Visjon Norge knuste de negative spådommene
Del
Helbredelsespredikanter og dommedagsprofetier. Begge deler har TV Visjon Norge gitt sine seere. Det største mirakelet er kanskje at kanalen er blitt ti år.

I hel­gen fei­rer ka­na­len seg selv i Dram­mens­hal­len. I dag er Vi­sjon Norge kjent for mange, men da de star­tet i 2003 var det ikke mye blest de fikk. Et par små no­ti­ser i bran­sje­bla­det Kam­pan­je og for­enings­bla­det Jour­na­lis­ten, var det de fikk.

- Den krist­ne tv-ka­na­len Vi­sjon Norge mel­der om god re­spons på pro­gram­me­ne som sen­des på sa­tel­litt, skrev Jour­na­lis­ten en ukes tid etter opp­star­ten 24. mars.

- Vi øns­ker å ha minst mulig pre­ken-tv, og mest mulig egen­pro­du­ser­te pro­gram­mer fra kris­ten-Nor­ge og om hva som skjer i lo­kal­mil­jø­et, både re­por­ta­sjer og stu­dio­pro­gram­mer, sa tv-sjef Per Ivar Win­næss til Kam­pan­je.

Und­re­nes tid

Man­nen bak Vi­sjon Norge, Jan Han­vold, er ikke så over­ras­ket over at ka­na­len fort­satt er i drift.

- Vi hadde en ti­års­plan og vi ville jobbe lang­sik­tig. Men det er ikke alt man set­ter seg fore som lyk­kes.

- Men hvor­dan har dere klart dere? Det har jo kom­met og gått endel krist­ne tv-ka­na­ler ?

- Det skyl­des bønn og mi­rak­ler og at vi star­tet som en gras­rot-ka­nal. Det har folk gitt re­spons på. Vi fylte et behov, og alle som ville ha Vi­sjon Norge er år­sa­ken til at vi fort­satt er her, sier Han­vold.

Han er klar på at vil man over­le­ve må man satse.

- Vi har fått på plass en god stab. Vi har en god, tek­nisk kva­li­tet på pro­duk­sjo­ne­ne nå og vi dek­ker 90 pro­sent av nors­ke hus­stan­der. Hvor­for andre ikke lyk­kes kan ikke jeg si.

Vi­sjon Norge hadde i 2011 97 mil­lio­ner i drifts­inn­tek­ter, et tall som har økt med neste tyve mil­lio­ner hvert år de siste fire årene.

Bred­de

Øy­vind Rygg, dag­lig leder i en annen kris­ten tv-ka­nal, Kanal 10, tror Vi­sjon Norge kom­mu­ni­se­rer godt med sine seere.

- De er kom­met på alle platt­for­mer i hele lan­det, de har en stor bred­de i for­kyn­nel­sen sin. Mange krist­ne har behov for en kris­ten tv-ka­nal, sier han på te­le­fon fra India.

Kris­ten-tv møtes ofte av kri­tikk om at kva­li­te­ten er dår­lig. På ge­ne­relt grunn­lag for­kla­rer Rygg hvor­for.

- Ofte bru­ker man fri­vil­li­ge uten tv-er­fa­ring. Kris­ten-tv er ofte gras­rot-tv noe som pro­duk­sjo­ne­ne kan pre­ges av.

Kon­tro­ver­si­ell

Om enn bred­den på Vi­sjon Norge kan være god, så er det de kon­tro­ver­si­el­le sa­ke­ne som trek­kes frem.

Nytt­års­af­ten 2004 kom Han­vold med ut­ta­lel­ser om at tsu­na­mi-ka­ta­stro­fen var noe Gud til­lot slik at folk skul­le vende seg til ham.

Krist­ne fra en rekke leire har kri­ti­sert teo­lo­gi­en til Han­volds «ån­de­li­ge men­tor og for­bil­de» Rod­ney Howard-Brow­ne for bi­bel­stri­dig vrang­lære.

Han­vold er også blitt kri­ti­sert for å ta ut høy inn­tekt. I 2011 sam­let de inn 75 mil­lio­ner kro­ner fra se­er­ne, mens han hadde en sam­let lønn på rundt to mil­lio­ner kro­ner. 610.000 av disse skal være fra Vi­sjon Norge.

Han­vold selv lar seg ikke rokke av kri­tik­ken.

- Vi prø­ver å være en tverr­kir­ke­lig kanal, vi har for­kyn­ne­re som Ei­vind Skeie og Kar­sten Isach­sen. Så har vi også den mest for­hat­te pres­ten, nem­lig Lud­vig Nessa. Det er all­tid noen som vil se det vi gjør som kon­tro­ver­si­elt, men skal man være po­li­tisk kor­rekt kris­ten, får man ikke gjort noe som helst, sier han.

- Hva med din egen bak­grunn?

- Nei, jeg fikk ikke noe som helst kri­tikk for det. Uan­sett hvil­ken bak­grunn man har vil folk være skep­tis­ke. Jeg ville bare gjøre det Gud kalte meg til.

Han­vold ble i 1992 dømt til 120 da­gers feng­sel, 45 av dem ube­tin­get, etter kon­kur­sen i Ny Vi­sjon. Kra­ve­ne mot sel­ska­pet var på 45 mil­lio­ner kro­ner.

Fei­ring

Men i hel­gen skal det fe­ries.

- Hvor er Vi­sjon Norge om ti år?

- Om Her­ren dry­ger så har vi fort­satt vi­sjo­nen om å nå inn i alle hjem i Skan­di­na­via. Vi har som mål at én mil­lion nord­menn skal bli frelst, sier Jan Han­vold.

Dagen