Bruksrett kontra eiendomsrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).

Prinsipper og relasjoner

andakt

«Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!» (Joh 8,11).

Evig liv og herskemakt

andakt

Han fikk myndighet over det skapte, herskermakt over alle mennesker. Denne makten fikk han primært for å frelse og gi evig liv til dem som vil tro.

Løgnens far

andakt

«Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham» (Joh 13,2).

Når fornuften stadfester troen

andakt

«De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft» (Joh 10,35).

Når Gud er nær

andakt

«Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere» (Jak 4,7).

Kjærlighet for videregående

andakt

Ord som refs, disiplin og straff faller tungt for de fleste av oss. Likevel beskriver disse ordene viktige sider i vår relasjon med Gud.

Hvem er dine nærmeste?

ANDAKT

«Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å ta hånd om ham, for de sa: «Han er gått fra forstanden» (Mark 3,21).

Guds plan står fast!

andakt

Gud har alltid en agenda, en plan for hver dag. Vi stilles på valg om å innordne livet etter hans gode hensikt, eller tråkke opp vår egen sti.

Arven som lever videre

andakt

«Dette er min pakt med dem, sier Herren: Min Ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, skal ikke vike fra din munn og ikke fra dine barns eller barnebarns munn, sier Herren, fra nå og til evig tid» (Jes 59,21).

Menneskelig dårskap

andakt

«For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren» (Jes 55,8).

Avguderiets meningsløshet

ANDAKT

«Se, dere er mindre enn intet, og det dere gjør, er mindre enn ingenting» (Jes 41,24).

Frihet som er til nytte

andakt

«Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen» (Gal 5,1).

Hjørnesteinen

ANDAKT

«Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen» (Efes 2,20).

Rikene i denne verden

ANDAKT

«Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres område» (Ap. gj 17,26).

Skryt og sammenligning

andakt

«Vi vil ikke skryte uten mål og grenser, men bruker som målestokk det målet Gud har satt for oss» (2Kor 10,13).

Hva mennesker sier

ANDAKT

«For vi vil gjerne gjøre det som er rett, ikke bare for Herren, men også for mennesker» (2. Kor 8,21).

Motgang gir resultater

andakt

«For heller ikke da vi kom til Makedonia, ble det lettere for oss. Vi møtte bare motgang, ytre strid og indre angst» (2Kor 7,5).

Anstøt eller tillit

ANDAKT

«Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet» (2Kor 6,3).

Håpet som lever

ANDAKT

«Siden vi har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet» (2Kor 3,12).

Død uten brodd

ANDAKT

Gud har aldri vært urettferdig og kommer heller ikke til å bli det.

Dommeren tar ansvaret

ANDAKT

«Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.»

Rammer som gir vekst

ANDAKT

«Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi» (1Kor 8,6).

Velprøvd hjertemedisin

andakt

«Hjertet er mer svikefullt noe annet», sier profeten Jeremia (Jer 17,9).

Fullfør din tjeneste!

ANDAKT

«Se til at du fullfører den tjenesten du har fått for Herren» (Kol 4,17).

Tjener eller Herre?

ANDAKT

«Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!» (Kol 2,6).

Vinduer i våre liv

andakt

«Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød; mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn» (5.Mos 8,3).

Du blir ikke lurt!

andakt

Den som leser evangeliene kan være trygg på ikke å bli lurt. Fakta bekrefter troen.

Lederskap i særklasse

andakt

«For Herren var med Josef. For Herren lot alt han gjorde, lykkes for ham» (1Mos 39,23).

De som ble stående

andakt

«Ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min Far» (Joh 6,65).

Troverdige vitneutsagn

andakt

«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn » (Joh 3,11).

Bli i det Jesus lærte

andakt

«Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud» (2 Joh v.9).

Apostelen Johannes

andakt

«Jeg, Johannes, er den som hørte og så alt dette » (Åp 22,8)

Bevisene avgjør

andakt

«Det er evangeliet om hans Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, kommet som menneske av Davids ætt, ved hellighets Ånd stadfestet som Guds mektige Sønn ved oppstandelsen fra de døde» (Rom 1,3)

Hva er sannhet?

andakt

«Jeg skriver ikke til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn kommer fra sannheten» (1.Joh 2,21)

Samlere blant oss

andakt

Men Gud sa til ham: «Uforstandige menneske! I natt kreves din sjel tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet?» (Luk 12,20).

Rikdom som ikke forgår

andakt

Og han sa til dem: «Ta dere i vare for all slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har overflod» (Luk 12,15). 


Dimensjonen som gikk tapt

ANDAKT

«For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige» (Kol 1,16).

Sikker og trygg

ANDAKT

«Du er mitt håp, min Herre og Gud, min trygghet fra jeg var ung» (Salme 71,5).

Lovløshetens dårskap

ANDAKT

«Den lovløse setter nesen i været. ‹Han krever meg ikke til regnskap! Det er ingen Gud›, er alt han tenker» (Salme 10,4).

Troen overskygger alt

andakt

Troen alene overskygger alle religiøse øvelser og prøvelser.

Skuffelse og begeistring

ANDAKT

Begeistring og skuffelse er farlige drivkrefter. Men Guds rike har et helt annet sentrum, nemlig glede, rettferdighet og fred i Den hellige ånd.

Den indre lampen

ANDAKT

«Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fylt av lys» (Mat 6,22).

Visdom kontra kunnskap

andakt

«Forkynneren var ikke bare vis, han ga også folket kunnskap» (Fork 12,9).

Sunnhet er nødvendig

ANDAKT

Synd, umodenhet og usunnheter henger sammen. Men selv om noe er usunt er det ikke nødvendigvis synd.

Enten eller, både og

andakt

«Alt hører dere til, men dere hører Kristus til, og Kristus hører Gud til» (1.Kor 3,22–23).

En, to, tre...

ANDAKt

«Om én blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort» (Forkynneren 4,12)

Sinte ansikt

andakt

«Nordavinden føder regn, baktalelse føder sinte ansikt» (Ordspr 25,23).

Rene hjerter, milde ord

ANDAKT

Hvor upassende og galt, men samtidig så lett det er å dømme våre medmennesker.

Arbeidsglede

ANDAKT

Det finnes en overdreven og usunn arbeidskultur som hverken gir rom for hvilen eller bønnen.

Navlen i troslivet

ANDAKT

Jeg mangler ikke noe når Herren selv er min hyrde. Han lar meg både «ligge i grønne enger» og «leder meg til vann»

Se framover!

andakt

«Ha øynene rettet framover, fest blikket på det som ligger foran!» (Ordspr 4,25)

Visdommen er ren

andakt

Der hvor meningsytringer skiller, fragmenterer og ypper til strid – er visdommen fredselskende, føyelig og upartisk.

Han som tilgir synd

ANDAKT

Vi frykter ikke Gud bare fordi han er streng og straffer synden, vi frykter ham også fordi han er den eneste som kan tilgi synd.

Frelser og dommer

andakt

«Jorden ble taus av frykt da Gud sto opp for å dømme, for å frelse alle hjelpeløse på jord» (Salme 76,9–10).

Unnskyld, Gud!

ANDAKT

Hos Gud er det alltid et «ja» og et tydelig «amen» når det gjelder hans løfter.

Speilet på veggen

ANDAKT

«Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut» (1.Kor 13,12)

Glede er en alvorlig sak

andakt

«Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel!» (Salme 100,2)

Enkel og frimodig tro

andakt

«Jeg er Gud, Den veldige. Lev for mitt ansikt, vær hel i din ferd» (1.Mos 17,1).

Enhet og den rette lære

ANDAKT

«Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg» (Joh 17,21).

Summen av alle ting

andakt

«Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede og rik på miskunn» (Sal 103,8). Hvis det er ett vers i Det gamle testamentet som summerer opp hvem Gud er, så er det kanskje dette.

Nærhet og tilflukt

andakt

«Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg har tatt min tilflukt til Herren Gud» (Salme 73,28).

Stillheten som våpen

andakt

«Bare hos Gud er jeg stille, fra ham kommer min frelse» (Salme 62,2).

Den som gir har alltid nok

andakt

«Sett ikke lit til vold, ha ikke forgjeves håp til rov! Om rikdommen vokser, la deg ikke merke med det!» (Salme 62,11).

Godhet som drivkraft

andakt

«Jeg setter min lit til Guds godhet, til evig tid» (Salme 52,10).

Det er en mening med det!

ANDAKT

Gud er ikke bare en planlegger, men også en som fører regnskap. Det finnes bøker i himmelen hvor all menneskelig adferd er registrert. Ingenting unngår Guds oppmerksomhet.

Troen stadfester loven

andakt

Tro er en barnlig innstilling som ikke krever egeninnsats og som vi derfor ikke kan skryte av. Gjerningene, derimot, gir grunnlag for oppmerksomhet rundt egen innsats.

Troskap mot sannheten

andakt

«Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus» (Efes 4,15).

Hva er vekst?

andakt

«Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet» (Ef 4,16).

Frelsens vei og det gode liv

andakt

«Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning» (2.Tim 3,16–17).