Sterkt besøk i holocaustmuseet
Del
Av alle pave Frans sine møter og taler i det tettpakkede programmet i Jerusalem mandag, var besøket i holocaustmuseet Yad Vashem trolig det sterkeste.

Den korte halv­ti­men paven var innom Yad Vashem gjor­de inn­trykk. I sin hil­sen bruk­te han Guds rop på Adam i Pa­ra­dis som et rop fra Gud også i dag til men­nes­ker som står bak ut­ryd­del­sen av andre men­nes­ker.

Rop fra Gud

- På dette minne­ste­det over ut­ryd­del­sen hører vi Guds rop lyde på nytt: «Adam, hvor er du?» Det er et rop fra en far som har mis­tet sitt barn. Et rop om gru­som­he­te­ne som men­nes­ket er i stand til. Hva fikk deg til å falle så dypt? Hva fikk deg til å tro at du var gud? sa paven.

Han be­kjen­te men­nes­ke­nes syn­der, og ba til Guds om til­gi­vel­se og nåde.

- Her er vi, Herre, skam­ful­le over hva men­nes­ker som er skapt i ditt bilde, var i stand til å gjøre. Det må aldri skje igjen, Herre, aldri igjen! sa pave Frans.

Møtte stor­muf­ti­en

Nøy­ak­tig klok­ka åtte man­dag mor­gen stil­te paven på Tem­pel­plas­sen der han ble øns­ket vel­kom­men av stor­muf­ti­en av Je­ru­sa­lem, Mo­hammad Ahmad Hus­sein. Rund­tu­ren inne i Klip­pe­do­men tok bare åtte mi­nut­ter, med hele det mus­lims­ke le­der­ska­pet og le­der­ne for den jor­dans­ke vakt­styr­ken waqf i det store føl­get.

- Jeg øns­ket å se de ste­de­ne der Jesus Kris­tus vand­ret. Men min pi­le­grimstur ville ikke vært full­sten­dig der­som den ikke hadde inne­holdt et møte med fol­ket og sam­fun­ne­ne som bor i dette lan­det. Jeg er der­for sær­lig glad for å være sam­men med dere, kjære mus­lims­ke ven­ner, sa paven i en hil­sen til det mus­lims­ke le­der­ska­pet.

Abra­ham som for­bil­de

Han viste til Abra­ham som han hev­det var pi­le­grim i disse lan­de­ne.

- Mus­li­mer, krist­ne og jøder ser på han som en tros­far og et stort ek­sem­pel til etter­føl­gel­se. Fra dette hel­li­ge ste­det ber jeg av hjer­tet alle folk og sam­funn om å se på Abra­ham og re­spek­te­re og elske hver­and­re som brød­re og søst­re! Vi må lære og for­stå li­del­se­ne til andre. Må ingen mis­bru­ke Guds navn ved å utøve vold! Må vi ar­bei­de sam­men for rett­fer­dig­het og fred, sa paven.

Bønn ved Vest­mu­ren

Stor­muf­ti­en Mo­hammad Ahmad Hus­sein hadde også en kort hil­sen til paven, før Va­ti­ka­nets hvit­kled­de ut­sen­ding has­tet vi­de­re til Vest­mu­ren og den jø­dis­ke delen av pro­gram­met. Ved Vest­mu­ren ble paven vist en mo­dell av ut­byg­gin­gen av Tem­pel­plas­sen fra de elds­te tider til i dag. Sjefs­rab­bi­en for Vest­mu­ren og paven ba, og paven gikk fram til den gamle muren rundt Tem­pel­plas­sen der han put­tet en bønn til Gud inn mel­lom de store stei­ne­ne.

For­soning

Under møtet med Is­ra­els to sjefs­rab­bi­er, viste pave Frans til sine mange jø­dis­ke ven­ner fra tiden som erke­bis­kop i Buenos Aires. Han snak­ket varmt om for­sonin­gen som har skjedd mel­lom Va­ti­ka­net og Is­rael, som han be­teg­net som en ge­nuin gave fra Gud.

- Blant ka­to­lik­ker blir det lagt stor vekt på be­ty­din­gen av de jø­dis­ke røt­te­ne for vår tro. Jeg håper også at jøder vil legge vekt på å skaf­fe seg kunn­skap om kris­ten­dom­men, i sær­lig grad de unge, sa paven.

Han ba om rab­bi­enes bi­drag til å frem­me fred, og sa de sam­men kunne be­kjem­pe alle for­mer for anti­se­mit­tis­me og dis­kri­mi­ne­ring.

Søke fred

Etter vak­ker sang av et liv­lig barne­kor i hagen ved re­si­den­sen til pre­si­dent Shi­mon Peres, un­der­stre­ket paven inn­sat­sen for å oppnå fred i alle kon­flik­ter.

- Jeg gjen­tar min bønn til alle par­ter om å unngå hand­lin­ger som øde­leg­ger deres mål om å nå en tro­ver­dig av­ta­le, og at de utret­te­lig ar­bei­der for fred, sa pave Frans.

Paven møtte også stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu og pa­tri­ar­ken av Kon­stan­ti­no­pel, Bart­holo­meus I, før han av­slut­tet med messe i Natt­verd­sa­len på Sion­høy­den.

DAGEN