Stor interesse for omstridt predikant
Del
Teolog Arne Helge Teigen ser behov for et oppgjør med den amerikanske pastoren Bill Johnson. Få nålevende amerikanske kristenledere har like stor innflytelse i Norge.

Ryk­te­ne om det spen­nen­de som skjed­de i Bet­hel Church i Red­ding, der John­son er pas­tor, førte til at den førs­te nors­ke grup­pen be­søk­te Ca­li­for­nia-me­nig­he­ten i 2005.

De­le­ga­sjo­nen kom fra Krist­kir­ken i Ber­gen. Siden har folk med til­knyt­ning til blant annet Oase, Ung­dom i Opp­drag, Nor­mi­sjon, IMI Kir­ken, Den nors­ke kirke, Pinse­be­ve­gel­sen, Nor­disk bønne­sen­ter i Le­van­ger, Je­sus­fel­les­ska­pet/Veien bi­bel­sko­le i Ber­gen, Kris­tent Fel­les­skap i Ber­gen og Den Evan­ge­lisk-Lu­thers­ke Fri­kir­ke har gjes­tet den ame­ri­kans­ke me­nig­he­ten.

- Gjel­der mange

I gårs­da­gens avis skrev Arne Helge Tei­gen, som er første­ama­nu­en­sis ved Fjell­haug In­ter­na­sjo­na­le Høg­sko­le i Oslo, et inn­legg med tit­te­len «Tid for opp­gjør med John­son ». Der hev­der han at pas­to­ren «re­du­se­rer Jesus ved å se bort fra hans gud­dom­me­lig­het. Sam­ti­dig opp­høy­er han det ånds­fyl­te men­nes­ke til Jesu nivå».

- Kri­tik­ken som Tei­gen ret­ter mot Bill John­son , kunne like gjer­ne ret­tes mot en hel rekke andre for­kyn­ne­re, blant annet Peter Hall­dorf, sier Rei­dar Paul­sen. Han var pas­tor i Krist­kir­ken i Ber­gen da me­nig­he­ten i 2007 var først ute med å in­vi­te­re John­son til Norge. Ut over denne kom­men­ta­ren øns­ker ikke Paul­sen å ut­ta­le seg om Tei­gens kri­tikk.

Dagen har for­søkt å få kom­men­ta­rer fra en rekke le­de­re for sam­men­hen­ger der folk har søkt in­spi­ra­sjon i Red­ding, men lyk­tes ikke med å få kon­takt i går.

Unn­går stemp­ling

I inn­leg­get hev­der Tei­gen at John­son er « en be­ty­de­lig pre­miss­le­ve­ran­dør for yt­ter­lig­gå­en­de ka­ris­ma­tikk ». Pinse­venn og første­ama­nu­en­sis ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet Terje He­ger­tun er «litt usik­ker på hen­sikts­mes­sig­he­ten av å sette denne typen stemp­ler på be­stem­te per­soner».

- Jeg har dess­uten selv ikke vært i Red­ding og kan der­for ikke ut­ta­le meg med sik­ker­het. Jeg ser ikke bort fra at det er ele­men­ter ved Red­dings for­kyn­nel­se og prak­sis som er ra­di­kal og kan­skje også yt­ter­lig­gå­en­de, men jeg har sam­ti­dig inn­trykk av at de gjør ær­li­ge for­søk på å legge til rette for bønn for syke, og de opp­mun­t­rer til stør­re fri­mo­dig­het når det gjel­der å dele troen med andre, sier He­ger­tun.

Her mener han andre krist­ne kir­ker kan ha noe å lære av dem.

- Jeg håper bare at de hol­der fast på en klas­sisk lære om Kris­ti per­son og gud­dom­me­lig­het. Man tren­ger ikke å endre på teo­lo­gi­en for å motta stør­re ån­de­lig ut­rust­ning for egen tje­nes­te, sier han.

Gud og men­nes­ke

He­ger­tun sier han i ho­ved­sak er enig med Tei­gen der­som det med­fø­rer rik­tig­het at John­son ned­to­ner Kris­ti gud­dom­me­lig­het.

- Det har til alle tider vært de­batt om for­stå­el­sen av Kris­ti natur og vesen. Men tra­di­sjo­nell teo­lo­gi har for­søkt å holde sam­men Jesu guds­sta­tus og hans for­ned­rel­se i li­del­se og kors­død på en måte som har iva­re­tatt både hans gud­dom­me­lig­het og hans men­nes­ke­lig­het, sier han.

- At Ånden kom over Jesus under hans dåp, end­rer ikke på dette, og kan sees som en kraft­ut­rust­ning han mot­tok for de opp­ga­ver som ven­tet ham, leg­ger han til.

Lære­vil­lig

He­ger­tun po­eng­te­rer at all for­kyn­nel­se og prak­sis skal prø­ves på om «den kan sies å være i tråd med sunn skrift­tolk­ning og i kon­takt med det beste ved den krist­ne tra­di­sjo­nen». Sam­ti­dig min­ner han om at både for­stei­nel­se og for­ny­el­se har fulgt kir­ken til alle tider. Han viser til at Pinse­be­ve­gel­sen i sin tid ble kri­ti­sert for sin ka­ris­ma­tis­ke ny­ori­en­te­ring, også fra lav­kir­ke­lig hold i Norge.

- Siden har det vik­tigs­te ved pinse­ven­ne­nes til­nær­ming til Ån­dens liv, gaver og fruk­ter blitt bredt for­ank­ret. Jeg mener at det er mulig å kri­ti­se­re for ek­sem­pel be­stem­te ele­men­ter av Bill John­sons teo­lo­gi uten at vi av den grunn tren­ger å kalle alt det som Red­ding står for som yt­ter­lig­gå­en­de ka­ris­ma­tikk. Man kan med andre ord ha sunne ka­ris­ma­tis­ke er­fa­rin­ger og prak­si­ser uten å avkle Kris­tus hans gud­dom­me­lig­het, sier han.

Bro­hode for vek­kel­se

Ma­ga­si­net Strek hadde i fjor en om­fat­ten­de re­por­ta­sje fra Red­ding med tit­te­len «Sa­li­ge er de vå­ga­le». «Bet­hel Church i Ca­li­for­nia vek­ker glo­bal nys­gjer­rig­het med sin sat­sing på mi­rak­ler og en 'over­na­tur­lig livs­stil' . Som når man kol­lek­tivt 'drik­ker seg fulle i Ånden'», skrev re­dak­tør Asle Finn­seth i sin in­gress. Han på­pek­te at for mange i den ka­ris­ma­tis­ke be­ve­gel­sen - også i Norge - går Bet­hel Church for å være «et bro­hode for ende­ti­dens store, him­mels­ke in­va­sjon av jor­den». Under be­sø­ket møtte han bi­bel­skole­ele­ver med bak­grunn i blant annet Fri­kir­ken, Mi­sjons­sam­ban­det og Pinse­be­ve­gel­sen.

Dagen var i kon­takt med Finn­seth i går, men han øns­ket ikke la seg in­ter­vjue siden han er på ferie.

Split­tet Kris­tus

Vårt Land-re­dak­tør Er­ling Rime­haug skrev i den ak­tu­el­le ut­ga­ven av Strek en an­mel­del­se av John­sons bok «Hea­ven in­va­des Earth», som er ut­gitt på norsk av Pro­kla media. Nett­opp John­sons tenk­ning om Jesus er noe av det Rime­haug er kri­tisk til. Han mener han kan åpne for å split­te det gud­dom­me­li­ge og men­nes­ke­li­ge i Kris­tus. «Kirke­his­to­ri­en viser at når det men­nes­ke­li­ge ikke len­ger be­trak­tes som bærer av det gud­dom­me­li­ge, får det kon­se­kven­ser også for hva man lærer om våre men­nes­ke­li­ge vil­kår. Det gjø­rer gjer­ne til at man ikke ak­sep­te­rer at svak­het og be­grens­nin­ger hører til i et ån­de­lig liv som fun­ge­rer som det skal. Det fører også ofte til en over­ån­de­lig­het som hind­rer gode løs­nin­ger i kon­flik­ter i me­nig­he­ter og fa­mi­li­er».

Rime­haug un­der­stre­ket imid­ler­tid at han ikke kjen­ner me­nig­he­ten godt nok til å si om den har slike kjenne­tegn, men fin­ner flere «svært pro­ble­ma­tis­ke» ut­sagn i boken. DAGEN

kristenliv,den norske kirke,arne helge teigen,betel church redding,erling rimehaug,pinsebevegelsen,utenriks,innenriks,ungdom i oppdrag,uio,vårt land,filadelfiakirken,kristkirken,california,oase,reidar paulsen,imi kirken stavanger,peter halldorf,redding,bill johnson