UTMELDT: Tidligere leder i Den
...
UTMELDT: Tidligere leder i Den norske kirkes presteforening, Egil Morland, meldte seg ut etter vedtak i Sentralstyret om at det bør innføres en liturgi for vielse av samkjønnede par. Foto: Birgit Opheim
Presteforeningen vil ta begge sider på alvor
Del
Fjorårets vedtak i Presteforeningen om at det bør innføres en liturgi for vielse av samkjønnede par blir stående.

I fjor ved­tok Sen­tral­sty­ret i Den nors­ke kir­kes preste­for­ening en­stem­mig at det bør inn­fø­res en li­tur­gi for viel­se av sam­kjøn­ne­de par. Det var ikke et pre­ma­turt ved­tak, mener leder i fag­for­enin­gen, Gun­nar Minde­strøm­men.

- Nei, vi må er­kjen­ne at be­hand­lin­gen på Kirke­mø­tet viser at det er ulike syn på spørs­må­let om ho­mo­fil vig­sel i kir­ken. De ulike opp­fat­nin­ge­ne blir ikke borte med be­hand­lin­gen på Kirke­mø­tet, og vi må for­hol­de oss på en or­dent­lig og ryd­dig måte til det, sier Minde­strøm­men til Dagen.

Vil følge opp

Preste­for­enings­le­de­ren po­eng­te­rer at begge sider har krav på å bli tatt på alvor.

- I den grad det angår ar­beids­mes­si­ge spørs­mål vil vi følge det opp så godt vi kan, men vil sam­ti­dig følge spille­reg­le­ne og kir­kens ord­nin­ger, pre­si­se­rer han.

- Hvil­ke ar­beids­mes­si­ge spørs­mål re­fe­re­rer du til?

- Det er vans­ke­lig å si. Det blir å spe­ku­le­re. Jeg vet ikke hvor­dan folk vil rea­ge­re og hva som vil skje. Vi må ta det etter hvert som det kom­mer, sier han.

Li­tur­gi

I de­sem­ber meld­te Egil Mor­land og et ukjent an­tall pres­ter seg ut av Preste­for­enin­gen i pro­test mot at sen­tral­sty­ret ved­tok at det bør inn­fø­res en li­tur­gi for viel­se av sam­kjøn­ne­de par.

I gårs­da­gens avis ut­tal­te Mor­land at for å melde seg inn igjen i Preste­for­enin­gen tren­ger han å høre at fag­for­enin­gen vil rette seg etter ut­fal­let på Kirke­mø­ tet.

Mor­land er med­lem i Kirke­rå­det og Bjørg­vin-de­le­gat til Kirke­mø­tet . Han har også selv vært leder i Preste­for­enin­gen. For Mor­land og hans me­nings­fel­ler er veien til­ba­ke til med­lem­skap stengt der­som fag­for­enin­gen tar parti i denne saken ved å holde fast på ved­ta­ket sitt om å inn­føre en li­tur­gi for sam­kjøn­ne­de par.

- Ikke tan­ken

Gun­nar Minde­strøm­men kjen­ner seg ikke igjen i at Preste­for­enin­gen skul­le være på­dri­ver «i den ene eller andre ret­ning».

- Det har ikke vært tan­ken vår. Vi var hel­ler ikke på­dri­ve­re på Kirke­mø­tet. Vi var kun ob­ser­va­tø­rer. Vi hadde med­lem­mer der som stem­te både på den ene og andre siden i dette spørs­må­let, og det var ikke over­ras­ken­de, sier han.

Minde­strøm­men for­tel­ler at Preste­for­enin­gen har vært opp­tatt av å ta vare på med­lem­mer med ulike syn på vig­sel av sam­kjøn­ne­de par.

- Vi er på­dri­ve­re for at pres­te­ne skal ha gode lønns- og ar­beids­for­hold. Vi er også på­dri­ve­re for at den en­kel­te prest skal bli re­spek­tert for den teo­lo­gis­ke opp­fat­nin­gen ved­kom­men­de har så lenge den er in­nen­for kir­kens ord­nin­ger, sier han.

Tra­di­sjon

Fag­for­enin­gen vil ikke gjøre noe i for­hold til ut­fal­let av saken på Kirke­mø­tet. Der falt både for­sla­get om vig­sels­li­tur­gi og for­sla­get om for­bønns­li­tur­gi for bor­ger­lig-inn­gåt­te ek­te­skap.

- Vi for­hol­der oss til det. Vi vil for­sø­ke å støt­te de som er med­lem­mer hos oss på alle mu­li­ge måter selv om de kan opp­le­ve det vans­ke­lig på den ene eller andre måten. Det har vi tra­di­sjon for. Over lang tid gjaldt det de kon­ser­va­ti­ve pres­te­ne, og vi vil også fort­set­te med det når det gjel­der pres­ter som har mer li­be­ra­le opp­fat­nin­ger. Vi øns­ker å være en for­ening som om­fav­ner alle pres­ter.

DAGEN