Varm velkomst i Betlehem
Del
Pavebesøkte i Betlehem fikk et politisk innhold fra første stund. Paven talte varmt om en tostatsløsning, besøkte den utskjelte Muren, og ble hilst velkommen med en kraftig fordømmelse av Israels «okkupasjon».

Fra en stor scene under en vak­kert pyn­tet bal­da­kin på Krybbe­plas­sen i Bet­le­hem fei­ret pave Frans messe sam­men med tu­sen­vis av ara­bis­ke krist­ne søn­dag. I det vakre sol­skin­net vif­tet den mange til­hø­rer­ne med pa­le­stins­ke og va­ti­kans­ke flagg.

Pa­vens ja til en to­stats­løs­ning og opp­ret­tel­sen av Pa­le­sti­na var ho­ved­sa­ken i hans hil­sen til pre­si­dent Mah­moud Abbas søn­dag mor­gen. Pave Frans lan­det i Bet­le­hem klok­ken ti på ni med he­li­kop­ter fra Amman i Jor­dan. En lang, rød løper, egen tri­bu­ne, mi­li­tæ­re æres­vak­ter og na­sjo­nal­san­ger var på plass da Abbas tok imot pave Frans. Sam­men med Abbas gjor­de paven hon­nør til den mi­li­tæ­re trop­pen før han hånd­hils­te på en lang rekke pa­le­stins­ke mi­nist­re og myn­dig­hets­per­soner.

Po­li­tisk brodd

Paven ret­tet søke­ly­set på de po­li­tis­ke pro­ble­me­ne kon­flik­ten mel­lom Is­rael og pa­le­sti­ner­ne re­pre­sen­te­rer.

- Tiden er inne for å gjøre slutt på den tra­gis­ke kon­flik­ten som er blitt mer og mer uak­sep­ta­bel. Tiden er inne til å være krea­tiv og modig for å få til en fred med an­er­kjen­nel­se av de to sta­te­ne innen in­ter­na­sjo­nalt an­er­kjen­te gren­ser, sa pave Frans.

Han ba om fred byg­get på gjen­si­dig til­lit som han sa ville løse alle pro­ble­mer og føre til en ba­lan­sert ut­vik­ling i re­gio­nen.

Re­spekt for krist­ne

Paven kalte Mah­moud Abbas en «fre­dens mann» og en «freds­ska­per», og viste til de gode bånd mel­lom Va­ti­ka­net og den pa­le­stins­ke stat. Han frem­he­vet de be­ty­de­li­ge bi­drag som krist­ne står for i sam­fun­net, og ut­tryk­te håp om at krist­ne kan fort­set­te slik som full­ver­di­ge bor­ge­re i Pa­le­sti­na.

- Jeg gle­der meg over en av­ta­le som er under ut­ar­bei­ding om de ulike si­de­ne ved den ka­tols­ke kir­kes stil­ling i sam­fun­net med sær­lig tanke på tros­fri­het. Re­spekt for denne fun­da­men­ta­le ret­tig­het er en grunn­leg­gen­de for­ut­set­ning for fred, lik­skap og har­mo­ni, sa pave Frans.

Stan­set ved Muren

Un­der­veis i den åpne pave­mo­bi­len til mes­sen på Krybbe­plas­sen stan­set paven ved Muren mel­lom Bet­le­hem og Je­ru­sa­lem der han også hils­te på folk langs ruten. Fra høy­ta­le­ren på Krybbe­plas­sen ble det sam­ti­dig lest en kraf­tig for­døm­mel­se av den si­tua­sjo­nen som det pa­le­stins­ke folk lever under med sterk brodd mot den så­kal­te «is­ra­els­ke ok­ku­pa­sjo­nen».

Under mes­sen i Bet­le­hem var også 200 ka­tols­ke krist­ne fra Gaza til stede. I for­kant av pave­be­sø­ket knyt­tet det seg stor usik­ker­het til om de fikk inn­reise­til­la­tel­se fra is­ra­els­ke myn­dig­he­ter.

Hils­te Peres

På vei til Jor­dan lør­dag fløy paven over Je­ru­sa­lem der han ba den ita­li­ens­ke pi­lo­ten sende et per­son­lig bud­skap over kon­troll­tår­net på Ben Gurion til pre­si­dent Shi­mon Peres og det is­ra­els­ke folk.

- Jeg sen­der mine beste øns­ker til deg, herr pre­si­dent, og til hele Is­rael. Jeg ser fram til å møte deg og Det hel­li­ge land. Jeg ber av hele mitt hjer­te for deg og for inn­byg­ger­ne i Is­rael, sa paven.

I det umid­del­ba­re sva­ret fra Peres øns­ket han paven vel­kom­men til Is­rael.

- Vel­kom­men til Je­ru­sa­lem por­ter. Sta­ten Is­rael hil­ser deg i kjær­lig­het og re­spekt som pave som byg­ger broer mel­lom alle re­li­gio­ner. Ditt besøk er vik­tig for å brin­ge na­sjo­ner sam­men og bygge broer av fred, sa Peres.

DAGEN