FORSLAG: Biskop Halvor Nordhaug etterlyser at dem som kritiserer dagens abortlov gjør seg «den umak å peke på bedre alternativer». Bildet er fra pressekonferansen ved Bispemøtet i Oslo forrige uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Forslag til ny abortlov finnes

Kristne ledere som kritiserer dagens abortlov, bør gjøre seg «den umak å peke på bedre alternativer», mener Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug. Noen har gjort nettopp det.

Nordhaugs utfordring kommer i forbindelse med fire kristenlederes tilsvar i Dagen 21. februar til Bispemøtets abortuttalelse (på trykk i Dagen 18. februar).

Om dette skriver de fire lederne, deriblant min egen generalsekretær, Erik Furnes: «Så innser vi at det vil være krevende å lage en god lov ut fra prinsippet om at også et lite foster har krav på beskyttelse. Frem til 1978 ble alle aborter i Norge godkjent av nemnder. Dette systemet hadde klare svakheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det går an å tenke ulikt om hva slags abortlov som i lys av ulike hensyn vil være rettferdig og realistisk i Norge. Uansett må den slå fast fosterets verdi og rettigheter.» Utgangspunktet deres er, slik det må være, at ingen aborter bør finne sted «utenom i en kvalifisert nødssituasjon».

I februar 2013 presenterte etikkutvalget i Norges kristelige legeforening en utredning om norsk abortlovgivning. Torbjørn Folstad, Ingrid Marie Hardang og Morten Magelssen la fram en skisse til en ny abortlov. De var ærlige på at dette var en «kompromisslov», men mente likevel det var en «kristen respons». Her gjengir jeg kort noen hovedpunkter:

– I formålsparagrafen anerkjennes abort som et etisk dilemma, og det slås fast at fosteret har en moralsk rett til liv.

– Selvbestemt abort fjernes og erstattes med et regelverk som er likt fram til og med uke 18 av svangerskapet. Abort er her ingen rettighet, men tillates dersom et eller flere av de fastsatte kriteriene er oppfylt:

1. Utålelig belastning for fysisk eller psykisk helse. 2. Voldtekt eller incest (likt med dagens lov). 3. Den gravide er alvorlig sinnslidende eller psykisk utviklingshemmet (likt med dagens lov). Vanskelig livssituasjon og risiko for alvorlig sykdom hos barnet tas i denne skissen bort som selvstendige kriterier. Dette siste har også vært framme i debatten de siste månedene.

– Kvinnen bekrefter selv om kriteriene er oppfylt, og dette skal ikke etterprøves av lege eller nemnd. Nemndsystemet fjernes i sin helhet.

– Etter uke 18 er abort bare tillatt ved reell fare for mors liv.

– Obligatorisk rådgivning ved kriterium 1, og denne skal ha som uttrykt formål å redusere antall aborter. I Tyskland og Frankrike har dette gitt resultater. Dette har også biskop Nordhaug vært inne på.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Rett til å fullføre svangerskapet.

Trioen som står bak skissen, er klar over at ingen nemndbehandling av aborter mellom uke 12 og 18 kan oppfattes som en liberalisering. Men de avviser i praksis dette ved å påpeke at dagens nemndsystem er «svært liberalt». I tillegg til endring av abortloven mener de det blant annet også må legges til rette for adopsjon av barn som fødes som resultat av uønskede svangerskap.

Kan kristne gå inn for en slik kompromisslov, spør legene bak abortskissen og gir selv et svar: Intensjonen vil ikke være å åpne for abort, men å styrke fosterets vern. Å fremme lovforslaget innebærer ikke aksept av abort, mener Folstad, Hardang og Magelssen.

En undersøkelse fra 2010 viste at 76 prosent av den norske befolkningen er tilhengere av selvbestemt abort. Å skulle oppnå vesentlige endringer av dagens abortlov kan derfor synes svært vanskelig, ikke minst med et forverret debattklima siden skissen til ny abortlov ble lagt fram i 2013.

Det er heller ikke gitt at denne lovskissen svarer på alle utfordringer, eksempelvis hva det vil ha å si for antall aborter at det ikke er foreslått noen etterprøving av om kriteriene er oppfylt. Men en lovendring i tråd med skissen ville uansett ha vært et skritt i riktig retning, kanskje til og med et oppnåelig sådant. Kan det faktisk tenkes at det finnes «en historisk mulighet» til å endre abortloven?