Tar over pinsekirke for tredje gang
Del
Torsten Mentzoni forlater jobben som pastor i pinsekirken Tabernaklet i sommer. Til høsten tar gamlepastoren over for tredje gang.

Seks år som pas­tor i en av Nor­ges størs­te pinse­me­nig­he­ter. Det var det Tor­sten Mentzo­ni (40) klar­te før han følte at pres­set ble for stort.

I ja­nu­ar i år vars­let han at han ikke ville fort­set­te etter som­mer­en. Siden da har le­del­sen i me­nig­he­ten job­bet med å finne en ny pas­tor, men de har ikke lyk­tes.

Der­med har de spurt tid­li­ge­re for­stan­der Os­vald In­ste­bø (73) om å lede me­nig­he­ten i ett år. Det har han tak­ket ja til.

99 pro­sent for

- Jeg hadde ingen pla­ner om å bli for­stan­der igjen, sier 73-årin­gen som ledet pinse­kir­ken i Ber­gen i 16 år før han gikk av med pen­sjon i 2007 og flyt­tet til Tøns­berg.

Nå flyt­ter han til­ba­ke til Ber­gen sam­men med sin kone for å lede en me­nig­het som har hatt be­ty­de­li­ge ge­ne­ra­sjons­ut­ford­rin­ger. På me­nig­hets­mø­tet søn­dag gikk 99 pro­sent av stem­me­ne i favør å an­set­te In­ste­bø for ett år.

- Jeg har all­tid hatt tro på en fler­ge­ne­ra­sjons­me­nig­het, og jeg håper vi kan klare å feire guds­tje­nes­te sam­men og møte hver­and­res ulike kul­tu­rer med re­spekt, sier han til Dagen.

Ulik stil split­tet

Pinse­kir­ken for­søk­te i fjor å løse ge­ne­ra­sjons­ut­ford­rin­ge­ne ved å legge opp til to guds­tje­nes­ter på søn­da­gen.

Guds­tje­nes­ten som be­gyn­te på for­mid­da­gen skul­le inne­hol­de gamle vek­kel­ses­san­ger, gjer­ne kalt Evan­ge­lie­to­ner, mens etter­mid­dags­guds­tje­nes­ten var pre­get av lov­sang og søn­dags­sko­le.

Nylig be­stem­te le­der­ska­pet at de vil gå bort fra de­lin­gen av søn­da­gen og hel­ler satse på en fel­les guds­tje­nes­te på for­mid­da­gen.

- Er du glad for at le­der­ska­pet nå vil samle alle ge­ne­ra­sjo­ner i en guds­tje­nes­te?

- Jeg er spent på det, og håper vi lyk­kes med det. Jeg har tro på at le­der­ska­pet har fat­tet en rik­tig be­slut­ning, sier han.

Pinsevenner valfarter for å få variasjon

Be­gyn­te i 1966

In­ste­bø har vært for­stan­der siden han var 26 år gam­mel. Den førs­te job­ben hadde han nett­opp i Ta­ber­nak­let i Ber­gen som hjelpe­for­stan­der sam­men med Roald An­der­sen til­ba­ke i 1966

Etter to år i Ta­ber­nak­let var In­ste­bø for­stan­der i en rekke pinse­me­nig­he­ter, blant annet i Åle­sund, Dram­men og Tøns­berg, før han vend­te til­ba­ke til me­nig­he­ten i Ber­gen i 1991. Nå er han altså til­ba­ke som for­stan­der i Pinse­kir­ken Ta­ber­nak­let for tred­je gang.

Øns­ker yngre pas­tor

In­ste­bø ser ikke for seg at han skal bli lenge som for­stan­der i me­nig­he­ten. Han håper at me­nig­he­ten får på plass en yngre pas­tor al­le­re­de fra neste år.

- Jeg har ingen spe­si­el­le vi­sjo­ner eller pla­ner om å endre på noe. Det får en frem­ti­dig pas­tor ta hånd om, sier In­ste­bø.

- Men du fikk 99 pro­sent av stem­me­ne på me­nig­hets­mø­tet?

- Det var en sterk be­kref­tel­se på at jeg er øns­ket - i alle fall mid­ler­ti­dig.

Dagen lyk­tes ikke å få tak re­pre­sen­tan­ter fra eldste­rå­det i går.