De skulle inkluderes, men faller utenfor

Ny forskning om funksjonshemmede barn og unge viser at det ikke står så godt til med integreringen som vi gjerne liker å tro. Det er et stort sprik mellom de politiske idealene og barnas isolerte hverdag.

At barn med funksjonshemninger skulle inkluderes med jevnaldrende var et mål for de store utdannings- og omsorgsreformene på 1990-tallet. Barna skulle ikke lenger sendes vekk til store institusjoner. Det har vært stor enighet om at de skulle vokse opp hjemme og ha et så vanlig liv som mulig.

Denne uken konkluderte forskeren Jan Tøssebro med at målene ikke er nådd. Tøssebro er direktør vedNTNU Samfunnsforskning. Sammen med kollegaen Christian Wendelborg har han redigert boken «Oppvekst med funksjonshemmede – Familie, livsløp og overganger». Forskerne har fulgt hele 661 familier og de funksjonshemmede barna deres, fra de ble født i årene 1993-1995 og opp gjennom hele oppveksten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er barn som har vokst opp i kjølvannet av de store reformene. De skulle nyte fruktene av omleggingene. I stedet melder forskerne om et opplæringstilbud som fører de funksjonshemmede vekk fra miljøet med jevnaldrende. At de store spesialskolene ble lagt ned, førte ikke til at segregeringen av funksjonshemmede tok slutt.

«Segregeringen er der fortsatt, men den har tatt litt andre former enn tidligere», sier Wendelborg til forskning.no. Det er nedslående lesning.

Riktig nok vokser de fleste funksjonshemmede barn nå opp sammen med familiene sine. Slik sett får de en mer normalisert oppvekst, sammenlignet med tidligere tider.

Men når det gjelder skolen, mener forskerne at vi har langt å gå før vi kan snakke om inkludering. Ja, det kan se ut som skolen organiseres på måter som øker isolasjonen. Mens de funksjonshemmede barna er mye til stede i klasserommet de første årene, blir de tatt stadig mer ut av klassen for å få spesialopplegg når de blir eldre. I stedet for å være en naturlig del av klassemiljøet, blir de sittende alene med en assistent eller en spesialpedagog, eller de forverføres til spesialgruppe. Slik mister de kontakten med jevnaldrende og blir mer isolerte til høyere opp i klassetrinnene de kommer.

De færreste går i en ordinær skoleklasse når de kommer så langt som til videregående. Bare tre av ti er sammen med sine jevnaldrende klassekamerater mot slutten av skoleløpet.

Forskerne konstaterer at tanken om én skole for alle ikke gjelder for funksjonshemmede elever. Tendensen er klarest for barn og unge som er psykisk utviklingshemmet eller har sammensatte vansker. Men også de med fysiske funksjonshemminger blir mer og mer isolert i løpet av skoleårene. Og når de sosiale relasjonene svekkes på skolen, får det også konsekvenser for det sosiale livet på fritida. Den som blir isolert på skolen, blir det også når han eller hun har fri.

Ja, faktisk viser forskningen at elever som går på spesialavdelinger er mindre ensomme og isolerte enn funksjonshemmede som går i vanlige skoleklasser, men som er lite i klassen.

En viktig årsak til at det er blitt slik, er endringer i det politiske klimaet i Norge, mener Jan Tøssebro. Målet om inkludering er blitt svekket i takt med økt trykk på elevenes prestasjoner. De funksjonshemmedes prestasjoner blir det derimot lagt mindre vekt på. Forskningen viser at det forventes lite av dem faglig. Dette får konsekvenser for livet etter skolen. Holdningen er at «de kommer jo bare til å ende opp med uføretrygd likevel. Det er sårende», sier en frustrert mor, som opplever at sønnen ikke får god nok undervisning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tilbudet til funksjonshemmede er bra i Norge, sammenlignet med de fleste andre land. Vi har likevel ingen grunn til å slå oss selvtilfreds på brystet. Dét viser den omfattende forskningen fra miljøet på NTNU.

Forskerne vil ikke konkludere med hvilket opplæringstilbud som er best for funksjonshemmede barn med tanke på sosial og skolefaglig utvikling, men boken som nå foreligger er uansett en vekker på flere plan. Den viser at tilbudet til funksjonshemmede barn har store mangler. Dét kan vi ikke leve med. Det er uholdbart at de store integreringsreformene faktisk endte i ny segregering. Derfor håper vi at denne boken kan bli utgangspunkt for debatt om hvordan forholdene endres. Disse barna fortjener det beste, og vi har råd til å gi dem det. De skal ikke være en salderingspost på knappe kommunebudsjetter.

Alle som har et engasjement for menneskeverdet, bør ha som ryggmargsrefleks også å ha et engasjement for funksjonshemmede og deres familier. I så måte vil vi gi honnør til NTNU-forskerne at de i denne boken også setter søkelys på utfordringene som familier med funksjonshemmede lever­ med. Vi må ikke glemme at også foreldre og søsken må ­ivaretas.