På Stevneguiden.no kan arrangø
...
På Stevneguiden.no kan arrangører gratis legge inn informasjon om sitt arrangement, med både beskrivelse, kart og lenker til eget nettsted.
Stevneguiden.no: Nasjonal oppslagstavle for kristen-Norge
Del
Stevneguiden.no gir deg oppdatert informasjon om stevner og konferanser i Norge. Øystein Samnøen forklarer hvordan du finner du frem - og legger inn nye arrangementer.

Medie­hu­set Dagen står bak nett­ste­det Stevne­guid­en.no , der krist­ne ar­ran­ge­men­ter, stev­ner og kon­fe­ran­ser er sam­let på ett nett­sted.

Gratis innhold

Stevne­guid­en.no kan ar­ran­gø­rer gra­tis legge inn in­for­ma­sjon om sitt ar­ran­ge­ment , med både be­skri­vel­se, kart og len­ker til eget nett­sted der­som de har det.

Her kan du registrere et nytt arrangement

For bru­ke­ren er det en mu­lig­het til å søke seg frem til krist­ne ar­ran­ge­men­ter, enten ba­sert på dato, sted eller gjen­nom tekstsøk.

Her viser Øystein Samnøen deg hvordan du bruker nettstedet: (Videoen er laget av  Kanal 10 .)

 

Lett å finne

Når du går inn på nett­ste­det Stevne­guid­en.no kom­mer du først til søke­funk­sjo­nen. Der kan du velge hvil­ket tids­rom du øns­ker å finne stev­ner in­nen­for. Med fri­tekst-søket kan du søke i be­skri­vel­se­ne som ar­ran­gø­re­ne selv har lagt inn om sitt stev­ne.

Plan­leg­ger du imid­ler­tid å fe­riere i en be­stemt del av lan­det og vil se om det er stev­ner i ditt om­rå­de, an­be­fa­les det å bruke det store, in­ter­ak­ti­ve kar­tet . Klikk på len­ken til « kart » øverst på siden, så kom­mer du inn på kar­tet og kan zoome inn på det ak­tu­el­le geo­gra­fis­ke om­rå­det.

Når du har fun­net fram til et ­ar­ran­ge­ment som du kan tenk­te deg å delta på, er det en­kelt å dele in­for­ma­sjon eller tipse andre via Twit­ter, Face­bo­ok eller Goog­le+. Er du log­get inn via din face­bo­ok-kon­to kan du også gi kom­men­ta­rer til det en­kel­te stev­ne di­rek­te på siden.

Ar­ran­gø­re­ne opp­da­te­rer selv

Oversikten i Stevneguiden.no oppdateres fortløpende. 

Det er gra­tis for alle som ar­ran­ge­rer et stev­ne å legge inn in­for­ma­sjon, bilde og len­ker .

For å legge inn et ar­ran­ge­ment, klik­ker du på len­ken « re­gist­rer ar­ran­ge­ment » øverst på siden. Her kan du tipse oss om et ar­ran­ge­ment, eller legge inn et ar­ran­ge­ment du har an­svar for.

Er du an­svar­lig for et ar­ran­ge­ment, får du til­sendt et pass­ord og har mu­lig­het til å opp­da­te­re inn­hol­det fort­lø­pen­de.

Er du an­svar­lig for et ar­ran­ge­ment som vi i re­dak­sjo­nen allerede har lagt inn i stevne­guid­en.no, send oss en melding til post@stevneguiden.no - så får du til­sendt pass­ord for å opp­da­te­re ditt ar­ran­ge­ment.

Er du al­le­re­de re­gis­tert bru­ker , klik­ker du på len­ken ne­derst i høyre hjør­ne « Logg inn for å re­di­ge­re stev­ne ». Tast inn bru­ker­navn og pass­ord, så får du re­di­gert de stev­ne­ne du er re­gist­rert med.

Kar­tet opp­da­te­res på bak­grunn av adres­sen du leg­ger inn. Du kan også legge inn et bilde som re­pre­sen­te­rer stev­net.

Når et nytt ar­ran­ge­men­t er opp­ret­tet, fore­tas det en inn­holds­kon­troll i Dagen, før siden pub­li­se­res og blir of­fent­lig og søk­bar i Stevne­guid­en.no .

Dug­nad

Stevne­guid­en.no vil bli bedre jo flere som leg­ger inn in­for­ma­sjon, enten ved nye ar­ran­ge­men­ter eller ved at bru­ke­re leg­ger inn in­for­ma­sjon og kom­men­ta­rer i kom­men­tar­fel­tet.

Jo flere som bi­drar, desto bedre til­bud vil det være på stevne­guid­en.no.

Ta kon­takt med oss på post@stevneguiden.no om du har kom­men­ta­rer eller sav­ner noe.