Slik svarer biskopene om fortapelsen

Sogneprest Espen Andreas Hasle ber sine biskoper om et klart svar i spørsmålet om fortapelse. I bispekollegiet er debatten allerede i gang.

Siden den gang hardebatten rast, både i Dagens spalter og på nett. I torsdagens avisgår Hasle ut med en oppfordring til biskopene i Den norske kirke om en avklaring.

«Takk for tjenesten dere gjør, og enda mer takk hvis dere kunne tenke dere å si noe om dette slik at ikke denne uklarheten får bre mer om seg enn den allerede har gjort», skriver han avslutningsvis.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi baDen norske kirkes tolv biskoper svare på spørsmålet: «Kan et menneske gå fortapt?». Og kanskje oppsummererAtle Sommerfeldt essensen når han gir det mest kortfattede svaret av alle:

– Ja, men alt er i Guds hånd.

Les: – Avlyser livets to utganger

– En feilslutning

Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin og visepreses i Den norske kirke, forteller at bispemøtet hadde «Læren om den doble utgang» som orienteringssak på forrige møte, og at de vil følge opp temaet videre. Selv sier han at det er en feilslutning å slå fast at «alle blir frelst».

– Gud vil at alle skal bli frelst. Men Skriften sier at livet kan forspilles, også i evigheten. Gud tvinger ikke sin kjærlighet på noen. Et menneskes nei blir respektert, også i evigheten, skriver han og fortsetter:

– Den som fastslår at alle mennesker blir frelst, mener seg å ha en annen og dypere innsikt enn både Kristus og apostlene, og har foregrepet Guds dom. Men dommen hører Herren til.

Han presiserer at kirken må fastholde og forkynne fortapelsens mulighet, samtidig som en må merke seg at Jesus særlig peker på dette i møte med dem som mener å ha sitt på det tørre.

– Så finnes det også bibeltekster som isolert sett gir håp om at alle skal bli frelst, somFørste Korinterbrev 15,28 ogJohannes-evangeliet 12,32. Det må man også fastholde hvis man vil være bibeltro. Men samlet sett er det liten tvil om at Skriften peker på fortapelsens mulighet, konkluderer Nordhaug.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han får selskap av Oslo-biskopOle Christian Kvarme, som kommer med følgende kortfattede oppsummering:

– Jeg regner med fortapelsens mulighet og setter min lit til Guds større barmhjertighet.

Alvor og nåde

Biskopene er alle tydelig på at dette er et krevende farvann å navigere i, både teologisk og sjelesørgerisk. Preses i Den norske kirke,Helga Haugland Byfuglien, sier at det er mulig å forspille sine muligheter:

– Mange av Bibelens tekster formidler med dypeste alvor at det er mulig å miste sitt liv og forspille sine muligheter til et liv i kjærlighet til Gud og sin neste. I trosbekjennelsen sier vi at Jesus «skal komme igjen for å dømme levende og døde.» Det er Guds dag, da han gjør slutt på ondskap, hat og urett. Det er det kristne håpet, skriver Byfuglien, og presiserer:

– Bibelens budskap er samtidig at det er ved Guds nåde mennesker blir frelst. Kirkens fremste oppgave er å forkynne og formidle nåden slik at mennesker tror på den og lever i tillit til Kristus.

Hun mener at nettopp troen på at dommen tilhører en kjærlig og barmhjertig Gud, gjør det mulig å fastholde både et dypt alvor om dom og et håp om en fremtid i Guds nærhet.

– Men det forblir et mysterium, skriver hun.

Guds dom

Frabispedømmet Agder og Telemark svarer biskopStein Reinertsen klart om fortapelsens mulighet. Han viser både til «den lille bibel» og Jesu ord om seg selv som den eneste veien til Gud Far.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ja, jeg tror at det er mulig for et menneske å gå fortapt. Det er alvoret over livet. Det bibelske materialet er tydelig på at livet har to utganger. En gang skal vi alle stå til regnskap overfor Gud med våre liv. Evangeliet er at vi blir frelst av Guds nåde ved troen på Jesus Kristus. Noen annen vei til frelse kjenner vi ikke.

Men også Reinertsen løfter frem at dommen er Guds, og ikke menneskers.

– Det er vårt håp. Gud er kjærlig og rettferdig. Ingen vil derfor urettferdig gå fortapt og ingen elsker oss mennesker så høyt som det Gud gjør. Kirkens oppgave er å kalle mennesker til tro på Jesus Kristus.

Tro og håp

Olav Øygard er to år inne i sin bispegjerning iNord-Hålogaland. Han har ingen planer om å innføre noen ny kirkelære om fortapelsen, og viser også tilJohannes 3,16 som rommer både fortapelsens mulighet og frelsens håp.

– Bibelen omtaler muligheten for å gå fortapt. Men hovedsaken er Guds vilje om at alle mennesker skal være hans, og bli bevart hos ham. Å være kristen er å leve i tro og håp. Neste helg feirer vi allehelgensdag. Jeg gleder meg til å forkynne om håpet som er knyttet til Jesu oppstandelse fra de døde.

Litt lenger sør i landet, iNidaros bispedømme, erTor Singsaas biskop. Han presiserer at det er mennesker som takker nei til fellesskap til Gud, et valg de har fått frihet til å gjøre.

– Det ligger i Guds kjærlighets vesen å skape oss til frihet. Slik er kjærlighetens Gud også et stort mysterium. Vi kan si ja og nei til Gud. Guds kjærlighet tvinger ingen til fellesskap med seg. Heller ikke på Herrens dag. Dagen vi møter ham ansikt til ansikt, skriver Singsaas.

Kan ikke vite

Det var altså Tor B. Jørgensen som startet denne omgangen av debatten om fortapelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hans arvtaker iSør-Hålogaland bispedømme,Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, mener det er vanskelig å si noe sikkert om det som skjer etter døden. For henne har livet her og nå vært viktigst i forkynnelse og tjeneste.

– Jeg opplever at det kristne budskap er et sterkt kall til all kamp for rettferdighet, et meningsfylt liv, barmhjertighet og kjærlighet, og at det er det essensielle. Det som kommer etter døden et det ikke mulig å ha helt fastlåste oppfatninger om.

Hun sier at Bibelen har ulike bilder på livet etter døden, og at de må tolkes i lys av Gud som kjærlighet, og Jesu oppstandelse som et tegn på at livet og kjærligheten er sterkere enn døden og ondskapen.

– Samtidig ligger det et stort alvor i den kristne tro og Bibelen at det skal være et oppgjør med all ondskap. Dette perspektivet vet jeg er særlig viktig for alle som opplever ondskapen som en helt reell virkelighet i sitt liv, krigsofre, overgrepsofre, de som hver dag lever med undertrykkelse og vold. At ondskapen og døden skal tilintetgjøres er et viktig håpselement i den kristne tro. Mer enn det tror jeg ikke det er mulig å si om det som kommer etter døden, det tilhører Guds nåde og Guds kjærlighet, sier biskopen.

Tar oppgjør med skremselsforkynnelse

Det er lang tradisjon på Hamar bispestol for å ta oppgjør med skremselsforkynnelse, sierSolveig Fiske, biskop i Hamar bispedømme.

Hun mener at enkeltskriftsteder ikke kan brukes til å gi enkle svar, men må leses i sin kontekst.

– Guds kjærlighet til menneskene står i kontrast til slike skriftsteder. En lære om evig pine, fortapelse og straff, er vanskelig å forene med evangeliet om frelse i Jesus Kristus. Med Guds kjærlighet og rettferdighet som rettesnor kan vi ha tillit til at Gud vil vårt beste, også på den siste dag. Dette er ikke til hinder for Guds dom og oppgjør med ondskap og urett, sier Fiske.

Hun forteller at hun har møtt en del mennesker som har vært utsatt for forkynnelse som har skapt et forvrengt gudsbilde og avstand til kristen tro. Og andre som har måttet arbeide med å gjenfinne en nådig Gud som møter mennesket med kjærlighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det kristne håp sier at Gud tar vare på det livet som er endt. Jeg er trygg på at Gud tar hand om dette på en god måte, sier Solveig Fiske.


Spenningen mellom dom og frelse

BiskopPer Arne Dahl i Tunsberg bispedømme sier at spenningen mellom dom og frelse går gjennom hele Bibelen.

– Vi må derfor øve oss på å fastholde dette hellige alvor, i visshet om at det er frelseren som også er dommeren. Gud er rettferdig og barmhjertig, og Gud dømmer oss slik Jesus møter oss «full av nåde og sannhet», skriver han og viser til «Den lille bibel», Johannes 3.16.

Dahl advarer mot å forsøke å kikke Gud i kortene, eller avlyse Bibelens lære om «en overordnet regnskapsplikt. Det kan en ikke gjøre uten å miste det han karakteriserer som et avgjørende bakteppe for Jesu liv, død, oppstandelse og gjenkomst.

– Vi tror på en endelig beseiring av Den onde. Vi kan håpe på en gjenopprettelse, og gjerne bli med i avdøde Jacob Jervells daglige bønn: «Kjære Gud! La helvete stå tomt.», sier Dahl.

– Godt med bekreftelse

Espen Andreas Hasle er sogneprest i Manglerud kirke i Oslo, og mannen som torsdag ba biskopene om en avklaring i spørsmålet om fortapelse. Han har lest svarene som Dagen har hentet inn, og er glad for det han oppfatter som en relativt klar bekreftelse på at læren om to utganger på livet fortsatt er kirkens lære.

Han mener dette har blitt stående som et litt uavklart spørsmål, blant annet etter den siste tids debatt. Derfor er han glad for å høre at biskopene har tatt spørsmålet opp, og at de skal drøfte det videre. Han viser til Harald Hegstad og Jan Olav Henriksen ved Menighetsfakultetet som slår fast at en ikke kan si at alle blir frelst.

– Jeg ser frem til en videre behandling fra deres side. Kan vi slå fast det Hegstad og Henriksen sier, så vil mye være klarlagt, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

FORTAPELSE:Les mer om debatten på dagen.no

Les sogneprestens utspill til biskopene:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));