Du er kristen, også på valgdagen

debatt

En avgjørende del av det å være kristen, er å tenke at rett og galt utgår av Guds vilje og skaperorden, og at det beste for mennesker er å følge denne.

Hvem tar Bibelen på alvor?

debatt

I Dagen 24.1.2018 har Gard Sandaker-Nielsen og Kristin Gunleiksrud Raaum en lang kronikk kalt «Å ta Bibelen på alvor». Jeg må ærlig innrømme at jeg stusser noe over overskriften.

Strid om homoekteskap kan avgjøre presidentvalg

costa rica

En evangelisk kristen politiker som er sterkt imot likekjønnede ekteskap, har seilt opp som en av favorittene i første runde av presidentvalget i Costa Rica.

Anbefaler prester å velge Frikirken

overgang

Etter 35 år som prest i Den norske kirke har Helge Standal meldt seg ut og blitt pastor i Den Evangelisk Lutherske Frikirke. Han mener flere prester burde gjøre det samme.

Ett år siden innføring av likekjønnet vigselsliturgi

DEN NORSKE KIRKE

– Det er altfor mye taushet nå, sier tidligere medlem av Kirkemøtet, Øivind Benestad. I dag er det ett år siden han forlot Den norske kirkes øverste organ i protest mot det han kalte «den nye læren om ekteskapet».

Må Venstre-folk være enige med Venstre?

LEDERARTIKKEL

Det har vært både underlig og urovekkende å være vitne til at det er nettopp stortingsrepresentant Carl Erik Grimstad fra Venstre som nå går til felts mot kristne friskolers ansettelsesfrihet.

«Bibelsk begrunnelse» uten Bibelen

debatt

Gard Sandaker-Nielsen og Kristin Gunleiksrud Raaum fra Åpen folkekirke foregir i Dagen å begrunne et ja til likekjønnet vigsel ut fra Bibelen. Likevel refererer de ikke til et eneste bibelvers som de mener støtter ekteskap mellom homofile.

Her er mulige nye biskoper i Tunsberg

tunsberg

Åpen Folkekirke-profil, Hønefoss-prost og generalsekretæren i Norges KFUK-KFUM. Se hvem ekspertene mener kan bli ny biskop i Tunsberg.

Å holde fast på kristen samlivsetikk

debatt

Norvald Yri retter kritikk, og en del retoriske spørsmål, til noen uttalelser jeg ga i Vårt Land 29. november om homofilt samliv. Heldigvis treffer ikke kritikken.

Dansk menighet søker prest som vier homofile

danmark

Brønshøj menighet i København krever i en stillingsannonse at en ny prest skal vie likekjønnede par. Det skaper sterke reaksjoner på den konservative siden i den danske folkekirken.

Støtte til Jan Hanvold

VISJON NORGE

Jeg mener det er trist å lese om den kritikken som pastor Jan Hanvold opplever i disse dager. Han blir uthengt som et utskudd og en vranglærer i media.

Oppbrudd som smerter

kronikk

Dnk har valgt å følge tilpasningens vei. Det er trolig den eneste politisk farbare veien som folkekirke, men den demonstrerer folkekirkeideologiens teologiske umulighet.

Gir opp kampen mot homoliturgi

homofili

Menighetsrådet i Nærbø følger instruks fra Stavanger-biskop Ivar Braut og aksepterer den nye vigselsliturgien for likekjønnede par.

Han vil ikke pålegge kirker å vie homofile

australia

Australias statsminister Malcolm Turnbull forsvarer kirkens rett til å nekte å vie folk mens det avholdes en landsomfattende stemmegivning om likekjønnet ekteskap skal bli lovlig i landet.

Trosser uenighet i samlivsetikken

HOMOFILI

Kirkemøtets vedtak om likekjønnet ekteskap og ny, liberal biskop får ingen konsekvenser for felleskirkelig bønneaksjon i Oslo.

Frikirkeligheten er ikke immun

lederartikkel

Debatten om homoekteskap er på vei til en frimenighet nær deg, skriver Dagen på lederplass.

Svar på spørsmålet, Hareide

lederartikkel

Det er ikke er godt lederskap når KrF-lederen på direkte spørsmål om man er for eller imot ekteskapsloven svarer at det får stortingsgruppen avgjøre.

– Vi må ta regnbuen tilbake

symbolikk

Kirkemøtemedlem Rikke Kopperstad mener kristne bør bruke regnbuen med stor 
frimodighet. – Den er Guds løfte om trofasthet, 
sier hun. Hun får støtte av teolog.

Den troen vi har fått

lederartikkel

Både kirken og troen blir uthulet og formløs hvis den skal romme alle menneskelige gudsforestillinger.

Tyskland åpner for likekjønnet ekteskap

tyskland

Den tyske nasjonalforsamlingen har vedtatt en ny lov som legaliserer likekjønnet ekteskap. Statsminister Angela Merkel sier hun stemte imot lovforslaget.

Partiet De Kristne – et viktig politisk alternativ

debatt

Framfor å lytta til sekulærhumanistisk ideologi, burde vi ha lytta til Bibelens tale om skaparordningar og menneskeverd. Då ville vi ha stengt for fri abort og satsa på ekteskap mellom ein mann og ei kvinne i livsvarig ekteskap under Guds velsigning.

Hegertun bidrar ikke positivt

LEDERARTIKKEL

Neste slag om samlivsteologien kan godt komme til å stå blant pinsevennene. Uttalelsene fra bevegelsens mest prominente teolog lover ikke godt, skriver Dagen på lederplass.

– Utenkelig med to syn

pinsebevegelsen

– Det er utenkelig med to likestilte syn i samlivsspørsmålet, sier Øyvind Gaarder Andersen, leder av teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen.

Åpen Folkekirke bruker sin makt

lederartikkel

Bispevalget i Nidaros gir en forsmak på hva har i vente i en Åpen Folkekirke-styrt kirke, skriver Dagen på lederplass.

En kristen nøtt for Trump

kommentar

En blomsterhandler illustrerer en betydelig utfordring for Donald Trump overfor konservative kristne.

Homovigsel er et storbyfenomen

liturgiendring

Det er seks år siden vigsel for par av samme kjønn ble tillatt i Sverige. Slik er erfaringene.

Advarer mot liberale forkynnere

pinsebevegelsen

Det er sendt ut melding fra pinsevennenes hovedkvarter i Oslo om at prester som vil vie homofile bør holdes unna deres prekestoler.

Aktive kirkegjengere forlater menigheten

vigselsliturgi

På Osterøy utenfor Bergen melder folk seg ut av Den norske kirke i frustrasjon. – Det er tunge tider, sier kirkevergen.

Er homofil, støtter vigsels-nei

risør

Begge prestene i Risør har sagt nei til å vie homofile. – Det er uproblematisk, sier Ole Henrik Grønn som selv er homofil.

Politisk vurdering av ekteskapet i lovverket

kronikk

Den norske kirkes øverste organ – Kirkemøtet 
– har vedtatt liturgi som legger til rette for vielse 
av likekjønnede par. Hvordan skal et politisk parti – som KrF – vurdere situasjonen framover?

Skulle gjerne stått sammen

synspunkt

Norme skulle gjerne stått sammen med Dnk i utførelsen av misjonsoppdraget, men opplever nå at Kirkemøtets vedtak graver en dyp kløft mellom Dnk og den verdensvide evangelikale kirke.

Kirkeutmelding kan gi bemanningsproblemer

kristenliv

De mange utmeldingene fra Den norske kirke denne uken kan føre til bemanningsproblemer for kirken og krav om at ansatte slutter.

Her møtes de konservative

kirkemøtet

Konservativt nettverk tror det må et mirakel til for å hindre ny vigselsliturgi, men finner støtte i hverandre.

Stor åpenhet for valgmenigheter

debatt

Hvis Dagen med «streng ordningsforståelse» mener at alle menigheter, også valgmenigheter, må stå under biskopens tilsyn, vil jeg utfordre den kirketenkningen som da ligger til grunn.

Når ubibelsk blir helbibelsk

LEDERARTIKKEL

Atle Sommerfeldt er en redelig person. Han burde innrømme at han går inn for homoekteskap på tross av - og ikke på grunn av det Bibelen sier om ekteskapet.

Mener kirken kan leve med uenigheten

evangeliet

– Hvis vi ikke forkynner evangeliet, er vi ikke kirke, sier Helga Haugland Byfuglien. Hun mener uenigheten i samlivsetikken ikke rokker ved forståelsen av nettopp evangeliet.

Kirkemøtet legger siste hånd på vielsesritualet

kristenliv

En lang ørkenvandring er over når Kirkemøtet nå vedtar ord og tekster som skal brukes for å vie homofile. Nå håper mange at den nyskilte kirken kan få ro fra striden.

Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

opprop

Lederen for Åpen Folkekirke ber prester tenke gjennom om de bidrar til ytterligere splittelse 
ved å lese opp et opprop på gudstjenesten i morgen.

Den siste ekteskapssøndagen

lederartikkel

Med simpelt flertall vil delegatene stemme ned det som i to tusen år har vært den verdensvide, kristne kirkes oppfattelse av hva et ekteskap er.

Nytt år og ny lære

innspill

Innan teologien og forkynninga opplever vi for tida at stadig fleire sentrale kristne ord, uttrykk og lærepunkt anten vert fornekta, nedtonte eller omtolka.

Erfaringa og fortapinga

innspel

Debatten som går om fortapinga, har mange aspekt med seg. Eg vil her fokusera på argumentasjonsmåten hjå ein del av dei som seier det ikkje er grunnlag for å læra alles frelse. Er denne bibelforplikta, og utfaldar han innhaldet i dei tekstane som talar om dommen og fortapinga?

Massedemonstrasjon i Paris mot homoekteskap

frankrike

Titusenvis av demonstranter protesterte mot likekjønnet ekteskap i en massemønstring i Paris og oppfordret kandidatene i det kommende presidentvalget til å beskytte tradisjonelle verdier.

Mister kirkejobben ved utmelding

bispevedtak

– For strengt, mener fagforeningsleder etter at Bispemøtet skjerper kravet til medlemskap for ansatte i Den norske kirke.

Bispevisitas – ikke møt opp

debatt

Vranglære er ikke gale meninger, men åndelig gift. Ut fra Guds ord vil jeg derfor advare mot å sitte under Pettersens talerstol.

– Ikke bekymret for boikott

boikott

Misjonsledere i Rogaland ber folk holde seg borte fra Erling Pettersens gudstjenester. Biskopen selv merker ikke mye til boikott-oppfordringen.

Sylvi Listhaug og kristentrua

politikk

Det er grunn til å minne om at ei stemme til Frp ikkje fyrst og fremst er ei stemme til Listhaug, men til Frp sitt partiprogram.

Alvoret i dagens kirkesituasjon

innspel

Er kyrkjesituasjonen meir alvorleg i dag enn i tidlegare tider? Er situasjonen slik at vi bør tenkja annleis om kyrkje og bedehus no enn generasjonane før oss har gjort? Krev dagens åndssituasjon andre handlingsalternativ for bedehusfolket enn praksis har vore til no?

KrF og veien videre

KRF

Vårt syn er at det har liten verdi at KrF blir «bredere» og mindre «kristelig» dersom der ikke er et «lim» som holder partiet sammen.

Advarer mot hastverks-teologi

vigselsliturgi

Menighetsfakultetet er splittet i synet på ny vigselsliturgi, men advarer mot å gå for fort frem.

Når eksistensen blir utfordret

samfunnskommentar

Det er en naturlov at ungdommen skal utfordre det etablerte, foreldregenerasjonen og det de har vokst opp med. Men i iveren etter endring kan noen viktige perspektiver forsvinne.

Om å utfordre Herren

synspunkt

Kirkens og kristenfolkets fall bort fra Bibelen er ikke av ny dato. Fallet har pågått helt siden slutten av siste verdenskrig – altså en periode på 70 år.