Livni: Forhandlinger kan skape allianse mot trusler
Del
De is­ra­els­ke og pa­le­stins­ke for­hand­ler­ne ble tirs­dag enige om å ar­bei­de for en en­de­lig av­ta­le i løpet av ni må­ne­der.

Is­ra­els jus­tis­mi­nis­ter Tzipi Livni tror de fers­ke freds­for­hand­lin­ge­ne med pa­le­sti­ner­ne kan skape en al­li­an­se mot re­gio­na­le trus­ler.

- Vi går ikke eu­fo­ris­ke inn i denne pro­ses­sen eller med håp om et nytt Midt­østen. Men vi gjør frem­skritt og job­ber for en slutt på kon­flik­ten, sier Livni til Ynet­news .

- Alt er på bor­det, la hun til etter mø­te­ne med sin pa­le­stins­ke mot­part Saeb Erekat i Wash­ing­ton.

Part­ner­skap

De is­ra­els­ke og pa­le­stins­ke for­hand­ler­ne ble tirs­dag enige om å ar­bei­de for en en­de­lig av­ta­le i løpet av ni må­ne­der.

Det am­bi­siø­se målet ble kunn­gjort på en presse­kon­fe­ran­se tirs­dag i Wash­ing­ton, etter de førs­te di­rek­te sam­ta­le­ne mel­lom par­te­ne på tre år.

- Denne pro­ses­sen dan­ner et part­ner­skap som er svært vik­tig for oss for å kunne stå imot de størs­te trus­le­ne. Vi har en mu­lig­het til å danne en al­li­an­se mot trus­le­ne fra eks­tre­mis­ter, sier Livni.

Ny mu­lig­het

Livni roste USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry for å ha gitt dem en ny mu­lig­het, og sier ingen av par­te­ne har råd til å kaste bort mu­lig­he­ten. Erekat sa seg enig.

- Ingen har mer å tjene på at disse be­stre­bel­se­ne blir en suk­sess enn pa­le­sti­ner­ne, sa Erekat, og la til at det er på tide at pa­le­sti­ner­ne får sin egen stat.

Uten­riks­mi­nis­ter Kerry sier han for­står at folk er skep­tis­ke til mu­lig­he­te­ne for et po­si­tivt ut­fall av for­hand­lin­ge­ne. Men han deler den ikke.

- Kan løses

- Vi kan ikke le­ve­re an­sva­ret for en slutt på kon­flik­ten over til en ny ge­ne­ra­sjon. En kon­flikt vi har mu­lig­het til å løse, sier Kerry.

Iføl­ge uten­riks­mi­nis­te­ren har Is­rael gått med på til­tak for å gjøre livet enk­le­re for pa­le­sti­ner­ne på Vest­bred­den. Det er uklart hvil­ke til­tak Is­rael har sagt ja til, men en ame­ri­kansk tje­neste­mann sier de skal frem­me øko­no­misk vekst og at «drei­er seg om mer enn å fjer­ne noen vei­sper­rin­ger».

1967-gren­se­ne

El­lers er lite gjort kjent om hva som ble sagt på for­hand­lings­mø­te­ne. Men etter førs­te runde, sa Livni at stem­nin­gen var po­si­tiv.

Pa­le­sti­ner­ne sier at ingen for­hand­lin­ger kan be­gyn­ne før det er helt klart at de skal dreie seg om en fram­ti­dig pa­le­stinsk stat ba­sert på 1967-gren­se­ne. Sam­ti­dig er flere med­lem­mer av Netanyahus re­gje­ring imot alle for­hand­lin­ger som in­ne­bæ­rer at Is­rael må oppgi land og gi det til­ba­ke til pa­le­sti­ner­ne.