Paven ba troende lære av Abraham
Del
Pave Frans viste til Abraham og ba jøder, muslimer og kristne respektere og elske hverandre da han talte til det muslimske lederskapet på Tempelplassen mandag morgen.

Nøy­ak­tig klok­ka åtte man­dag mor­gen stil­te paven på Tem­pel­plas­sen der han ble øns­ket vel­kom­men av stor­muf­ti­en av Je­ru­sa­lem, Mo­hammad Ahmad Hus­sein.

Rund­tu­ren inne i Klip­pe­do­men tok bare åtte mi­nut­ter med hele det mus­lims­ke le­der­ska­pet og le­der­ne for den jor­dans­ke vakt­styr­ken waqf i det store føl­get.

Pi­le­grimstur

- Jeg øns­ket å se de ste­de­ne der Jesus Kris­tus vand­ret. Men min pi­le­grimstur ville ikke vært full­sten­dig der­som den ikke hadde inne­holdt et møte med fol­ket og sam­fun­ne­ne som bor i dette lan­det. Jeg er der­for sær­lig glad for å være sam­men med dere, kjære mus­lims­ke ven­ner, sa paven i en hil­sen til det mus­lims­ke le­der­ska­pet.

Han viste til Abra­ham som han sa var pi­le­grim i disse lan­de­ne.

- Mus­li­mer, krist­ne og jøder ser på han som en tros­far og et stort ek­sem­pel til etter­føl­gel­se. Han ble en pi­le­grim og for­lot sitt hjem for å legge ut på en ån­de­lig reise som Gud kalte ham til, sa pave Frans.

Han la til at pi­le­gri­mer krys­ser spor med andre brød­re og søst­re, og deler av og til veien med dem.

Re­spekt

- Slik er vårt møte i dag. Vi opp­le­ver en fa­der­lig dia­log og en ut­veks­ling av tan­ker som for­ny­er oss og gir oss styr­ke til å møte de ut­ford­rin­ge­ne vi sam­men står over­for. Fra dette hel­li­ge ste­det ber jeg av hjer­tet alle folk og sam­funn om å se på Abra­ham og re­spek­te­re og elske hver­and­re som brød­re og søst­re! Vi må lære og for­stå li­del­se­ne til andre. Må ingen mis­bru­ke Guds navn ved å utøve vold! Må vi ar­bei­de sam­men for rett­fer­dig­het og fred, sa paven.

Is­ra­elsk opp­legg

Stor­muf­ti­en Mo­hammad Ahmad Hus­sein hadde også en kort hil­sen til paven, før Va­ti­ka­nets hvit­kled­de ut­sen­ding has­tet vi­de­re til Vest­mu­ren og den jø­dis­ke delen av pro­gram­met.

Ved Vest­mu­ren ble paven vist en mo­dell av ut­byg­gin­gen av Tem­pel­plas­sen fra de elds­te tider til i dag. Sjefs­rab­bi­en for Vest­mu­ren og paven ba, og paven gikk fram til den gamle muren rundt Tem­pel­plas­sen der han put­tet en bønn til Gud inn mel­lom de store stei­ne­ne.

Der­et­ter stod kranse­ned­leg­ging på Herzels grav og ho­lo­caust­mu­se­et Yad Vashem på den tette time­pla­nen. Siden skal paven møte de to is­ra­els­ke sjefs­rab­bi­ene ved den store sy­na­go­gen i Je­ru­sa­lem, før han tref­fer både pre­si­dent Shi­mon Peres og stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu. Dagen