Livni: - I alles interesse å skape fred

Samfunn

Både Is­rael, pa­le­sti­ner­ne og ver­dens­sam­fun­net har in­ter­es­se av at pa­le­sti­ne­re og is­rae­le­re får til en freds­av­ta­le, slår Is­ra­els for­hand­lings­le­der Tzipi Livni fast.

Bønnesuppe før Midtøsten-samtaler i USA

Samfunn

Bønne­sup­pe, hav­ab­bor og man­go-iste sto på me­ny­en da palestinske og israelske utsendinger innledet for­hand­lin­ger med et tra­di­sjo­nelt, mus­limsk mål­tid.

Kerry møter en splittet israelsk regjering

Israel

Når USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry kom­mer til Is­rael tors­dag, møter han en re­gje­ring som er dypt split­tet i synet på pa­le­stinsk stats­dan­nel­se.