Nordlyskatedralen vigslet og innviet
Del
Både geist­li­ge og kon­ge­li­ge var til stede i Nord­lyska­te­dra­len da det spek­ta­ku­læ­re lande­mer­ket i Alta ble vigs­let og inn­viet søn­dag.

Den ti­tan­kled­de kon­struk­sjo­nen rager nes­ten 100 meter over bak­ken og har vært en kom­pli­sert kon­struk­sjon å bygge. Veien fram til ka­te­dral med fler­bruks­mu­lig­he­ter har vært til­sva­ren­de lang.

Vigs­lin­gen av Nord­lyska­te­dra­len skjed­de under le­del­se av bis­kop Per Oskar Kjølaas. Kron­prin­ses­se Met­te-Ma­rit del­tok også. Re­gje­rin­gen var re­pre­sen­tert ved kirke­mi­nis­ter Rig­mor Aas­rud (Ap) under se­re­mo­ni­en.

- Det er 50 år siden job­ben med å få bygd et nytt kirke­bygg i Alta star­tet. Øns­ket har ikke blitt opp­gitt og er en­de­lig kro­net med et ny­bygg som ikke bare blir funk­sjo­nelt for me­nig­he­ten, men som også lig­ger an til å bli et lande­mer­ke i Alta, sa kirke­ver­ge Gun­nar Tang­vik i Alta me­nig­hets­råd til NTB noen dager før åp­nin­gen.

I en hel uke til ende skal åp­nin­gen av det spi­ral­for­me­de sig­nal­byg­get til 120 mil­lio­ner kro­ner fei­res i Finn­marks størs­te by. (©NTB)

kristenliv,kirken,finnmark,per oskar kjølaas,rigmor aasrud,alta,kronprinsesse mette-marit,den norske kirke,nordlyskatedralen,innenriks