Mange Israel-venner i den nye regjeringen
Del
Fem med­lem­mer av Høyre/Frp-re­gje­rin­gen var med i in­ter­esse­grup­pen Is­ra­els ven­ner på Stor­tin­get før val­get i høst. Lan­dets støtte­spil­le­re håper på en mer Is­rael-venn­lig norsk re­gje­ring.

Fire Frp -stats­rå­der, nem­lig jus­tis­mi­nis­ter An­ders Anund­sen, olje- og energi­mi­nis­ter Tord Lien, barne­mi­nis­ter Solveig Horne og sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ketil Sol­vik-Ol­sen, var alle med i Is­ra­els ven­ner i pe­rio­den 2009- 2013.

Det var også Høy­re -stats­råd Tor­bjørn Røe Isak­sen, men han var også med i grup­pen Pa­le­sti­nas ven­ner.

I valg­kam­pen gjor­de dess­uten ar­beids­mi­nis­ter Ro­bert Eriks­son fra Frp det klart at han hadde pla­ner om å melde seg inn i Is­ra­els ven­ner i den neste stor­tings­pe­rio­den, iføl­ge grup­pen Med Is­rael for fred ( MIFF ).

Mer for­stå­el­se for Is­rael

Dag­lig leder Con­rad Myr­land i MIFF viser til at mange re­pre­sen­tan­ter for de bor­ger­li­ge par­ti­ene sta­dig kri­ti­ser­te den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen for å være for en­si­dig opp­tatt av pa­le­sti­ner­ne.

Høyre/Frp-re­gje­rin­gen sier i Sund­vol­den-platt­for­men at den «vil legge til grunn en ba­lan­sert hold­ning til Midt­østen-kon­flik­ten».

- Det opp­fat­ter jeg som at man øns­ker å jus­te­re kur­sen i en ret­ning med mer for­stå­el­se for Is­rael og mer sam­han­del med Is­rael, sier Myr­land til NTB.

Han øns­ker blant annet et ut­dy­pet sam­ar­beid med Is­rael innen olje og ener­gi og på kunn­skaps­om­rå­det.

- Det som er vik­tig, er at man nå får po­li­ti­ke­re som har en ny re­to­rikk, og som ikke hop­per på alle slags raske for­døm­mel­ser av Is­rael. Det er vik­tig at man fra top­pen får stør­re for­stå­el­se for Is­ra­els po­si­sjon og for de ut­ford­rin­ge­ne Is­rael står over­for, sier Myr­land.

MI­FF-le­de­ren er også glad for at re­gje­rin­gen un­der­stre­ker at den støt­ter en frem­for­hand­let løs­ning mel­lom Is­rael og Pa­le­sti­na. Par­te­ne er i dag i gang med nye freds­sam­ta­ler.

- Svek­ket po­si­sjon

Is­ra­els am­bas­sa­dør i Norge, Naim Arai­di, ut­tryk­te over­for NRK etter val­get håp om en mer Is­rael-venn­lig norsk re­gje­ring. Han håper blant annet at Norge flyt­ter sin am­bas­sa­de fra Tel Aviv til om­strid­te Je­ru­sa­lem, som begge par­te­ne gjør krav på som sin ho­ved­stad.

KrF s par­la­men­ta­ris­ke nest­le­der Hans Olav Syv­er­sen for­står re­gje­rin­gens for­mu­le­ring om «ba­lan­sert hold­ning» som at man for­står både pa­le­stins­ke og is­ra­els­ke syns­punk­ter.

- I of­fent­lig­he­ten er det ingen tvil om at Nor­ges po­si­sjon i Is­rael gjen­nom rødgrønt styre er kraf­tig svek­ket, på grunn av mange ver­ba­le ut­fall fra ett av re­gje­rings­par­ti­ene, nem­lig SV, sier Syv­er­sen til NTB.

Også han håper re­gje­rin­gen vil legge vekt på å vi­dere­ut­vik­le de norsk-is­ra­els­ke bån­de­ne innen næ­rings­liv, han­del, aka­de­mia og kul­tur.

Syv­er­sen un­der­stre­ker også at grup­pen Is­ra­els ven­ner på Stor­tin­get har som for­mål å bidra til en ba­lan­sert frem­stil­ling av si­tua­sjo­nen i Midt­østen og be­kjem­pe anti­se­mit­tis­me . Han håper Høyre/Frp-re­gje­rin­gen vil ta tak i dette pro­ble­met i Norge.

Is­ra­els ven­ner på Stor­tin­get er fore­lø­pig ikke kon­sti­tu­ert for den nye stor­tings­pe­rio­den. (©NTB)