Slik forsvant boplikten for prestene

I mai overtalte Trine-Lise Østlund Blime Høyres landsmøte til å vedta å fjerne boplikt for prester. Nå er vedtaket tatt med i den blå regjeringserklæringen.

- Det er kjempe­gøy. Dette er et bevis på at en­kelt­med­lem­mer kan gjøre en for­skjell, smi­ler MF-stu­dent Tri­ne-Lise Øst­lund Blime.

Om to uker gir hun seg som fyl­kes­le­der i Akers­hus Unge Høyre. Men denne våren har hun fått sma­ken på makt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I mai kjem­pet hun gjen­nom ved­ta­ket om å fjer­ne bo­plik­ten for pres­ter på Høy­res lands­møte. Forrige mandag pre­sen­ter­te Høyre og Frp en re­gje­rings­platt­form der «Fjer­ne bo­plikt for pres­ter i Den nors­ke kirke» var blant de mest kon­kre­te punk­te­ne.

Flyt­ting skur­ret

Det hele be­gyn­te i fjor med lunsj­sam­ta­ler med andre stu­den­ter i kan­ti­nen på Me­nig­hets­fa­kul­te­tet (MF) i Oslo, der Blime full­før­te en mas­ter i re­li­gion, sam­funn og glo­ba­le spørs­mål i vår.

- Vi satt og snak­ket om dette i kan­ti­nen på MF i de­sem­ber, og så er det i re­gje­rings­er­klæ­rin­gen mind­re enn ett år etter. Det er litt gøy, sier hun.

His­to­rie­ne fra venn­in­ner som er barn av pres­ter med bo­plikt, og med­stu­den­ter som skul­le bli pres­ter, fikk Blime til å en­ga­sje­re seg mot bo­plik­ten for pres­ter.

- Det er synd at du må ofte flyt­te korte av­stan­der fordi me­nig­he­ten du skal jobbe i har bo­plikt. Venn­in­ne­ne mine for­tale om en vel­dig god opp­vekst, men for meg skur­ret det rundt hvor­dan flyt­tin­gen fak­tisk på­vir­ker barna og fa­mi­li­en, og går ut­over skole­gang og barne­hage­plass. Det er hel­ler ikke så bra for re­krut­te­rin­gen, fordi det er vik­tig å kjøpe bolig for å komme ut på bo­lig­mar­ke­det, sier Blime.

Ble gra­tu­lert

Under Høy­res pro­gram­ar­beid i vin­ter send­te hun der­for inn for­sla­get om å fjer­ne bo­plik­ten for pres­ter, men det ble ikke tatt med i ut­kas­tet til parti­pro­gram.

- Ta tok jeg det opp med fyl­kes­le­de­ren i Aker­hus Høyre, som mente at det var et godt for­slag.

De send­te inn for­sla­get på nytt, og det kom gjen­nom nål­øyet og ble tatt med som et end­rings­for­slag til lands­mø­tet. Re­dak­sjons­ko­mi­te­en an­be­fal­te der­imot lands­mø­tet å stem­me ned for­sla­get.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det likte Blime dår­lig, og for­be­red­te seg godt til inn­leg­get hun holdt på lands­mø­tet i be­gyn­nel­sen av mai. Og fikk salen med seg.

- Mange kjen­te po­li­ti­ke­re kom etter­på og sa at det ikke var ofte de var blitt over­talt av et lands­møte­inn­legg. Det er vel­dig sjel­den at for­slag re­dak­sjons­ko­mi­te­en har vært mot, har fått fler­tall på bak­grunn av et inn­legg, og så inn i re­gje­rings­er­klæ­rin­gen, smi­ler Blime.

At det skul­le bli med i platt­for­men for den blå re­gje­rin­gen, viss­te hun ikke før den ble pre­sen­tert forrige man­dag.

- Jeg ble vel­dig over­ras­ket og glad, og fikk mange gra­tu­la­sjons­mel­din­ger fra folk.

Be­hold bo­rett

Blime mener at bo­plik­ten ikke må til for å skaf­fe pres­ter til ut­kant­strøk. Hun har selv vokst opp i Sve­ri­ge, som har fjer­net bo­plik­ten for pres­ter.

- Der har de flere pres­ter i ut­kant­strøk og i dis­trik­tet, sier hun.

Den unge po­li­ti­ke­ren på­pe­ker at det sær­lig på Øst­lan­det er korte av­stan­der og ofte unød­ven­dig å måtte flyt­te når en prest får jobb i nabo­kom­mu­nen.

- Det er en selv­føl­ge at man skal bo i nær­he­ten av me­nig­he­ten, men det tren­ger ikke være ak­ku­rat i preste­bo­li­gen, mener Blime.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun for­står at Preste­for­enin­gen er skep­tiske til å fjer­ne bo­plik­ten.

- Men det er mange måter å gjøre det på. Man kan for ek­sem­pel ta vekk bo­plikt og be­hol­de bo­rett, og ha leie­til­skudd hver måned i dyre strøk.

- Har dette ved­ta­ket blitt gjort re­spekt­fullt nok når det gjel­der pro­ses­sen med hø­rin­gen og blant pres­te­ne?

- Ja, det er jeg sik­ker på. Det er gans­ke mange fa­mi­li­er som be­rø­res av dette, og det er vik­tig at man ser se­riøst på dette. Jeg kan ga­ran­te­re at in­gen­ting bare plop­per inn i re­gje­rings­er­klæ­rin­gen, sier Blime.

- Ikke saks­be­hand­ling

Stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg (H) har selv job­bet med for­slag i Stor­tin­get om å opp­he­ve bo­plikt for pres­ter.

- Man­da­tet fra lands­mø­tet gjor­de saken enkel. Det har vært enig­het om at da­gens ord­ning med ikke len­ger fun­ge­rer, det har mange av pres­te­ne selv tatt til orde for. Uenig­he­ten var ikke så stor på lands­mø­tet, men det hand­let om for­mu­le­rin­gen om vi skal fjer­ne eller se på ord­nin­gen for å få bedre løs­nin­ger, sier han.

- Ved å ha dette med i er­klæ­rin­gen har dere nær­mest ved­tatt saken uten å lytte til hø­rings­ut­ta­lel­ser?

- Det for­tel­ler at vi kom­mer til å følge pro­ses­sen nøye. Alle skjøn­ner at dette kre­ver en del over­gangs­ord­nin­ger og kom­pen­sa­sjo­ner. Det hadde vært un­der­lig om re­gje­rings­er­klæ­rin­gen skul­le vente på ut­red­nin­ger. Dette er ikke saks­be­hand­ling, men leg­ger fø­rin­ger fram­over, sier Har­berg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

DAGEN

Boplikt for prester

Den blå regjeringen har i regjeringsplattformen som mål å fjerne boplikten for prester.

De fleste av de 1300 menighetsprester i Den norske kirke har plikt og rett til å bo i tjenestebolig. I dag bor rundt 960 prester i prestebolig, ifølge Kirkedepartementet.

21. mai sendte kirkeminister Rigmor Aasrud boplikten for prester ut på høring. Kirkedepartementet slår fast at ordningen er utgått på dato.

Fristen er 15. oktober for høringsinstansene, og 10. desember for Kirkerådet. Presteforeningen har fått utsatt frist til 26. oktober.

Les også
Presteforeningen krever at regjeringen lytter