MF-forsker stiller spørsmål ved Jesu eksistens
Del
Spørsmålet om Jesus virkelig har levd er ikke så enkelt, mener stipendiat Hilde Brekke Møller ved Menighetsfakultetet. Rektor synes utspillet er uheldig.

I et blogg­inn­legg på forsk­ning.no på­pe­ker sti­pen­dia­ten at hun som teo­logi­stu­dent for 10-15 år siden lærte at alle se­riø­se fors­ke­re er enige om at Jesus har levd. Nå mener hun si­tua­sjo­nen er an­ner­le­des.

Hun bru­ker den ame­ri­kans­ke fors­ke­ren Ro­bert Price som ek­sem­pel. Han hev­der for­tel­lin­ge­ne om Jesus star­tet som jø­dis­ke myter.

- Jeg synes dette er en fa­sci­ne­ren­de måte å se ting på. Kan Price ha rett? spør Brek­ke Møl­ler.

- Utro­lig dår­lig idé

- Jeg har lyst til at alle spørs­mål om Jesus skal dis­ku­te­res åpent, og at man kan ta inn de vans­ke­li­ge si­de­ne uten å av­vise dem i ut­gangs­punk­tet, ut­dy­per hun over­for Dagen.

Pro­fes­sor Halv­or Mox­nes ved Teo­lo­gisk Fa­kul­tet ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo av­vi­ser kon­tant dette for­sø­ket på pro­ble­ma­ti­se­ring.

- Det at Jesus ikke skal ha ek­sis­tert, er en utro­lig dår­lig idé som mange har fått ned gjen­nom ti­de­ne, sier han til Vårt Land.

Lov å spør­re

Rek­tor Vidar L. Haa­nes ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet ser iro­ni­en i at en MF-fors­ker blir satt på plass av en TF-pro­fes­sor. MF ble opp­ret­tet som en re­ak­sjon på li­be­ral­teo­lo­gisk ut­vik­ling ved TF.

- Det fin­nes krav og for­plik­tel­ser som først og fremst gjel­der for fast an­sat­te. Sam­ti­dig skal det ikke være noen for­bud­te spørs­mål for en fors­ker, sier Haa­nes.

Han un­der­stre­ker at det er for­skjell på å stil­le spørs­mål og å gi svar som bry­ter med kir­kens lære.

Selv om for­vent­nin­ge­ne er an­ner­le­des til fast an­sat­te læ­re­re enn sti­pen­dia­ter på åre­mål, po­eng­te­rer han at MF stil­ler krav også til disse.

- Det er vik­tig for oss at de sti­pen­dia­te­ne som er an­satt for fire år og har un­der­vis­ning som en del av sine opp­ga­ver, står inne for MFs pro­fil og har en klar kir­ke­lig for­ank­ring, sier han.

Sig­nal­ef­fekt

Haa­nes be­skri­ver ut­spil­let som «uhel­dig» både fag­lig og for MFs del.

- Jeg mener også at hun tar feil på to om­rå­der. For det førs­te kom­men­te­rer hun ikke hvor sann­syn­lig det er his­to­risk sett at Jesus har levd, sier han. Dette mener han det er svært solid grunn­lag for ut fra his­to­risk-kri­tis­ke kri­te­ri­er.

Det andre han rea­ge­rer på, er at hun mener det går at å tro på Jesus selv om han ikke skul­le ha levd - og trek­ker pa­ral­lel­len til Tor med ham­me­ren.

- Det er en feil fore­stil­ling av hva kris­ten­dom­men er. Den ba­se­rer seg på at Jesus har levd og at han his­to­risk har stått opp fra de døde, sier Haa­nes.

Sam­ti­dig som han be­to­ner forsk­nings­fri­he­ten, mener han det er vik­tig å «for­ut­se ef­fek­ten av det en sier».

- Denne saken viser hvor vans­ke­lig dette kan være. Spør du henne selv, er det ingen tvil om at hun tror Jesus har levd, men hun er opp­tatt av å vise hva fors­ker­ne har ment, sier Haa­nes.

- Vil saken få noen kon­se­kven­ser?

- Nei, ikke annet enn at det er vik­tig å ha en in­tern sam­ta­le om dette og at jeg tar en runde og snak­ker med de an­sat­te - sær­lig sti­pen­dia­te­ne - om å for­mid­le fra egen forsk­ning eller komme med ut­spill, sier han.

Øns­ker dis­ku­sjon

Hilde Brek­ke Møl­ler be­kref­ter at hun tror Jesus er en his­to­risk per­son.

- Jeg opp­le­ver ikke at Halv­or Mox­nes kri­ti­se­rer meg, men stå­ste­det som jeg har tatt opp i blog­gen min. Jeg er enig i hans kri­tikk, sier hun.

- Ten­ker du at det hvi­ler noen spe­si­ell for­plik­tel­se på deg som MF-fors­ker?

- Det er vik­tig for oss at vi tar opp spørs­mål som er vik­ti­ge for kir­ken, at vi får gjort forsk­ning til­gjen­ge­lig og får i gang dis­ku­sjo­ner, sier teo­lo­gen.

Hun vars­ler at hen­nes neste blogg­inn­legg vil hand­le om kors­fes­tel­sen.

DAGEN

kristenliv,tf,halvor moxnes,hilde brekke møller,vidar l. haanes,forskning.no,mf,teologisk fakultet,jesus,historie,menighetsfakultetet,tro,blogg,teologi,forskning