Nytestamentet snart oversatt til to språk i Bhutan
Del
Neste år kan kristne i Bhutan lese Det nye testamentet på sitt eget språk.

NT ble nylig over­satt til ho­ved­språ­ket i Bhu­tan . Snart er over­set­tel­sen full­ført på enda et språk, med blant annet lang­sik­tig med­virk­ning fra Nor­mi­sjon . Det opp­ly­ser Nils Mag­nar Sture, land­ko­or­di­na­tor i Bhu­tan.

Over­set­tel­ses­ar­bei­det har skjedd uten­for Bhu­tans gren­ser. Av en be­folk­ning på rundt 700.000 an­slår Sture at det kan være rundt 4-5000 krist­ne i lan­det.

Ikke nok med bibel

Et team på mel­lom fire og fem na­sjo­na­le bhu­ta­ne­re har ar­bei­det med over­set­tel­sen. De har hatt vei­led­ning av en språk­eks­pert som har vært bo­satt i Norge.

De na­sjo­na­le med­ar­bei­der­ne har også ut­ar­bei­det en sang­bok, di­ver­se tema-hef­ter, laget ord­bok og gram­ma­tikk. I til­legg har de ar­ran­gert bi­bel- og le­der­tre­nings­kurs. De har også dre­vet lese- og skrive­kurs for an­alfa­be­ter. For hva skal man med bib­ler hvis folk ikke kan lese? spør Sture.

- Stor begivenhet

Nå er det like før over­set­tel­ses­team­et slutt­fø­rer det møy­som­me­li­ge ar­bei­det. Det nye tes­ta­men­tet går i tryk­ken utpå våren eller som­mer­en en gang. Neste år blir bø­ke­ne lagt i hen­de­ne til krist­ne i Øst-Bhu­tan.

- Da får de mu­lig­het til å høre og lese på sitt eget mors­mål at Gud er glad i dem! Det er en stor be­gi­ven­het også for Nor­mi­sjon. Vi har vært med som en god støtte­spil­ler i hele pro­ses­sen og i alle disse 22 årene, sier Sture, som mener at alle folk på jor­den skul­le og burde ha rett til å høre evan­ge­li­et på sitt eget mors­mål.

DAGEN