Lanserer nye samiske bibeltekster
Del
Under Samiske kirkedager setter Bibelselskapet fokus på to bibeloversettelsesprosjekter til nord- og sørsamisk.

Fredag blir et ut­valg av de nyover­sat­te teks­te­ne for førs­te gang pre­sen­tert i bok­form, opp­ly­ser Det Nors­ke Bi­bel­sel­skap i en presse­mel­ding.

De sør­sa­mis­ke teks­te­ne lan­se­res under et se­mi­nar om sør­sa­misk bi­bel­over­set­tel­se, der bi­bel­over­set­ter Bier­na Bien­tie og hans over­set­ter­grup­pe vil være til stede.

Det sør­sa­mis­ke pro­sjek­tet over­set­ter teks­ter til de kir­ke­li­ge tekst­bø­ke­ne i Norge og Sve­ri­ge.

Ut­valg av teks­ter

Boken inne­hol­der et ut­valg bi­bel­teks­ter fra Det gamle og Det nye tes­ta­men­tet, blant annet for­tel­lin­gen om Moses og den bren­nen­de torne­bus­ken.

Fra det nord­sa­mis­ke over­set­tel­ses­pro­sjek­tet pre­sen­te­res tre nyover­sat­te bøker fra Det gamle tes­ta­men­tet; Rut, Amos og Hosea.

Store for­vent­nin­ger

Over­set­tel­se­ne er ført i pen­nen av det nors­ke og det fins­ke over­set­ter­team­et som er i ar­beid med å over­set­te hele Det gamle tes­ta­men­tet. Teks­te­ne har også blitt gjen­nom­gått av eks­ter­ne sa­misk­språk­li­ge kon­su­len­ter som om­ta­ler dem som tra­di­sjons­rike, men sam­ti­dig ny­ska­pen­de bi­bel­teks­ter, be­reg­net for et sa­misk pub­li­kum i alle aldre.

- Bi­bel­sel­ska­pet knyt­ter store for­vent­nin­ger til lan­se­rin­ge­ne og ser fram til å få re­spons fra sa­mis­ke le­se­re i kirke, skole, kul­tur­liv og sam­funns­liv, sier leder av Bi­bel­sel­ska­pets sek­sjon for bi­bel­over­set­tel­se, Hans-Olav Mørk. Han er pro­sjekt­an­svar­lig for de sa­mis­ke over­set­tel­se­ne.

Førs­te gang i Norge

Sa­mis­ke kirke­da­ger be­gyn­ner fredag og varer til søn­dag. I løpet av hel­gen blir det både guds­tje­nes­ter, se­mi­na­rer, kon­ser­ter og andre kul­tu­rel­le inn­slag.

Ar­ran­ge­men­tet er tid­li­ge­re holdt i Jokk­mokk i Sve­ri­ge (2004) og Inari i Fin­land (2009). I år ar­ran­ge­res det for førs­te gang i Norge.

DAGEN