Tarjei Gilje: Moden radikalitet

misjon

Hvordan får vi sunn radikalitet til å passe inn i kunnskapssamfunnets forventninger til utdannelse og formell kompetanse?

Vekkelsen 
som ikke 
forsvant

jubileum

For noen ble Jesusvekkelsen et blaff. For pionerene på Borgen i Troms ble den startskuddet til et misjonsarbeid som har vart i 40 år.

Sikkert som døden

andakt

La oss leve uten bremsene på og være forberedt, for den dagen kommer helt sikkert!

Ekteskapelige forbrytelser

andakt

Det er både mulig å gjøre innbrudd i – og utbrudd av ekteskapet. Ikke fordi det er noe «skap» med en lås, men fordi ekteskapet etter bibelsk, kristen tankegang er en pakt mellom to – én mann og én kvinne.

Ta deg tid til å så 
et frø!

andakt

Loven om å så og høste gjelder også i den åndelige verden. Når vi sår evangeliet hos barn og ungdom kan vi forvente en livskraftig kristen kultur i neste generasjon.

Skjulte krefter

andakt

Guds nåde og tilgivelse går ut over vår forstand. Vi trenger hjelp utenfra til å erkjenne sannheten om oss selv.

Følelser som 
drivkraft

andakt

«Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og skriket deres fikk overtaket» (Luk 23,23)


Ingen lov, ingen Gud!

andakt

«Og fordi lovløsheten tar overhånd vil kjærligheten bli kald hos de fleste.»

De som ikke kom 
i media

andakt

– De leverte seierrike, stille liv til ære for Gud og til gagn for medmennesker. De kjenner Gud, ja, de elsker ham!

Lovbundet eller lovløs?

andakt

I vår menneskelige natur er det en dragkamp mellom lovløshet og loviskhet. Ulike personligheter tenderer enten mot den ene eller den andre ytterligheten.

Måtehold og avhold

andakt

Avhold er en naturlig beskyttelse mot grenseløs nytelse, for ofte kan måteholdet være vanskeligere enn avholdet.

En hyggelig synder

andakt

Verden er full av hyggelige syndere. Uansett, hyggelig eller ufordragelig spiller liten rolle når Guds standard setter oss på plass.

Seier over verden

andakt

Mammon må beseires på det indre plan ved at Jesus blir Herre i det enkelte menneske.

Tro på øyenvitnene!

andakt

«Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi.» skriver apostelen Johannes.

Ubegrenset kraft

andakt

Den hellige ånd har ubegrensede kraftreserver. Men han er ikke en upersonlig kraft, han er kraftleverandøren. Sørg for å bli kjent med ham!

Hva Titanic lærte oss

andakt

Historien om Titanic har lært oss hvordan menneskelig overmot og teknologi kan føre hundrevis av mennesker rett inn i døden.

Gud satser – gjør du?

andakt

Ekteskapspakten er grunnleggende for menneskelige relasjoner. Forholdet mellom foreldre og barn, den indre styrken i menighet og samfunn – alt dette bygger på at ekteskapet fungerer.

Hvor er 
Jesus?

andakt

I en tid hvor det er mye fokus på at Guds nærvær skal komme til oss, er det kanskje på sin plass å minne om at Jesus først og fremst ønsker at vi skal komme til ham.

Gud satte begrensninger

andakt

Det var grunner til at Herren satte en grense på 120 år for menneskets levetid, skriver Terje Konradsen i andakten.

Død og 
levende tro

andakt

Det som gir oss del i frelsen er den handlingen troen leder til; nemlig omvendelse til Gud og reservasjonsløs overgivelse til troens opphavsmann og fullender.

Bygge Guds rike?

andakt

– Vi er selv levende steiner som Gud bruker til å bygge sitt hellige tempel.

La oss få jobben gjort!

andakt

Menneskeheten er invitert inn i den samme herlighet som Faderen og Sønnen hadde før verden ble til.

Troen 
er broen

andakt

Troen er broen mellom det synlige og det usynlige. Det usynlige er det opprinnelige og første.

Inkluderende 
fellesskap

andakt

Menigheten skal innby de hellige til et annerledes fellesskap enn resten av samfunnet

Ikke hersk i Jesu navn!

andakt

Målet for Paulus var å fostre de nye menighetene og enkeltmennesker til selvstendig tro.

Åndelig trykk-
regulering

Andakt

Som kristne har vi en unik styrke tilgjengelig i Herren. Det kan kanskje ta litt tid før du finner ut av det, men når du har funnet denne hemmelige styrken makter du alt!

Åndelig navigasjonsutstyr

Andakt

Guds ord er vårt viktigste navigasjonsutstyr. Gjennom Bibelens bøker brettes kartet ut for oss.

Håp for slitne foreldre

ANDAKT

Verdiene og prinsippene fra Guds ord må ligge til grunn både i omsorg og veiledning. Målet er både å gi barnet følelsesmessig ballast, et sundt selvbilde og en fast karakter.

Lovens forbannelse

Kristenliv

De som ikke sat­ser på Guds rett­fer­dig­het gjen­nom troen, er av­skå­ret fra løf­tet og over­latt til seg selv.

Hva er synd?

Kristenliv

Synd kan de­fi­ne­res både som lov­brudd, skive­bom og som hand­lin­ger vi ikke gjør i tro, skriver Terje Konradsen i denne andakten.

Åndelig hunger

Kristenliv

Men er­fa­rin­gen med det som hørte Guds Ånd til, gjor­de at det ikke var noen vei til­ba­ke. Det livet jeg hadde fått sma­ken på, drev meg vi­de­re i min søken etter mer av Jesus.

«Han stod ham nær!»

Kristenliv

Nær­het til Gud gir fel­les­skap med Jesus i hans dy­pes­te smer­te og i hans størs­te her­lig­het. Gå ikke glipp av det!

Forventninger om seier

Kristenliv

Sla­get på Gol­ga­ta ble his­to­ri­ens vende­punkt. For all­tid er syn­de­ne til­gitt, sa­tans og syn­dens makt er knust

Å elske sin neste

Kristenliv

Hvis kjær­lig­he­ten kun er en fø­lel­se som de hel­di­ge får opp­le­ve, fra­tar det oss an­sva­ret for å lære å elske.

I Guds vilje?

Kristenliv

Å kjen­ne Guds vilje er først og fremst et re­la­sjons­spørs­mål.

Inspirert radikalisering

Kristenliv

For en kris­ten er det umu­lig å tenke seg en ra­di­ka­li­se­rings­pro­sess uten kor­sets bud­skap i sen­trum.