 2018

 

DagensDebatt.no: «Hinduismen og buddhismen har mye av æren for at kirken er i ferd med å gjenoppdage glemte felter i det kristne bønnelivet», skriver Tore Laugerud.Posted byDagen on 9. mars 2018

 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

DagensDebatt.no: «Dette er ei farleg utvikling eg vil åtvara mot», skriv Erling Thu om yoga.Posted byDagen on 10. mars 2018