Søndagsskolen inntar hotell i påsken
Del
Hotel Union Geiranger inviterer søndagsskolen på Sunnmøre til å ha samlinger om påskens egentlige budskap.

- Alle vet at vi har påske­fe­rie i Norge, og vi øns­ker å gi en mu­lig­het til å for­tel­le hvor­for vi fei­rer påske. Vi synes at dette er en hyg­ge­lig ting å være med på, sier ho­tell­sjef Finn H. Nustad til Dagen.

Av­ta­le med søn­dags­sko­len

Hotel Union Geir­an­ger har inn­gått en av­ta­le med søn­dags­sko­len på Sunn­mø­re, og bi­drar blant annet med re­kla­me på en til­hen­ger.

For­uten sam­lin­ger der de går igjen­nom pås­kens bud­skap, blir det ulike ak­ti­vi­te­ter for barna på ho­tel­let denne pås­ken.

- Dette er et til­bud som vi gir til våre gjes­ter som øns­ker å få et inn­blikk i pås­kens egent­li­ge bud­skap, sier Nustad.

Be­geist­ret

Kon­su­lent Helge Åker­nes i Søn­dags­sko­len på Sunn­mø­re er vel­dig be­geist­ret for denne mu­lig­he­ten.

- Vi synes det er stort å bli in­vi­tert på et helt van­lig ho­tell der vi får for­mid­le pås­kens egent­lig inn­hold, sier Åker­nes.

Han for­tel­ler at sist høst be­søk­te han søn­dags­sko­len i Geir­an­ger. Her møtte han Monja Muren Mjel­va som dri­ver Hotel Union sam­men med sin mann Sind­re. Hun er dess­uten en av le­der­ne for søn­dags­sko­len i bygda.

- Mjel­va ble vel­dig be­geist­ret da vi hadde kick-off i høst, og spur­te om søn­dags­sko­len ville komme til ho­tel­let i pås­ken å for­mid­le høy­ti­dens bud­skap til barna, for­tel­ler Helge Åker­nes. Han tok imot ut­ford­rin­gen umid­del­bart.

Eget søn­dags­skole­rom

Åker­nes skal nå inn­re­de et eget søn­dags­sko­le-rom på ho­tel­let. Her skal han blant annet lage en liten grav med en «stor» stein foran, og som skal «vel­tes bort» førs­te påske­dag.

- I løpet av de to sam­lin­ge­ne vi skal ha på påske­af­ten og førs­te påske­dag, skal vi går gjen­nom pås­kens bud­skap fra palme­søn­dag og til Jesu opp­stan­del­se, for­tel­ler han.

Kon­su­len­ten un­der­stre­ker at dette skal være et til­bud til ho­tel­lets gjes­ter, og de som vil delta må gå inn på det inn­re­de­de rom­met.

- Jeg vil også ta med emner som barna kan lage sine egne tre­kors for å sym­bo­li­se­re pås­kens inn­hold, leg­ger Åker­nes til.

Lek og moro

I til­legg til å høre det sen­tra­le påske­bud­ska­pet, får barna mu­lig­het til ulike ak­ti­vi­te­ter. Søn­dags­sko­len kom­mer til ho­tel­let med sitt eget hoppe­slott, stor-lego, bow­ling og ka­ra­mell-ka­non.

DAGEN