Lager musikk i USA for å nå nordmenn
Del
I ti år har Kristin Horne (25) ledet lovsang. Nå vil hun nå Ola Nordmann med musikk inspirert av Gud. Med seg har hun en amerikansk stjerneprodusent.

For nors­ke Kris­tin Horne har falt i smak hos den ame­ri­kans­ke pro­du­sen­ten Jere­my Ed­ward­son. Han er ukjent for nord­menn flest, men pro­du­se­rer ak­ku­rat nå Gram­my-vin­ner Michael W. Smiths siste plate.

Han har også pro­du­sert lov­sangs­band som Jesus Cul­tu­re, Kim Wal­ker-Smith og Kari Jobe.

Opp­da­get i Stav­an­ger

Det var under et besøk i IMI Kir­ken i Stav­an­ger at Ed­ward­son fikk øyne­ne opp for Horne. Han hadde da pro­du­sert en plate for Im­puls hvor Horne var med og sang.

- Han sa at han likte stem­men min, og at jeg hadde noe spe­si­elt. Han øns­ket å pro­du­se­re en plate for meg. Jeg hadde vans­ke­lig for å tro det. Lille nors­ke meg, for­tel­ler Horne til Dagen.

Fikk 20.000

Men å pro­du­se­re plate i The Sound­house stu­dio i Red­ding i Ca­li­for­nia kos­ter pen­ger. Mye pen­ger.

- Vi send­te ut en epost til for­skjel­li­ge folk og ba om støt­te. Ærlig talt tenk­te jeg for meg selv at vi sik­kert måtte låne meste­par­ten av pen­ge­ne. Men så be­gyn­te det å rulle inn. En ga 20.000 en annen 10.000 og noen ga 5.000 kro­ner. Et venne­par av oss ga 10.000 kro­ner. Kort tid etter­på fikk de en gave på det samme be­lø­pet. Det var sterkt både for dem og meg, sier Horne.

Van­li­ge nord­menn

Men selv om mu­sik­ken er spilt inn av en stjerne­pro­du­sent i USA er ikke det ame­ri­kans­ke mar­ke­det øverst på Hor­nes liste over hvem hun vil nå med mu­sik­ken sin.

- Jeg øns­ker å nå van­li­ge nord­menn, men hvis mu­lig­he­ten åpner seg i andre land er jeg selv­føl­ge­lig åpen for det også, sier hun.

I seks år har ber­gen­se­ren bodd i Stav­an­ger og ledet lov­sang i IMI-kir­ken.

- Jeg opp­le­ver Guds nær­vær i lov­sang. Mu­sikk betyr i det hele tatt vel­dig mye for meg.

- Men li­ke­vel er det ikke lov­sang du gir ut?

- Da jeg be­gyn­te å skri­ve låter opp­lev­de jeg at mange av dem ble så per­son­li­ge at de ikke egnet seg for all­sang. Dess­uten har jeg skjønt at jeg må ut av lov­sangs­bob­len for å nå folk uten­for kir­ken, sier hun.

Be­rørt av Gud

Med en plate hun selv be­skri­ver som drøm­men­de, sart og til tider me­lan­kolsk håper hun å kunne røre ved lyt­ter­ne på en spe­si­ell måte.

- Jeg øns­ker at men­nes­ker skal bli be­rørt av Gud, sier Horne.

Pla­ten er til­gjen­ge­lig på iTu­nes og som CD for salg i bu­tik­ker nå.

Her kan du høre litt fra den nye plata .