TVL: Jeg respekterer at andre velger å se på TVL som en hensiktsmessig samarbeidsplattform der man har mulighet til å få ut sitt budskap. Men slik jeg ser det, kommer initiativet fra Vårt Land under begrepet «felles evangelisering», og jeg anbefalte derfor å ikke gå inn i TVL, skriver Jarle Haugland. På bildet ser vi redaktør Alf Gjøsund. Foto: Vårt Land

Hvorfor takket Tro & Medier nei til TVL?

Slik jeg ser det, kommer initiativet fra Vårt Land under begrepet «felles evangelisering».

12. mars har Dagen etintervju med Alf Gjøsund om Vårt Lands TV-satsing, TVL. Gjøsund er redaktør for denne nye kristen-kanalen og ber i saken om at Kristen-Norge står sammen om dette prosjektet.

Som det fremgår i saken, har Tro & Medier takket nei til å være med i kanalen. Det kan virke som en underlig beslutning, all den tid vi - med våre 29 medlemsorganisasjoner i ryggen - ønsker å være et knutepunkt for kristne medieaktører og vil bidra til enhet i Kristus på mediefronten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dermed skulle jo denne satsingen bli møtt av åpne armer fra oss. Vi ønsker virkelig en tv-kanal som kristne kan stå sammen om! Når vi likevel takker nei, kan det være på sin plass med en forklaring.

Så er det viktig å understreke at følgende vurderinger og argumenter står for min regning, da styret i Tro & Medier har ikke har gitt en begrunnelse for sin vedtak om å takke nei til TVL.

Den primære grunnen til at jeg ikke anbefalte at Tro & Medier skulle bli med i TVL, er teologisk. Og da erkjenner jeg at vi er inne på et komplekst område, der det er mulig å konkludere forskjellig, selv om man har samme teologiske ståsted.

Tro & Mediers vedtekter sier at organisasjonen har sin «basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen».

Dette er en teologisk basis som for det første erbred, i betydningen av at den rommer en rekke ulike kirkesamfunn og kristne organisasjoner. For eksempel samlet Cape Town-kongressen i 2010 fire tusen ledere fra 198 ulike land. For det andre er basisentydelig, da Lausannebevegelsen er klar på spørsmål viktige som Bibelens autoritet, Jesus som eneste vei til frelse, misjonens nødvendighet og også sentrale etiske tema.

Tro & Medier er med det plassert teologisk i det noen vil kalle «evangelikal» eller «konservativ», selv om en kan stille spørsmål ved hvor gode de begrepene er. Uansett forteller vår basis hva Tro & Medier er forpliktet på.

TV-satsingen Vårt Land inviterer til, har en annen teologisk plattform. Den er ikke tydelig definert, men på bakgrunn av hvem som inviteres inn, virker det som at TVL ønsker å romme hele spekteret fra liberal til konservativ. Og det er da det begynner å bli komplisert. For kan vi ikke heller fokusere på det vi er enige om, og ikke det som skiller oss?

Gjøsund sier jo at dette skal være en «kanal som forteller om Jesus som døde for våre synder og stod opp til vår rettferdiggjørelse. En kanal som forkynner livet i samfunnet med Kristus». Det er vanskelig å være imot dette, tvert om - dette er svært bra.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Samtidig, om vi tar den dype, teologiske uenigheten i Kirke-Norge på alvor, er bildet noe mer komplisert. For hvordan definerer man synd? Og hva er rettferdiggjørelse? Hva innebærer «livet i samfunnet med Kristus»? Alle med en viss kjennskap til hvor dypt den teologiske uenigheten stikker, vet at det ikke er mulig å bare konsentrere seg om det vi er enige om.

Så er det viktig å understreke at jeg mener intensjonen om å samle Kristen-Norge under en TV-satsing, er svært god. Jeg mener, som Gjøsund, at vi bør unngå fragmenteringen på denne arenaen. Men jeg mener altså at prosjektet vi inviteres inn i, har en for bred og uklar basis.

Med sin forkynnende profil mener jeg at prosjektet man inviterer inn til, må ha et tydeligere teologisk fundament, for eksempel Lausannebevegelsens dokumenter.

For øvrig er det nyttig å se hva denne bevegelsen skrev i sitt «Manila Manifest», etter kongressen i Manila i 1989, om samarbeid mellom kristne: «Der det er hensiktsmessig, og så lenge bibelsk sannhet ikke blir kompromittert, kan samarbeid være mulig på områder som bibeloversettelse, studier av moderne teologiske og etiske spørsmål, sosialt arbeid og politisk handling.

Vi ønsker imidlertid å gjøre det klart at felles evangelisering krever en felles forpliktelse til det bibelske evangeliet».

Jeg respekterer at andre velger å se på TVL som en hensiktsmessig samarbeidsplattform der man har mulighet til å få ut sitt budskap. Men slik jeg ser det, kommer initiativet fra Vårt Land under begrepet «felles evangelisering», og jeg anbefalte derfor å ikke gå inn i TVL.

Så var det også andre momenter i mine vurderinger, som at jeg mener organiseringen ikke gir god nok mulighet for medvirkning, men det velger jeg ikke å gå inn på her.

Forhåpentlig gir dette en dypere forståelse for hvorfor vi valgte å takke nei til TVL og i stedet takke ja til invitasjonen fra TBN Nordic, som har Lausannepakten som sin teologiske basis. Deres visjon er å være som Paulus i Athen på vår tids livssynstorg - og vårt håp er at de kan være den samlende, seriøse, sunne og søkervennlige kristne tv-kanalen vi, og mennesker i vårt land, trenger.