Vestbok legges ned
Del
Kroken på døra for kristen bokhandel etter over hundre års drift.

Siste ka­pit­tel er skre­vet for den krist­ne bok­han­de­len Vest­bok i Ber­gen sen­trum. Den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen har vært pre­kær i flere år, og 9. ja­nu­ar var ei­er­ne kalt sam­men til eks­tra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling for å dis­ku­te­re om bu­tik­ken hadde en frem­tid.

Sty­ret fikk da frist til april med å jobbe ut en plan for bære­kraf­tig drift og ny ei­er­struk­tur, men har al­le­re­de nå lan­det på at vi­de­re drift ikke er mulig.

- Den lik­vi­de si­tua­sjo­nen er så kre­ven­de at vi ikke vet om vi har mid­ler til å drive virk­som­he­ten så lenge som ut april, sier styre­le­der Ken­neth Hjort­land til Sam­bån­det .

Mil­lion­be­løp

På en ny eks­tra­or­di­nær ge­ne­ral­for­sam­ling 26. fe­bru­ar ble ei­er­ne fore­spei­let in­ves­te­rin­ger i mil­lion­klas­sen for å unngå ned­leg­gel­se. Ingen av ak­sjo­næ­re­ne så seg i stand til dette.

- Det skul­le nok vært gjort dras­tis­ke grep på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i 2010. I ste­det valg­te vi den gang å tro på den op­ti­mis­men vi ble pre­sen­tert, og gikk inn med et lik­vi­di­tets­lån for å sikre vi­de­re drift. Det er en kje­de­lig si­tua­sjon vi nå har kom­met i, men det er bare å innse at vi er ved vegs ende, sier ge­ne­ral­sek­re­tær Erik Fur­nes i Indre­mi­sjons­for­bun­det (ImF) til Sam­bån­det.

ImF sit­ter med 55 pro­sent av ak­sje­ne.

Seks mis­ter job­ben

Erik Fur­nes be­røm­mer sty­ret som tør å ta den vans­ke­li­ge be­slut­nin­gen om å legge ned den tra­di­sjons­rike bok­han­de­len.

Seks an­sat­te har mot­tatt opp­si­gel­se, i løpet av kort tid star­ter gjelds­for­hand­lin­ger med de ulike kre­di­to­re­ne.

(Dagen)