Uenige om Fjellhaug-satsing
Del
Avtroppende rektor Hans Aage Gravaas mener han ikke har fått tilstrekkelige ressurser til nødvendig utvikling av Fjellhaug Internasjonale Høgskole. NLM-ledelsen synes man har satset tungt.

«Tenk stør­re eller legg ned!» Det var det dra­ma­tis­ke val­get Gra­vaas stil­te Norsk Lu­thersk Mi­sjons­sam­bands le­del­se over­for våren 2011. I et in­ter­vju med Dagen pre­sen­ter­te rek­to­ren vi­sjons­do­ku­men­tet «Fjell­haug 2020». En av am­bi­sjo­ne­ne var å mange­dob­le stu­dent­tal­let på rundt 100 og bli et «in­ter­na­sjo­nalt kraft­sen­ter hvor kris­ten tro får føl­ger».

Tap­pet for kref­ter

Ons­dag ble kjent at han har sagt opp rek­tor­stil­lin­gen for å bli ge­ne­ral­sek­re­tær i Stefa­nus­al­li­an­sen fra 1. sep­tem­ber.

- Uten at jeg fin­ner det rett å ut­bro­de­re dette her, skal jeg ikke legge skjul på at jeg har opp­levd re­la­sjo­nen til deler av ei­er­or­ga­ni­sa­sjo­nens topp­le­del­se de siste årene som kre­ven­de. Det er ty­de­lig at vi har for­skjel­li­ge opp­fat­nin­ger av hva både NLM og Fjell­haug er og bør være både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt, og hvor­dan mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjo­nen NLM bør pro­fi­le­res, sier Gra­vaas i et in­ter­vju på Fjell­haugs nett­si­der .

- På top­pen av dette har det vært et be­ty­de­lig sprik mel­lom den be­stil­ling jeg fikk da jeg ble an­satt som ny rek­tor, nem­lig å vi­dere­ut­vik­le en høg­sko­le med enor­me ut­ford­rin­ger, og de res­sur­ser som ble stilt til rå­dig­het, sier rek­to­ren.

Han mener det ikke har vært mulig for ham å ta alle nød­ven­di­ge grep for å full­fø­re opp­dra­get.

- Jeg må inn­røm­me at sum­men av alt dette har tap­pet meg for mo­ti­va­sjon og kref­ter. Fa­mi­li­ens og gode ven­ners råd om å ta hen­syn til meg selv og egen helse ble til sist ut­slags­gi­ven­de for meg, sier Gra­vaas.

Etter­ly­ser bære­kraft

Over­for Dagen un­der­stre­ker Hans Aage Gra­vaas at det er svært kre­ven­de å drive pri­vat høg­sko­le. Før han kom til Fjell­haug, var han rek­tor ved Medie­høg­sko­len Gim­le­kol­len. Hans sam­le­de rek­tor­tid er el­le­ve år, og han spør seg om det kan­skje er nok.

Han fast­hol­der ut­ford­rin­gen fra 2011 og mener det må sat­ses friskt for å få på plass til­strek­ke­lig med stu­den­ter og stu­die­til­bud for at høg­sko­len på Fjell­haug skal være at­trak­tiv og bære­kraf­tig.

- Vi har ut­vik­let oss enormt på kort tid, og det skyl­des først og fremst at de an­sat­te har gjort en for­mi­da­bel jobb, sier han.

Store musk­ler

Sam­ti­dig mener han at man må regne med en del ut­gif­ter for å få de inn­tek­te­ne og det re­sul­ta­tetman vil oppnå.

- Her er det en del ting jeg har opp­levd kre­ven­de, men jeg har ikke lyst til å ut­dy­pe det så mye mer enn dette. Det er et sak­lig og først og fremst fag­ligsyns­punkt, og ikke et spørs­mål om vondt blod mel­lom meg og le­del­sen i NLM . Jeg vil alle vel, sier Gra­vaas.

- Har de ikke tatt ut­ford­rin­gen din?

- Jeg tror de vil det, men jeg er ikke så sik­ker på at de har tatt inn over seg bud­ska­petom hva det fak­tisk vil si å drive en høg­sko­le, at spørs­må­let om nød­ven­di­ge ramme­vil­kår erså al­vor­lig som det vi som har skoen på, sier, sva­rer Gra­vaas.

Fikk ti mil­lio­ner

Espen Otto­sen, som er fun­ge­ren­de ge­ne­ral­sek­re­tær mens Øy­vind Ås­land er på reise, for­står at Gra­vaas skul­le ønske seg stør­re be­vilg­nin­ger.

- Mange ak­tø­rer i NLM skul­le ønske mer støt­te, men vi må prio­ri­te­re stramt, og Fjell­haug har fått be­ty­de­lig mer fra ho­ved­sty­ret enn alle andre, sier Otto­sen.

Han opp­ly­ser at høg­sko­len fikk over­fø­rin­ger på ti mil­lio­ner kro­ner over tre år. Mer så man ikke rom for å gi.

Otto­sen re­gist­re­rer at flere pri­va­te høg­sko­ler opp­le­ver mind­re in­ter­es­se for teo­logi­stu­di­er. Det gjør Fjell­haugs ut­ford­rin­ger desto stør­re.

- Den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen er vel­dig kre­ven­de, med drifts­un­der­skudd på mer enn fem mil­lio­ner kro­ner i året. Der­for er det nød­ven­dig å ta grep på Fjell­haug. Men vi er opp­tatt av å gjøre dette på en god måte i sam­ar­beid med en ny le­del­se, sier Otto­sen.

Ge­ne­ral­sek­re­tær Ås­land har for tiden plass i sty­ret for Fjell­haug for å sikre tet­test mulig dia­log mel­lom mi­sjons­le­del­sen og høg­sko­len.

Dagen