Paven oppfordrer til mindre selvopptatthet
Del
Pave Frans ba under julemessen i Peterskirken i Roma folk om å åpne sine hjerter for medmennesker og Gud.

Pave Frans opp­ford­ret i sin førs­te jule­pre­ken til mind­re selv­opp­tatt­het og ba folk om å åpne sine hjer­ter for med­men­nes­ker og Gud.

Rundt 10.000 men­nes­ker var sam­let i og uten­for Pe­ters­kir­ken i Roma for å høre pave Frans, som over­tok som over­hode for ver­dens 1,2 mil­li­ar­der ka­to­lik­ker i mars, holde sin førs­te jule­pre­ke­nen.

Den folke­kjæ­re paven, som er født i Ar­gen­ti­na og er den førs­te ikke-euro­pe­is­ke pave på 1.300 år, holdt en kort­fat­tet pre­ken som iføl­ge en­kel­te var like enkel som den hvite pave­kjo­len han in­sis­te­rer på å bruke.

To valg

Ho­ved­bud­ska­pet, som ble fram­ført på ita­li­ensk, var at man står over­for to valg her i livet; enten å følge lyset eller mør­ket.

- Det er tider med både lys og mørke, tro og van­tro, ly­dig­het og uly­dig­het. Det er tider for å være pi­le­gri­mer og tider for å være et folk i drift, sa paven.

- Der­som vi els­ker Gud, våre brød­re og søst­re, vand­rer vi i lyset. Men der­som våre hjer­ter er luk­ket, der­som vi lar oss do­mi­ne­re av stolt­het, svik og ego­is­me, da sen­ker mør­ket seg inni oss og rundt oss, fort­sat­te han.

Ny ret­ning

Siden Jorge Mario Berg­og­lio ble ut­nevnt til pave Frans i mars, har han kom­met med en rekke bud­skap som har falt i god jord hos folk som øns­ker seg en ny ret­ning innen den ka­tols­ke kir­ken.

Pave Frans har ref­set dem han mener er for opp­tatt av spørs­mål som abort og ho­mo­fi­li, og han har kri­ti­sert den ka­pi­ta­lis­tis­ke ideen om at økt rik­dom hos noen vil «sild­re ned­over» og komme flere til gode.

Om­fav­net van­si­ret

Den nye paven har også vist hvor han står i hand­ling. For få dager siden fei­ret han burs­da­gen sin med messe sam­men med hjem­løse. Før jul send­te han gaver til fat­ti­ge inn­vand­re­re i Roma.

Da han tid­li­ge­re i høst om­fav­net en van­si­ret mann, gikk bil­de­ne ver­den rundt. Slikt ap­pel­le­rer til tro­en­de av mange slag, så vel som ikke-tro­en­de. Nylig ble han da også kåret til årets per­son av ma­ga­si­net Time. 

 

kristenliv,selvopptatt,samfunn,tro,utenriks,katolsk,paven,jul,roma,peterskirken,pave frans,katolikker,jesus,den katolske kirken,frelse,julemesse