Mercy Ships på 60 Minutes
Del
Mercy Ships har seilt i hardt vær i Norge i den senere tid. Nå får organisasjonen bred positiv omtale i beste sendetid i USAs mest sette TV-program.

60 Mi­n­utes er det mest suk­sess­rike TV-pro­gram­met i ver­den noen sinne. Nå har det un­der­sø­ken­de ny­hets­ma­ga­si­net laget et inn­slag om Mercy Ships - men den skal være mor­gen­fugl som øns­ker å se det på en norsk TV-skjerm.

60 Mi­n­utes har fulgt båten «Africa Mercy» i Vest-Afri­ka. Dette er ver­dens størs­te si­vi­le hos­pi­tal­skip, og det vel­re­nom­mer­te pro­gram­met har gitt en grun­dig dek­ning både av ski­pets ak­ti­vi­tet og den krist­ne ei­er­or­ga­ni­sa­sjo­nen Mercy Ships og dens pro­fil.

Må på nett

Pro­gram­inn­sla­get har al­le­re­de gått på TV i USA. Først natt til man­dag 4. mars kom­mer det i TV-ruta her i lan­det. Og sende­ti­den er ikke for B-men­nes­ker, med mind­re vi snak­ker om eks­trem­va­rian­ter som leg­ger seg først når andre sover seg fer­dig.

Etter at TV2 la om sitt sende­skje­ma, er «60 Mi­n­utes» kas­tet ut av Ny­hets­ka­na­len og går på mo­der­ka­na­len. Der sen­des det klok­ka 04:50 - om mor­ge­nen. Løs­nin­gen for mange i Norge blir tro­lig å ty til net­tet og spil­le av pro­gram­met som TV-gi­gan­ten CBS leg­ger ut der .

Uan­sett er man i Mercy Ships' nors­ke av­de­ling svært for­nøyd med god eks­po­ne­ring. Etter en røff sei­las med indre stri­dig­he­ter er det greit å få opp­merk­som­het om det or­ga­ni­sa­sjo­nen fak­tisk øns­ker å bruke kref­te­ne på.

Fri­de-ef­fekt?

Våren 2010 gikk TV-se­ri­en «Fride på ski­pet» på Bar­ne-TV på NRK Super. Den hand­ler om fa­mi­li­en Tvedt som bor nett­opp på «Africa Mercy» mens åtte år gamle Fri­des far job­ber som tann­lege og mor som syke­plei­er.

- Hva gir størst ef­fekt, et slikt langt ny­hets­inn­slag som det på «60 Mi­n­utes», eller en serie som «Fride på ski­pet»?

- «Fride på ski­pet» hadde stør­re ef­fekt i Norge enn 60 Mi­n­utes-inn­sla­get vil ha, tror styre­le­der Lars Karl Hult i Mercy Ships.

Han tror Fri­de-se­ri­en vir­ker ster­ke­re blant annet fordi den ap­pel­le­rer til hele fa­mi­li­er, både til voks­ne og barn.

- «60 Mi­n­utes» er mer for voks­ne og går på TV til andre tider, på­pe­ker Hult over­for Dagen.

Øker tro­ver­dig­he­ten

Han tror li­ke­vel at «60 Mi­n­utes»-inn­sla­get betyr en del for folk som måtte være av­ven­ten­de til Mercy Ships.

- Slike inn­slag øker tro­ver­dig­he­ten for men­nes­ker som el­lers har vans­ke­lig for å vur­de­re ar­bei­det vårt. De har klart å for­mid­le ikke bare ar­bei­det, men også hva som lig­ger i bak det. I et slikt TV-inn­slag fram­står ikke in­for­ma­sjo­nen som bare et parts­inn­legg, ten­ker Hult - som verd­set­ter dette bi­dra­get til byg­gin­gen av Mercy Ships' om­døm­me.

Han tror inn­sla­get vil bli en god re­fe­ran­se å vise til i fram­ti­di­ge sam­ta­ler når or­ga­ni­sa­sjo­nen skal får fram sitt bud­skap.

Hult opp­ly­ser el­lers at det nå går «gans­ke bra» med Mercy Ships etter en tid med store indre stri­dig­he­ter i den nors­ke av­de­lin­gen.

- Inn­sla­get på ame­ri­kansk TV viser at det støtte­spil­ler­ne våre gir til oss, kom­mer fram til dem som tren­ger det i Afri­ka, sier Hult.

(Dagen)

kristenliv,mercy ships,samfunn,utenriks,60 minutes,africa mercy,lars karl hult