MIFF «knuser» Palestinakomiteen
Del
Med Israel for fred (MIFF) økte i fjor medlemstallet til 6.828. De har over dobbelt så mange medlemmer som Palestinakomiteen med 3.103 ved nyttår. Begge satte ny medlemsrekord i fjor.

Tal­le­ne som Dagen har inn­hen­tet viser at de to or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne aldri tid­li­ge­re har hatt så mange med­lem­mer. MIFF øker sitt med­lems­tall i fjor med 371, mens Pa­le­stina­ko­mi­te­en har en stig­ning på 46 med­lem­mer.

- Vi er glade for å se at med­lems­tal­let fort­satt øker, sier dag­lig leder Con­rad Myr­land i MIFF til Dagen.

Han tror på ingen måte at MIFF har nådd taket når det gjel­der med­lems­vekst.

- 13 pro­sent av Nor­ges be­folk­ning sa i 2012 at Is­rael for­tje­ner spe­si­ell støt­te. Det er 650.000 nord­menn, og i til­legg kom­mer alle de vi har tenkt å over­be­vi­se om det samme, sier Myr­land med et smil.

Han mener at det er vel­dig vik­tig at Is­ra­els ven­ner mo­bi­li­se­rer nå, for 2014 blir et skjebne­år både når det gjel­der Irans atom­pro­gram og for­hand­lin­ge­ne med pa­le­sti­ner­ne.

Fort­satt boi­kott

Or­ga­ni­sa­sjons­sek­re­tær Berit Aaker i Pa­le­stina­ko­mi­te­en viser til at de også satte ny med­lems­re­kord i 2013.

- Dette er vi vel­dig for­nøy­de med etter at vi økte med­lems­kon­tin­gen­ten med 25 pro­sent i fjor.

Hun for­tel­ler at boi­kott av sta­ten Is­rael er fort­satt en prio­ri­tert opp­ga­ve for hen­nes or­ga­ni­sa­sjon.

- Dette er et ef­fek­tivt og ikke-vol­de­lig virke­mid­del i kam­pen for å få til en rett­fer­dig og de­mo­kra­tisk løs­ning. I dag er det en vok­sen­de be­ve­gel­se som tar til orde for en in­ter­na­sjo­nal boi­kott av Is­rael på linje med kam­pan­jen mot apart­heid­re­gi­met i Sør-Afri­ka, sier Aaker.

Hun leg­ger til at boi­kot­ten ret­ter seg ikke mot en­kelt­per­soner, men mot re­pre­sen­tan­ter for na­sjo­na­le is­ra­els­ke in­sti­tu­sjo­ner.

- Vi boi­kot­ter sta­ten Is­rael fordi de bry­ter Folke­ret­ten og en rekke FN-re­so­lu­sjo­ner ved å bygge og ut­vi­de den ulov­li­ge se­pa­ra­sjons­mu­ren og bo­set­nin­ge­ne, og ved blo­ka­den av Gaza. De fører en po­li­tikk som dis­kri­mi­ne­rer pa­le­sti­ner­ne både i eget land og som inn­byg­ger i Is­rael, frem­hol­der Berit Aaker.

So­li­da­ri­tets­rei­ser

Pa­le­stina­ko­mi­te­en vil også øke an­tall stu­die- og so­li­da­ri­tets­tu­rer til Midt­østen.

- Vi sat­ser også på opp­lys­nings­ar­beid om si­tua­sjo­nen for det pa­le­stins­ke fol­ket, og for å bygge nett­verk mel­lom ulike or­ga­ni­sa­sjo­ner. Dess­uten vil vi øve press på våre po­li­ti­ke­re, slik at vi får en rett­fer­dig løs­ning i Is­rael-Pa­le­sti­na-kon­flik­ten, sier or­ga­ni­sa­sjons­sek­re­tæ­ren.

Spe­sial­ma­ga­sin til Oslo

MIFF sen­der snart ut sitt spe­sial­ma­ga­sin om Is­rael til om­kring 124.000 hus­stan­der i Oslo. Dette gjel­der alle i ho­ved­sta­den som ikke har re­ser­vert seg mot re­kla­me. Tryk­king og dis­tri­bu­sjon kom­mer på over 300.000 kro­ner.

- MIFF øns­ker først og fremst å nå ut til de som ikke er Is­rael-ven­ner fra før med is­rae­ler­nes beste ar­gu­men­ter. Det er bare slik vi kan skape økt for­stå­el­se for Is­rael i det nors­ke folk. Spe­sial­ma­ga­si­net og vår nett­side er sen­tralt i dette ar­bei­det, sier Con­rad Myr­land. DAGEN