Tårer til frelse

bokanmeldelse

For noen ble bedehuset springbrettet til misjonstjeneste. For andre ble det veien bort fra troen. I boken «Sendt» viser NLM mot ved å la også de vanskelige historiene og dilemmaene slippe til.

Krigen mot statistikkene

Synspunkt

Vår fiende er at vi er fornøyd med tingenes tilstand og glir inn i den verden som er kjent.

Sex, sex og atter sex

i fokus

Hele verden snakker om sex. Kirken snakker altfor lite om sex.

Hvorfor alle bør gå ett år på bibelskole

bibelskole

Hvem har ansvaret for at neste generasjon ikke tryner når de kommer på høyskoler og de får høre at du må tro på noe du kan bevise, og at det er så mye motsetninger i Bibelen at den kan man ikke tro på?

Menigheten som springbrett for samfunnsengasjement

Meninger

Jeg håper også Krogedal ser nytten av det kristne aviser, kristne interesseorganisasjoner og for eksempel en kristen tankesmie kan bidra til. Det trenger ikke være motsetning mellom menighetsbygging og samfunnsbygging - de to elementene går svært godt hånd i hånd, skriver Hermund Haaland.

Sammen forandrer vi Norge

Meninger

Der Intro-pastor Jostein Krogedal ser lite produktive debatter og kristne medier uten hensikt, ser jeg fornyelse og stadig mer kraft.

Mediepoliti, diskusjon og «unyttig debatt»

Meninger

Jeg har sett at med jevne mel­lom­rom for­sø­kes det fra kris­tent hold, gjer­ne fra ny­etab­ler­te sam­men­hen­ger, å styre teo­lo­gi og ulike tema oven­fra og ned, mens det for­ven­tes at me­nig­he­tens skal sitte snil­le og tause og ukri­tisk motta un­der­vis­ning, som skole­ele­ver på sto­le­ne sine, skriver Torgeir Tønnesen.

Ut med avisene

Kristenliv

Hvis unge krist­ne nå - di­rek­te eller in­di­rek­te - læres opp til å ikke å bry seg om de vik­tigs­te verdi­sa­ke­ne i vår tid, da er det vir­ke­lig fare på ferde, skriver Dagens lederplass.

Det behøver ikke være slik det er

Kristenliv

- Jeg har opp­da­get at det er så mange som ser det som sin opp­ga­ve å være et medie­po­li­ti, med egne stil­lings­in­struk­ser som det er nær­mest et kall å få leve i bak sine smart­te­le­fo­ner og data­skjer­mer. Der­for har ikke krist­ne medi­er noe gjen­nom­slag, hevder Jostein Krogedal.