Suksess for ny salmebok
Del
Den nye salmeboken er nå trykt i et opplag på 60.000 eksemplarer. De første 40.000 ble revet bort i løpet av en dag. Første søndag i advent tas den i bruk i Den norske kirke.

- Vi er godt for­nøyd med sal­get så langt. Det har vært et even­tyr å jobbe med salme­bo­ken, og det størs­te pro­sjek­tet jeg noen gang har hatt, sier Jan Ste­fan Bengts­son.

Han er for­lags­sjef i Eide For­lag i Stav­an­ger som fikk opp­dra­get med å utgi den nye salme­bo­ken.

En best­sel­ger

- Salme­bo­ken blir nok en av best­sel­ger­ne i år, og jeg reg­ner med at den to­talt vil selge i opp­til 200.000 ek­semp­la­rer i løpet av tiden frem­over, leg­ger Bengts­son til.

Den nye salme­bo­ken er trykt i Ne­der­land, og har 991 sal­mer, og 272 av disse er nye. I til­legg inne­hol­der den en norsk bønne­bok og den lille ka­te­kis­me. En prøve­ut­ga­ve av salme­bo­ken ble ut­gitt i 2008, og det gikk altså fem år før ar­bei­det var fer­dig.

- Jeg er i grun­nen im­po­nert over at sal­get har star­tet så godt, for det er nem­lig opp til den en­kel­te me­nig­het i Den nors­ke kirke om de vil bruke den nye salme­bo­ken eller ikke. Det fin­nes også di­gi­ta­le løs­nin­ger der me­nig­he­ter kan laste ned de sal­me­ne som de vil bruke - eller vise dem på stor­skjerm, for­tel­ler Jan Ste­fan Bengts­son.

Ulike va­ri­an­ter

Han opp­ly­ser at salme­bo­ken nå fin­nes i føl­gen­de tryk­te va­ri­an­ter: me­nig­hets­ut­ga­ve, stor­skrift-salme­bok, gave­ut­ga­ve, pock­et­ut­ga­ve og ko­ral­bo­ken med alle no­te­ne og alle ver­se­ne i to bind. Det tred­je og siste bin­det kom­mer i 2015.

- I til­legg utgir vi be­sif­rings­salme­bok, som ut­kom­mer for førs­te gang. Det var Kirke­mø­tet som be­stem­te at det også skul­le fore­lig­ge en ut­ga­ve med be­sif­ring. Dette betyr at sal­me­ne let­te­re kan spil­les av andre enn or­ga­nis­ter, for ek­sem­pel et band. Dette har vært et savn, sier Bengts­son.

Han er selv ut­dan­net kirke­mu­si­ker, og har job­bet som kan­tor i 30 år. Men han hop­pet av denne kar­rie­ren, og sat­set i ste­det på note­for­la­get Can­tan­do.

Fikk en­ga­sje­ment

Da for­lags­hu­set Vigmo­stad Bjør­ke vant an­buds­run­den om den nye salme­bo­ken, kon­tak­tet de Bengts­son for blant annet å få hjelp i ret­tig­hets­ar­bei­det.

- Jeg er som po­te­ten som kan bru­kes til det meste, smi­ler Bengts­son.

Han har tatt seg av alt det prak­tis­ke og for­ret­nings­mes­si­ge, for­hold til av­ta­ler og ret­tig­hets­spørs­mål, note­set­ting og de­sign.

- Det har vært et om­fat­ten­de ar­beid, og vi har in­ves­tert i di­gi­talt ut­styr for over tre mil­lio­ner kro­ner for å kunne gi ut alle bø­ke­ne også di­gi­talt. Det er førs­te gang at ret­tig­hets­inne­ha­ve­re får in­di­vi­du­elt veder­lag for bru­ken av deres sal­mer og me­lo­di­er på en di­gi­tal­platt­form, for­tel­ler for­lags­sje­fen.

Valg av sal­mer

- Hvil­ke sal­mer vil du trek­ke fram fra den nye salme­bo­ken?

- I for­bin­del­se med før­juls­ti­den vi går inn, vil jeg velge «Mitt hjer­te all­tid van­ker i Jesu føde­rom». Av de nye san­ge­ne vel­ger jeg «Sol­barn, jord­barn» med tekst av Shir­ley Erena Mur­ray og over­set­tel­se av Ey­vind Skeie, sva­rer Bengts­son. DAGEN