- Ta vare på øyeblikkene!

Prin­ses­se Madelei­ne sa ja til sin Chris O'Neill i Slotts­kyr­kan i Stockholm lør­dag.

- Ta vare på øye­blik­ke­ne, min­net bis­kop Lars-Göran Lönner­mark brude­pa­ret om.

Brud­gom Chris O'Neill var ty­de­lig rørt da prin­ses­se Madelei­ne kom gå­en­de opp midt­gan­gen med sin far Kong Carl Gus­taf. Han var ikke den enes­te i Slotts­kyr­kan som måtte tørke en tåre under se­re­mo­ni­en.

Bru­den bar en kjole de­sig­net av Va­len­ti­no med et fire meter langt slep.

Den var av plis­sert silke­or­gan­za og chan­tilly­blon­der. Prin­ses­sen bar også et pri­vat dia­dem, pry­det med ap­pel­sin­blomst­kvis­ter. Bu­ket­ten besto av ulike hvite roser, samt lilje­kon­vall og myrt fra So­fie­ro slott.

I til­legg til bru­dens kjole har det også blitt spe­ku­lert mye i om Chris ville svare «ja» på en­gelsk eller svensk i Slotts­kyr­kan. Chris O'Neill svar­te «I will», mens Madelei­ne svar­te et klart og ty­de­lig «ja» til om de ville ha hver­and­re.

Brud­gom­men lurte til seg et kyss på kin­net til prin­ses­sen før pres­ten er­klær­te at de nå er mann og hus­tru.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Da brude­pa­ret gikk ut av kir­ken, ga de hver­and­re flere kyss foran en jub­len­de folke­meng­de.

Ned­to­net bryl­lup

Mange hadde møtt opp for å feire brude­pa­ret i Stock­holm, men ram­men rundt bryl­lu­pet er be­ty­de­lig tonet ned sam­men­lig­net med kron­prin­ses­se Vic­to­ria og Da­ni­els bryl­lup i 2010.

Uten­for Slot­tet og langs kor­te­sje­ru­ten var det mange av spen­te til­skue­re, om enn ikke like mange som for tre år siden. Kor­te­sje­ru­ten er også mye kor­te­re denne gan­gen. På res­tau­ran­te­ne i Gamla Stan er det liv og røre, men flere res­tau­rant­ei­ere på­pe­ker at det under viel­sen var færre gjes­ter enn van­lig på en lør­dag.

Barne­kor

Klok­ken 16 ble det stil­le i Slotts­kyr­kan hvor det hadde blitt spilt or­gel­mu­sikk siden gjes­te­ne be­gyn­te å an­kom­me to timer tid­li­ge­re. Prin­ses­sen gikk opp en midt­gang flan­kert av et barne­kor som sang «Götlandsk brud­marsch».

Viel­sen star­tet på en­gelsk før den svens­ke Rox­et­te-stjer­nen Marie Fred­rik­sson sang «Ännu dof­tar kärle­ken». Etter viel­sen sang Peter Jöback til brude­pa­ret.

Kron­prin­ses­se Vic­to­ria og brud­gom­mens søs­ter Na­ta­scha bidro til se­re­mo­ni­en med å lese hver sin bi­bel­tekst.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Størst er kjær­lig­he­ten, sa bis­kop Lars-Göran Lönner­mark til brude­pa­ret som holdt hen­der og ofte smil­te til hver­and­re under se­re­mo­ni­en.

- Ta vare på øye­blik­ke­ne. Kjær­lig­he­ten er ikke bare prakt­full, tenk også på de små tin­ge­ne og hvor­dan dere kan gjøre da­ge­ne best mulig for hver­and­re, sa bis­ko­pen.

Etter viel­sen drar de brude­pa­ret og gjes­te­ne til bryl­lups­mid­dag på Drott­ning­holm.