Tredoblet antall adventister på leir
Del
Adventistenes familiecamp i Nissedal i Telemark har på kort tid nesten tredoblet antallet deltagere. Oppskriften er å ha et tilbud til alle, fellesskap for alle og ingen «hype».

Gry Beate Mar­ley ble ikke født inn i ad­ven­tist­sam­fun­net, men kom til tro på vi­dere­gå­en­de. I dag er førti­årin­gen leder for ad­ven­tis­te­nes fa­mi­lie­ar­beid i Norge, og man­dag åpnet hun som­mer­cam­pen i Nis­se­dal i Tele­mark.

- Det er jo så mye let­te­re at hele fa­mi­li­en kom­mer på leir, så slip­per vi å re­krut­te­re le­de­re som bare må passe barn.

Le­de­re har hun li­ke­vel nok av, men de bru­ker hun til ak­ti­vi­te­ter for barn, ten­årin­ger, ung­dom, stu­den­ter og voks­ne. Fra å være en gans­ke liten camp med et par hund­re del­ta­ge­re, sam­let cam­pen al­le­re­de i fjor 590 del­ta­ge­re. Fasit for årets camp er ikke klar før på søn­dag.

- Vi har mange på vente­lis­te, men det er rett og slett ikke plass til flere nå. Vi må vur­de­re om vi skal be cam­ping­plas­sen ut­vi­de for oss, eller om vi må lete etter et nytt sted.

Vil ikke «hype»

Når Dagen spør flere del­ta­ge­re hva som er tema for årets camp, får vi like mange svar som vi stil­ler spørs­mål.

- Vi er nok litt for­sik­ti­ge med å skape en «hype» rundt ar­ran­ge­men­tet, for det ender ofte i skuf­fel­ser når man kom­mer til­ba­ke i hver­da­gen, for­kla­rer Mar­ley, som både er teo­log og psyko­te­ra­peut.

- Jeg øns­ker hel­ler la­ve­re am­bi­sjo­ner, så skal vi gjøre det vi kan for å inn­fri for­ven­tin­ge­ne og gi del­ta­ger­ne noe til­ba­ke for at de kom­mer hit. Folk skal få kjen­ne Jesus på mø­te­ne og gjen­nom men­nes­ker de tref­fer.

Også Tor Tje­ran­sen, tid­li­ge­re na­sjo­nal leder for ad­ven­tis­te­ne i Norge, frem­he­ver fel­les­ska­pet som vik­tig.

- Nå kom­mer hele fa­mi­li­er på stev­net, og de tri­ves vel­dig, også de som ikke er ad­ven­tis­ter. De er det noen av her.

- Og sam­fun­net vårt er spredd over hele lan­det, så sam­lin­ger som dette er vik­tig, sky­ter Mar­ley inn.

- Jesus kom­mer igjen

Tros­mes­sig skil­ler ad­ven­tis­te­ne seg lite fra øv­ri­ge fri­kir­ker i Norge.

- Jeg har holdt den samme talen hos pinse­ven­ner som jeg har holdt hos mine egne, og jeg fikk ros for en god tale nett­opp for pinse­ven­ner. Det sier kan­skje litt om hvor mye vi har til fel­les med hver­and­re, mener Tje­ran­sen.

Noen for­skjel­ler byg­ger li­ke­vel iden­ti­tet, og fel­les­mid­da­ge­ne er kon­se­kvent ve­ge­ta­ris­ke, mens cam­pens siste møte er på sab­ba­ten , ikke på søn­dag.

Søn­dag er jobbe­dag, da pak­kes cam­pen sam­men. Og for­vent­nin­gen om Jesu snar­li­ge gjen­komst er le­ven­de i Nis­se­dal denne uken, selv om ingen synes å la seg stres­se av nett­opp det.

- Jeg synes 4.700 døpte ad­ven­tis­ter i Norge ut­ret­ter enormt mye i fel­les­skap. Vi strek­ker oss langt. Det kom­mer nok av at vi opp­le­ver at opp­dra­get has­ter. Jesus kom­mer igjen, men vi skal være vel­dig for­sik­ti­ge med å trek­ke det for langt. Vi må passe på å ha den sunne ba­lan­sen mel­lom at Jesus kom­mer snart, men det skjer nok ikke ak­ku­rat i mor­gen. Nett­opp dette gjør jo at noen fak­tisk synes vi er for slap­pe, hum­rer Tje­ran­sen.

Ikke redd for å lede

Gry Beate Mar­ley gjør mye av in­ter­vju­et sprin­gen­de fra ak­ti­vi­tet til ak­ti­vi­tet mens hun deler ut be­skje­der. Hun ko­or­di­ne­rer alt det prak­tis­ke, hun har byg­get lei­ren, skal rive den etter­på og har selv skre­vet barne­pro­gram­met.

- Men du, fak­tum er at jeg har vel­dig mange og gode med­ar­bei­de­re, sam­ti­dig som jeg ikke er redd for å lede, for­sik­rer Mar­ley.

Før hun over­tok, tok det tre dager å reise cam­pen. Nå gjø­res det på én dag.

- Jeg er ikke i mot av folk pra­ter og hyg­ger seg, men det går vel an å jobbe mens man pra­ter, ler Mar­ley.

DAGEN