Må selge erotisk bestselger for å overleve
Del
Bok og Media i Grimstad har solgt 400 bøker av den erotiske serien Fifty Shades of Grey. - Jeg er sjokkert og bedrøvet, sier kristen forfatter.

Fordi bu­tik­ken på Od­den-sen­te­ret i Grim­stad er en fullas­sor­tert bok­han­del, den enes­te på sen­te­ret, må de selge det kun­de­ne vil ha.

- Vi kan ikke si nei til best­sel­ge­re, sier bu­tikk­med­ar­bei­der Ceci­lie Himle og hen­vi­ser til kon­trak­ten de har med kjøpe­sen­te­ret.

«Fifty Sha­des of Grey» er førs­te boken i en tri­lo­gi om lit­te­ra­tur­stu­den­ten Anas­ta­sia Ste­ele som for­els­ker seg i in­du­stri­mag­na­ten Chris­ti­an Grey. De to ut­vik­ler et for­hold hvor Grey kre­ver full­sten­dig sek­su­ell kon­troll og un­der­da­nig­het. Boken blir be­skre­vet som sterkt ero­tisk.

Mi­sjons­bu­tik­ker

Bok og Media er eid av Nor­mi­sjon og Det Nors­ke Mi­sjons­sel­skap ( NMS ) og har som mål å for­mid­le det krist­ne bud­ska­pet gjen­nom lit­te­ra­tur og mu­sikk. Men bok­mar­ke­det er tøft og kje­den er av­hen­gig av se­ku­lær lit­te­ra­tur for å over­le­ve.

- Vi tren­ger se­ku­læ­re bøker i til­legg til kris­ten lit­te­ra­tur, og vi er av­hen­gig av at krist­ne kjø­per se­ku­lær lit­te­ra­tur hos oss, sa bok­an­svar­lig Liv Berit Møien til Dagen tid­li­ge­re denne uken.

- Sjok­kert

Det får den krist­ne barne­bok­for­fat­te­ren Greta Aune Jotun til å rea­ge­re.

- Jeg be­sø­ker iblant Bok og Media. Nes­ten all­tid blir jeg sjok­kert og be­drø­vet. Jeg ser lit­te­ra­tur der som jeg aldri kunne tenkt meg å ha i egne bok­hyl­ler. Og hel­ler aldri lest, sier hun i et de­batt­inn­legg i Dagen.

Jotun er med­lem av Trøn­dersk For­fat­ter­lag , og har gitt ut en rekke barne­bø­ker på blant annet Damm, Aschehoug og Lunde For­lag.

Hun mener kje­den nå må tro på Gud i ste­det for å stole på «mam­mon».

- Har troen på ver­den og mam­mon er­stat­tet Kris­tus-tro­en i or­ga­ni­sa­sjons­le­del­sen? spør hun.

- Krist­ne vil ha krim

Bok­an­svar­lig Liv Berit Møien er en del av or­ga­ni­sa­sjons­le­del­sen og har lest inn­leg­get fra Jotun. Hun for­står kri­tik­ken fra Jotun til en viss grad.

- Dette er i ut­gangs­punk­tet en ut­ford­ring, men våre bu­tik­ker har lokal til­pas­ning til kunde­grunn­la­get og etter­spør­sel. De fles­te bu­tik­ke­ne våre gjør ikke et stort num­mer ut av at de har Fifty Sha­des i hylla, men bu­tik­ke­ne som er fullas­sor­ter­te bok­hand­le­re og lig­ger i kjøpe­sent­re må til­pas­se seg det, sier Møien.

Hun pre­si­se­rer at krist­ne bøker fort­satt er ho­ved­fo­kus for kje­den.

- Men vi må også ha andre bøker. Krist­ne kun­der kjø­per jo også krim, så hvor­for skal de ikke kjøpe det hos oss? spør hun.

Mo­ralsk po­li­cy

Ver­ken Bok og Media Kris­tian­sand eller Bok og Media Oslo har tatt inn Fifty Sha­des-se­ri­en.

- Vi be­stil­ler den hvis kun­der spør, men har den ikke i hylla. Det har vært vår po­li­cy, for­tel­ler en bu­tikk­med­ar­bei­der Dagen er i kon­takt med.

I Oslo gjel­der samme po­li­cy. Bu­tik­ken har, iføl­ge bok­an­svar­lig Ida Groth, aldri hatt boken i hylla.

DAGEN