Utfordrer konfirmanter på leir
Del
(Dagen.no, Bø i Telemark): KonfACTION 2013 samler 1.350 deltagere og ledere til idrettsglede, trosglede og livsglede.

Antagelig er det Norges største, rendyrkede konfirmantleir som nå pågår på sjette året i Bø i Telemark.

Hen­rik og Malin Hjø­r­ung­dal og Vilde Ny­jor­det fra Oslo top­per kon­fir­man­t­året i Fri­kir­ken med leir i Bø i Tele­mark. De er tre av nes­ten 1.000 kon­fir­man­ter på den sjet­te ut­ga­ven av kon­fACTION, som ar­ran­ge­res av Kris­ten Idretts­kon­takt (KRIK) .

Vilde spil­ler di­vi­sjons­fot­ball i al­ders­be­stem­te grup­per i Oslo, så lei­ren var et na­tur­lig valg for henne.

- Jeg liker fot­ball, og så får jeg sjan­sen til å tref­fe ven­ner og høre om Gud sam­ti­dig. Det er bra, mener fjor­ten­årin­gen.

Hen­rik Hjø­r­ung­dal synes det var kjipt at lei­ren nes­ten reg­net bort på lør­da­gen, og det ble mye jobb med gra­ving av grøf­ter og flyt­ting av telt for å redde seg unna vann­mas­se­ne.

- Det var en del pes, og vi fikk ikke gjort alt vi skul­le, men jeg ble ikke våt. Vi hadde gjort en god jobb med tel­tet. Jeg tror ikke det var så mange som måtte sove i messe­tel­tet mens sove­po­se­ne tør­ket, mener han.

Tvil­ling­søs­te­ren Malin, også fjor­ten, synes grup­pen har det greit. De er bare fem kon­fir­man­ter fra Fri­kir­ken i Oslo og to le­de­re, men de har til sam­men fire telt og et part­ytelt i midt­en.

- Du kan si det er god dek­ning. Og selv­føl­ge­lig skal jeg på AC­TION neste år!

- Bra for kon­fir­man­te­ne

Hans Pet­ter Ham­mers­mark (24) er leder for Fri­kir­kens kon­fir­man­ter og job­ber selv i Vest­re Fri­kir­ke på Bis­lett i Oslo.

- Kon­fir­man­te­ne våre kjen­ner KRIK fra før og hadde fryk­te­lig lyst til å bli med. Dette er bra for dem. De får god for­kyn­nel­se og proff mu­sikk. Det er trøkk fra start til slutt.

Mange av le­der­ne på kon­fACTION har bak­grunn fra nett­opp Fri­kir­ken, selv om de fles­te kon­fir­man­te­ne til­hø­rer Den nors­ke kirke.

- Et sted må vi be­gyn­ne. Det er førs­te gang vi rei­ser på kon­fACTION , og i år har vi med oss fem kon­fir­man­ter. Neste år blir vi mange flere, lover Ham­mers­mark.

Tør å ut­ford­re

Det er et stort ap­pa­rat som skal fun­ge­re når over 350 le­de­re og nær­me­re 1.000 kon­fir­man­ter sam­les i fem dager.

- An­ta­ge­lig er vi Nor­ges størs­te, ren­dyr­ke­de kon­fir­mant­leir. Styr­ken lig­ger i at lei­ren og til­bu­det er lagd for og av ung­dom. Kon­fir­man­te­ne får en annen opp­le­vel­se av å være kris­ten og fel­les­ska­pet enn de får hjem­me, mener Linn Viken Had­de­land, som er ho­ved­kon­to­rets kon­takt til leir­or­ga­ni­sa­sjo­nen.

Gjen­nom­gangs­te­ma­et for årets kon­fACTION er «iDag». KRIK øns­ker å ut­ford­re kon­fir­man­te­ne på flere spørs­mål.

- Hvor­for er i det hele tatt Gud re­le­vant i dag? Hvor­dan kan en bok som ble skre­vet for flere tusen år siden være vik­tig for oss. Hvem er Jesus? Kon­fir­man­te­ne ut­ford­res til å gjøre et valg.

- Mange av me­nig­he­te­ne som er her, opp­le­ver nok KRIK som vel­dig ty­de­lig på Jesus, sup­ple­rer Jan Tore Ris­dal, lo­kal­lags­an­svar­lig i KRIK og «alt­mu­lig» på kon­fACTION.

- Vi øns­ker å ut­ford­re del­ta­ker­ne til å ta et be­visst valg om de vil følge Jesus, pre­si­se­rer Had­de­land.

- Ikke for dyrt

Kva­li­te­ten og an­ta­ge­lig pris­lap­pen på ut­sty­ret kon­fir­man­te­ne har med seg, er helt klart ikke den la­ves­te. Ham­mers­mark av­vi­ser li­ke­vel at det blir for dyrt for kon­fir­man­te­ne.

- Denne lei­ren be­ta­ler kon­fir­man­te­ne selv, det var et eks­tra­til­bud vi gav. Men kir­kens opp­legg for res­ten av året er ikke dyrt. Mange me­nig­he­ter gir mu­lig­het for del­be­ta­ling og gir også full spons der det er nød­ven­dig.

- Alle som vil, skal får være med, for­sik­rer Ham­mers­mark.

Lei­ren av­slut­tes i dag, mandag 24. juni, og av­lø­ses av ung­doms­lei­ren AC­TION.