DEMONSTRASJON: UEFA-president
...
DEMONSTRASJON: UEFA-president Michel Platini (t.h.) og generalsekretær Gianni Infantino blir møtt med demonstranter under årskonferansen i London i mai. Aktivister vil at UEFA skal flytte U21-EM i fotball fra Israel til annet land. (Foto: Valentin Flaubraud /  Reuters / NTB Scanpix)
Varsler protester mot Israel-EM
Del
På tross av sterke forsøk på å forpurre planene for U21-EM i fotball i Israel i juni, er UEFA urokkelig: Arrangementet blir ikke flyttet til et annet land.

LES FLERE SAKER FRA ISRAEL HER

Nok en gang prø­ver ak­ti­vis­ter å stan­se gjen­nom­fø­rin­gen av fot­ball-EM for del­ta­ke­re under 21 år som skal ar­ran­ge­res i Is­rael 5. til 18. juni. En grup­pe en­gels­ke ak­ti­vis­ter ber nå le­del­sen i UEFA å bytte ar­ran­gør­land.

De plan­leg­ger en of­fent­lig de­mon­stra­sjon i Lon­don 24. mai sam­ti­dig med års­kon­fe­ran­sen til UEFA som går av sta­be­len i den en­gels­ke ho­ved­sta­den, mel­der nett­ste­det The Jewish Chro­nicle On­line .

Ta et opp­gjør

Bak de­mon­stra­sjo­nen står Jews for Boycot­ting Is­rae­li Goods (Jøder for boi­kott av is­ra­els­ke varer) og grup­pen Foot­ball Beyond Bor­ders (Fot­ball uten gren­ser).

Denne uken skri­ver de i et avis­inn­legg at tiden er moden for å ta et opp­gjør med Is­ra­els po­li­tikk over­for pa­le­sti­ner­ne.

- Tiden er kom­met for UEFA til å av­gjø­re om de er en or­ga­ni­sa­sjon som står for «null­to­le­ran­se over­for et­hvert ut­trykk for ra­sis­me og dis­kri­mi­ne­ring», eller om de stil­ler seg bak sys­te­ma­tisk for­føl­gel­se av et helt folk, skri­ver ak­ti­vis­te­ne.

Un­der­skrifts­kam­pan­je

En un­der­skrifts­kam­pan­je som ven­der seg til UEFA-pre­si­dent Michel Pla­ti­ni, har nå fått støt­te fra 6.443 per­soner. I til­legg har 24 med­lem­mer i det bri­tis­ke Par­la­men­tet med li­be­ral­de­mo­kra­ten David Ward stilt seg bak et krav til UEFA om å holde tur­ne­rin­gen et annet sted.

En tals­mann for UEFA sier imid­ler­tid at de har ingen pla­ner om å flyt­te ar­ran­ge­men­tet.

- Vi plan­leg­ger ikke flyt­ting av tur­ne­rin­gen på tross av de­mon­stra­sjo­nen, sier han.

Liker dår­lig

Lands­lagsjef i det nors­ke A-lands­la­get i fot­ball, Egil Dril­lo Olsen, har tid­li­ge­re stilt spørs­mål ved om tur­ne­rin­gen kom­mer til å gå som plan­lagt i Is­rael. Pa­le­stina­ko­mi­te­en mener Norge ikke bør delta.

Det nors­ke fot­ball­for­bun­det har der­imot ingen pla­ner om å holde seg borte fra tur­ne­rin­gen.

LES FLERE SAKER FRA ISRAEL HER