Registrerer overgrep mot palestinere
Del
Kirkens Nødhjelp sender hvert år 16 nordmenn til De palestinske områdene for å overvåke behandlingen palestinere får av de israelske myndighetene.

Fire gan­ger i  året drar fire nord­menn til Is­rael for å være med i Kir­kens Nød­hjelps led­sa­ger­pro­gram, kalt EAPPI. I tre må­ne­der er de ut­plas­sert på ut­sat­te ste­der på Vest­bred­den for å støt­te og hjel­pe pa­le­sti­ner­ne mot over­grep og tra­kas­se­ring fra is­ra­elsk side. Del­ta­ker­ne kom­mer fra rundt 25 land, og føl­ger med på hva som skjer på sju lo­ka­li­te­ter: To om­rå­der i det øst­li­ge Je­ru­sa­lem, i Bet­le­hem, He­bron, Janoun, Jayyous/Tul­karem og South He­bron Hills.

- Vi vel­ger ikke side i kon­flik­ten, sier Liv Snes­rud, norsk ko­or­di­na­to­ren for led­sa­ger­pro­gram­met

- Det kom et rop om hjelp fra kir­ke­ne i Je­ru­sa­lem under Den andre in­ti­fa­da­en fordi de opp­lev­de si­tua­sjo­nen så kre­ven­de. Der­med opp­ret­tet Kir­ke­nes Ver­dens­råd i Genève dette led­sa­ger­pro­gram­met i 2002. Ideen er at vi skal være et be­skyt­ten­de nær­vær for pa­le­sti­ner­ne i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne, sier Snes­rud.

Det in­ne­bæ­rer at led­sa­ger­ne står tid­lig opp for å se hva som skjer på en­kel­te ut­sat­te sjekk­punkt og ved så­kal­te «jord­bruks­por­ter» som pa­le­stins­ke bøn­der må gjen­nom for å komme til jor­de­ne sine. Det de ser blir rap­por­tert til FN.

- Led­sa­ger­ne ser si­tua­sjo­nen, tel­ler men­nes­ker og ser til at folk kom­mer seg gjen­nom disse punk­te­ne. Av og til opp­står det spen­nin­ger mel­lom is­ra­elsk sik­ker­hets­per­so­nell og pa­le­sti­ner­ne, og da kan led­sa­ger­ne bistå så langt de kan. Det kan være gans­ke kre­ven­de, sier Snes­rud.

Ofte drei­er det seg om per­soner som tren­ger hu­ma­ni­tær hjelp, noen må til lege, og av og til kom­mer det fø­den­de kvin­ner som får hjelp. Snes­rud for­tel­ler om ri­ving av hus i om­rå­der som led­sa­ger­ne over­vå­ker. Noen ste­der hjel­per de barn, unge og læ­re­re til og fra sko­len.

- Ag­gres­si­ve bo­set­te­re og mi­li­tæ­re kan skape pro­ble­mer for skole­barn, og de føler seg tryg­ge­re når vi er sam­men med dem. Da hol­der også bo­set­ter­ne seg vekke, og skole­barn er mind­re ut­satt for ran­sa­king av mi­li­tæ­re.

Snes­rud sier de ikke vel­ger side i kon­flik­ten, men har et klart hu­ma­ni­tært man­dat.

- Vi er ikke pro pa­le­sti­ner­ne eller pro Is­rael, men pro fred og men­neske­ret­ter. Vi skal frem­me re­spekt for in­ter­na­sjo­na­le hu­ma­ni­tæ­re reg­ler og men­neske­ret­ter, sier hun.

I en ar­tik­kel i Dagen 28. april peker Jit­zhak San­tis i NGO Mo­ni­tor på at Kir­kens Nød­hjelp er en av mange vest­li­ge kir­ke­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner som støt­ter is­ra­els­ke og pa­le­stins­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner som mot­ar­bei­der Is­rael og støt­ter den ver­dens­om­spen­nen­de BDS-kam­pan­jen mot lan­det. BDS står for boi­kott, ned­in­ves­te­rin­ger (di­vest­ment) og sank­sjo­ner. NGO Mo­ni­tor er en an­er­kjent fri or­ga­ni­sa­sjon som over­vå­ker og ana­ly­se­rer hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ners ak­ti­vi­te­ter for å frem­me men­neske­ret­ter og hu­ma­ni­tæ­re idea­ler. I NGO Mo­ni­tors råd­gi­ven­de organ sit­ter freds­pris­vin­ner Elie Wie­sel.

Liv Snes­rud hev­der den is­ra­els­ke ok­ku­pa­sjo­nen er ska­de­lig for begge sider i kon­flik­ten, men mener kon­se­kven­se­ne er tøf­fe­re for pa­le­sti­ner­ne enn for is­rae­ler­ne.

- Vi øns­ker en slutt på is­ra­elsk ok­ku­pa­sjon av pa­le­stins­ke om­rå­der. Slik de de­mo­kra­tis­ke lover og reg­ler fun­ge­rer i Is­rael, gjel­der de mest for is­rae­ler­ne og mind­re for pa­le­sti­ner­ne. Is­rael bru­ker makt mot pa­le­stinsk be­folk­ning og lands­byer på en upro­por­sjo­nal vold­som måte slik at det pa­le­stins­ke sam­fun­net blir ska­de­li­den­de. Pa­le­sti­ner­ne fra­rø­ves ret­tig­he­ter til å leve et fritt liv, sier Snes­rud.

- Betyr det at Kir­kens Nød­hjelp også dri­ver po­li­tisk ar­beid mot Is­rael?

- Jeg kan ikke nekte for at det blir po­li­tikk av dette, og at vi rei­ser spørs­mål in­ter­na­sjo­nalt om Is­ra­els be­hand­ling av pa­le­sti­ner­ne. Men ut­vik­lings­ar­beid og ar­beid for men­neske­ret­te­ne har en po­li­tisk di­men­sjon i seg, sier Snes­rud.

- Går Kir­kens Nød­hjelp inn for boi­kott av is­ra­els­ke varer pro­du­sert på Vest­bred­den?

- Kir­kens Nød­hjelp støt­ter ikke full boi­kott av Is­rael. Men når si­tua­sjo­nen er slik at pa­le­sti­ner­ne ikke kan skape sitt eget leve­brød, da er det ikke slik det skal være. Det er ikke bra at de mis­ter jorda og må ta seg ar­beid andre ste­der, som for ek­sem­pel i bo­set­tin­ge­ne, sier Snes­rud.

Kir­kens Nød­hjelp ko­or­di­ne­rer det nors­ke led­sa­ger­pro­gram­met på vegne av Mel­lom­kir­ke­lig Råd, Nor­ges Krist­ne Råd og KFUK/KFUM, og er fullt og helt fi­nan­siert av Det nors­ke uten­riks­de­par­te­men­tet. In­ter­na­sjo­nalt kal­les pro­gram­met EAPPI og lig­ger under Kir­ke­nes Ver­dens­råd.

DAGEN