FORBØNN: Prester i Stavanger bispedømme oppfordres nå til å lede forbønn for likekjønnede par.

Biskop vil at prester skal be for homofile par

Biskop Erling J. Pettersen har nå sendt et hyrdebrev til alle prester i Stavanger bispedømme om forbønnshandlinger for likekjønnede par.

«Jeg anbefaler at presten som etter sin overbevisning finner det rett, kan lede forbønnshandlinger for likekjønnede par», skriver biskopen i et brev som han har sendt ut til alle prestene i sitt bispedømme.

Han viser til at iStavanger bispedømme har dette ikke vært en utbredt praksis til nå, men biskopen mener at det har vært gjort positive erfaringer med slike forbønnshandlinger der det har funnet sted.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ikke noe nytt

Prost Ludvig Bjerkreim i Sandnes prosti mener at brevet fra biskopen ikke varsler en ny praksis.

– Ut fra det som er vedtatt iKirkemøtet, er dette tilbake til en praksis vi har hatt, der det er opp til den enkelte prest om vedkommende vil be for et homofilt par, sier Bjerkreim.

Han viser til at biskopen oppfordrer det enkelte prosti til å ta dette opp med sine prester, og Bjerkreim vil gjøre det allerede i dag.

– Jeg tror at prestene tenker noe ulikt om dette, men de fleste er restriktive. Flere sliter med å si nei til å be for mennesker som ønsker det. Selv om jeg mener at Guds ord ikke velsigner homofilt samliv, vil jeg strekke meg langt for å be for mennesker. Dersom jeg fikk en slik utfordring, ville jeg selvsagt prate med paret, før jeg gav et svar. Per i dag er jeg tilbakeholden, sier Ludvig Bjerkreim.

Åpenhet og respekt

Biskop Pettersen ønsker at alle som ber om å få satt sitt samliv inn i en kristen livstolkning, i kirkens rom, må bli møtt med åpenhet og respekt.

«Når gjennomføringen av en slik forbønnshandling overlates til den enkelte prests pastorale skjønn, betyr det også at det ikke legges til rette for noen godkjenningsordning fra prost eller biskop. Jeg vil anbefale at det legges opp til åpne samtaler om saken i det enkelte prosti», skriver biskopen i sitt brev til prestene.

– Ikke glad for utvikling

En av de som har fått brevet fra biskopen, er sokneprest Arne Sørås i Bekkefaret menighet i Stavanger.

– Dette er en klar retningslinje fra biskopen om at det er slik han vil ha det i vårt bispedømme. Men jeg har mitt ståsted i dette spørsmålet, og er ikke glad for denne utviklingen, sier Sørås til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han frykter for at biskopens anbefaling vil gjøre det enda mer vanlig med forbønnshandlinger for homofile par.

– Dette brevet vil være med å åpne mer opp for denne praksis, mener han.

Men soknepresten legger til at det var ikke uventet at det kom et slikt utspill etter Kirkemøtet.

– Pettersen har bare satt ned på papiret det som Bispemøtet har gått inn for. Vi har fått en skriftlig anbefaling i et forsøk på å legge opp til kjøreregler i denne saken. Biskopene ønsker jo å bevare enheten i kirken, selv etter dette alvorlige avviket, sier Arne Sørås.

Kirkelig praksis

Bispemøtet drøftet i mai den kirkelige praksis for forbønn for borgerlig inngått likekjønnet eksteskap. Pettersen viser til tidligere vedtak som gir den enkelte prest adgang til å lede forbønnshandlinger for likekjønnet ekteskap ut fra sitt pastorale skjønn og ansvar.

Flere at de andre biskopene har også sendt lignende brev i sine bispedømmer. Det gjelder blant andre Atle Sommerfeldt i Borg, Solveig Fiske i Hamar og Laila Riksaasen Dahl i Tunsberg bispedømme.

Ingen liturgi

«Denne mulighet foreligger for alle prester, men ingen kan pålegges å forestå slik forbønn», skriver biskop Erling J. Pettersen.

Han legger til at likekjønnede par kan fortsatt ikke vies i kirken, og at det er kun Kirkemøtet som har myndighet til å fastsette liturgier i kirken.