SU vil stille strengere krav til innvandrere

So­sia­lis­tisk Venstre­par­tis ung­doms­par­ti går i en en­stem­mig re­so­lu­sjon inn for opp­stram­ming i in­te­gre­rings­po­li­tik­ken. Ut­spil­let blir godt mot­tatt hos parti­le­del­sen.

I re­so­lu­sjons­teks­ten gårSo­sia­lis­tisk Ung­dom inn for for­bud mot hijab og andre re­li­giø­se sym­bo­ler i po­li­ti og retts­ve­sen, og for­bud mot kjønns­delt un­der­vis­ning i sko­len. SU vil også inn­føre sam­funns­test for alle som vil bli nors­ke stats­bor­ge­re, og par­ti­et vil ha en gjen­nom­gang av da­gens vel­ferds­ord­nin­ger med vrid­ning fra pas­si­ve kon­tant­over­fø­rin­ger til krav om ak­ti­vi­se­ring i ar­beids­li­vet.

- Venstre­si­den har vært for en­si­dig opp­tatt av ret­tig­he­ter, og for dår­lig til å snak­ke om krav til inn­vand­re­re, sier SU-le­der Andreas Halse tilKlasse­kam­pen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han tror mo­der­par­ti­etSV vil være enig i mye av re­so­lu­sjo­nens inn­hold.

SV-le­der Audun Lys­bak­ken roser ved­ta­ket.

- Dette er god, gjen­kjen­ne­lig so­sia­lis­tisk in­te­gre­rings­po­li­tikk. SV vil finne en tred­je vei i inn­vand­rings­de­bat­ten, der vi er kon­se­kvent for mang­fold, og sam­ti­dig stil­ler nøy­ak­tig samme krav til alle, sier Lys­bak­ken.

SU-ved­ta­ket blir godt mot­tatt iFrem­skritts­par­ti­et.

- In­gen­ting gle­der meg mer enn at po­li­ti­ke­re og par­ti­er fore­slår kon­struk­ti­ve løs­nin­ger på ut­ford­rin­ge­ne inn­vand­ring ska­per. Så SU skal ha all mulig ære for dette, sier leder for Oslo Frp, Chris­ti­an Ty­bring-Gjed­de. (©NTB)