Svar underveis

andakt

Trygve Bjerkrheims kjente sang, «Det er makt i de foldede hender» har betydd mye for mange.

Samme familie

andakt

«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie», Ef. 2.

Tårer

andakt

Vekstprinsippene

andakt

Bibelen minner taler om hvor viktig det er å la Guds Ånd og Ordet få virke i oss og slå rot, og la det få vokse og bære frukt.

Den stille uke

andakt

Den kristne kirke følger i stillhet og bønn Jesus Kristus på hans lidelsesvei mot langfredag, Golgata kors og seieren påskemorgen.

Nok stillhet

andakt

Det er viktig å bruke nødvendig og nok tid til stillhet og bønn!

Levende vann

ANDAKT

«Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og dra opp vann.» Joh. 4,14–15.

Marias lovsang

andakt

«Min sjel opphøyer Herren og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser.» Luk. 1,46.

Et morshjerte

andakt

Denne lille tildragelsen fra virkeligheten bør minne oss om ham hvis hjerte slår enda varmere og omsorgsfullt for oss enn hva et morshjerte kan gjøre.

Finne hvile

andakt

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Matt. 11,28–29

Forholdet til Jesus?

andakt

«Jesus meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for din fot. At du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod.»

«Du eier oss, Gud»

ANDAKT

«Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud, med alle de goder vi har. Du byr oss forvalte dem etter de bud du ga oss, vår Skaper og Far.»

Nikodemus

ANDAKT

«Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»

I vårt sted

ANDAKT

«Korset på Golgata er historiens og verdens midtpunkt».

Forvaltere

ANDAKT

Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, og han er avhengig av oss. Hele vårt liv skal forvaltes til Guds ære.

Grunnvollen

ANDAKT

«Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» 1.Kor. 3,11.

«Ingen bryr seg om meg»

ANDAKT


Vi er verdifulle for Gud. Dyrebare i Guds øyne. Han ser oss og kjenner oss. Han tenker annerledes enn vi gjør og har en annen verdimålestokk.

Står evig fast

ANDAKT

«Gresset blir tørt, blomsten visner. Men vår Guds ord står fast til evig tid». Jesaja 40,8

Lite åndskraft?

andakt

«Det er Herrens velsignelse som gir rikdom, eget strev legger ingenting til.» Ordspråkene 10,22.

Jesus

andakt

Navnet Jesus blekner aldri, Tæres ei av tiden tann. Navnet Jesus det er evig, Ingen det utslette kan.

Av forvaltere kreves troskap

synspunkt

Er det et riktig forhold mellom det vi som kristne har fått å forvalte av materielle verdier og det vi gir videre? Om vi kan forsvare det ut fra Guds vilje med våre liv? Det bibelske prinsippet om å gi tiende er også aktuelt for mange. Flere burde nok følge opp det, og på den måten få oppleve hvordan Gud velsigner.

Fullkommen lykke

andakt

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Matt. 5,8.

Livet og troen

andakt

«Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Joh. 8,12.

Mulighetenes dag

andakt

«Men jeg setter min lit til deg, Herre, jeg sier: Du er min Gud. I din hånd er mine tider». Salme 31,15–16.

Vær forberedt

ANDAKT

Men det største og alvorligste spørsmålet er jo, «Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk. 18,8.

Ingen er selvlysende

ANDAKT

Vi skal være et gjenskinn av Guds kjærlighet. Troen på Jesus er drivkraften og Guds ord er den nødvendige kraftkilden!

Historisk toppmøte

ANDAKT

«Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus.»

Et spesielt bønnesvar

ANDAKT

Det er ingen grunn til å tvile på bønnens muligheter og makt.

Det sanne lys

ANDAKT

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. – For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8 og 10.

Nestekjærlighetens ansikt

andakt

«Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus gav sitt liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken.» 1.Joh. 3,16.

Mer stillhet

andakt

«Ett minutts ettertanke er verd mer enn en times prat.»

Bønn gir styrke

andakt

«Dere har ikke fordi dere ikke ber», er en alvorlig påminnelse i Jakobs brev 4,2.

Velkommen hjem

andakt

Jesus er stadig på utkikk etter de bortkomne.

Skjul ikke noe

andakt

«Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud!» Ef. 6,18.

Fred på jorden?

andakt

«Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Joh. 14,27.

Grepet av Gud

andakt

«Si meg hvordan vet du at du alltid har tak i Gud?» Etter en betenkningstid svarer han: «Jeg vet det ikke alltid, men jeg vet at han har tak i meg!» Han var grepet av Guds evige armer.

Følg meg!

andakt

Jesus sa til ham: ‹Følg meg!› Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.» Luk. 5.

Ta et standpunkt

andakt

Vårt materialistiske samfunn setter oss stadig på prøve i forhold til Guds verdinormer.

Åpen for alle

andakt

«Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen kan stenge.» Åpenbaringsboken 3,8

Noe nytt skjer

andakt

«Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke?» Jesaja 43,19.

Ikke bare festdager

ANDAKT

«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den!» Salme 118,24

Treenighetstiden

ANDAKT

«Kvardagskristen vil eg vera, 
syn for segn det krev Guds ord. 
Samklang mellom liv og læra, 
det er himmelsong på jord.»

Et trosvitne

andakt

«For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh. 3,16.

Åndens gjerning

ANDAKT

Gud er livets kilde! Det er stadig nok av det levende vann. Det står aldri på Jesus. Det er bare spørsmål om forbindelsen er åpen. Kom derfor og drikk!

Åndelig rustning

ANDAKT

Det Paulus kaller Guds fulle rustning er en forutsetning for at troen skal holdes levende, og for at vi skal stå faste i troen og bli bevart.

Jesus kommer

andakt

«Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Joh. 12,12.

Også vonde dager

ANDAKT

«Vær glad når dagen er god, men er den vond, skal du tenke på at det er Gud som har skapt den likeså vel som den andre.»

Farlig å sovne

ANDAKT

Jesu gjenkomst kommer stadig nærmere. Vær derfor beredt. Det er farlig å sovne, skriver Ivar Gjerdi i dagens andakt.

Husk å be

andakt

«Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker.» 1.Tim. 2,1

Ny kraft

andakt

«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Fil. 4,13.

Alvorsord

ANDAKT

Slipp Guds kjærlighet og det gode til i livet.

Salighetens grunn

ANDAKT

Gud er en forsonet Gud. Jesus gir evig liv til den som tror. Det er Bibelens hovedbudskap.

Nåde hos Gud

ANDAKT

Det er den ydmyke Gud gir nåde.

Jesus renser

ANDAKT

Guds vilje er at alle mennesker skal erkjenne sannheten og bli frelst.

Kristi storhet

ANDAKT

«I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.» Ef. 1,4.

Ransak meg

andakt

«Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv! Eller merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere?» 2.Kor. 13,5. 


Kraft til tjeneste

ANDAKT

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende»

Halleluja!

andakt

«Halleluja! Lovsyng Gud i hans helligdom! Lov ham i hans mektige hvelving. Lov ham for hans storverk. Lov ham for hans store velde. – Alt som har ånde, skal love Herren. Halleluja!» Salme 150. 1, 2 og 6.

Takknemlighet

andakt

«Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil.» Hebr. 12,28.

Viktige veivalg

ANDAKT

«Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd.» Salme 32,8.

Ventetid og nådetid

andakt

«Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen», sier Jesus. Matt. 25,13.

Stein kan smelte

andakt

Men, hva får et hjerte til å smelte? Det kan jo være like hardt som stein.

Guds omsorg

ANDAKT

«Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste.» Johannes. 6,35.

Dødens beseirer

andakt

«Sa jeg deg ikke at hvis du tror, skal du se Guds herlighet?»

Guds håndtrykk

andakt

Jesus er den gode hyrde. Han gir håp, kjærlighet, omsorg og styrke.

Guds trone

ANDAKT

«De har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone.» Åpenbaringsboken 7,14–15.

I Guds lys

andakt

«Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus, du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» Salme 36,8–10.

Snakk sant!

andakt

«Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre! For vi er hverandres lemmer.» Ef. 4,25.

Ny retning

ANDAKT

«I den stunden begynte jeg å leve. Livet mitt fikk en ny retning. I hjertet mitt ble det tent et håp som ikke fantes der før.»

Berørte Jesu kappe

ANDAKT

«Om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk.» Mark. 5,29.

Sannheten om oss

andakt

Det har alltid vært vanskelig for mennesket å ville høre sannheten om seg selv og hva som er Guds vilje med våre liv.

Guds øyne ser

andakt

«Herrens øyne når alle steder, de våker over onde og gode. En varsom tunge er som et livstre, men falskhet på tungen sårer sinnet.» Ordspr. 15,3–4.

Alltid hos Gud

ANDAKT

«Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.» Salme 73,23.

Åndelig døv

andakt

Guds Ånd taler til menneskehjertene og søker etter oss for å overbevise om synd og nåde. Men, mange legger tilsynelatende det døve øret til.

Guds veier

andakt

Legg merke til de spor du skal følge, hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt.

Veirydderen

andakt

«Det er om ham det står skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg». Matt. 11,9.

Drevet av Ånden

andakt

«Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn.» Rom. 8,14.


Penger ikke alt

andakt

«En mann som gjør en feil og ikke retter på den, han gjør enda en feil». (Konfucius)

Paulus advarer

andakt

«Avstumpet er de blitt, de har gitt seg over til et utsvevende liv, de er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik, dere har gått i lære hos Kristus.» Ef. 4,19–20.

Å stå for noe

andakt

«Hvis du ikke står for noe, kommer du til å falle for hva som helst.» (Fra sitatbok)

Gud roper

andakt

«Jeg hadde svar til dem som ikke spurte, jeg var å finne for dem som ikke søkte meg». Jeg sa: «Her er jeg! Her er jeg! Til et folkeslag som ikke kalte på mitt navn.» Jesaja 65,1.

Gud vet alt

andakt

I en verden full av usikkerhet, finnes det én ting som er sikkert: Gud vet alt om deg!