BEVEGELSE: - Det skjer en beve
...
BEVEGELSE: - Det skjer en bevegelse på grasrota, konstaterer Tor Erling Fagermoen, som forteller at han blir ydmyk når han får inn rapporter om nystartede lag. (Foto: Stein Gudvangen)
Lag på lag i Nord-Norge
Del
Laget opplever vekst i nord. 21 ga til kjenne at de ville bli kristne på nyttårsleiren og i løpet av det siste året har det blitt startet fem nye lag. - En gladsak, ifølge generalsekretær Tor Erling Fagermoen.

Lags­be­ve­gel­sen har satt seg som mål at de skal ha 300 skole­lag i 2016. Det er nes­ten en dob­ling av an­tall lag, som i dag lig­ger på 164. I 2012 ble det opp­ret­tet 37 nye lag over hele lan­det.

- Det skjer en bevegel­se på gras­rota, kon­sta­te­rer Fa­ger­moen, som for­tel­ler at han blir ydmyk når han får inn rap­por­ter om ny­star­te­de lag. Det gir håp for den am­bi­siø­se sat­sin­gen, mener han.

Bønn og leir­ar­beid

Mar­tin Haagen­sen, skole­lags­ar­bei­der i Tromsø, sit­ter ikke med tall på at det har vært en reell vekst av unge krist­ne i nord, men han har en klar opp­le­vel­se av at så er til­fel­le. Han tror veks­ten skyl­des bønn og lei­re­ne som­mer og vin­ter. En presse­mel­ding fra Laget viser også til leir­ar­bei­det i nord som en vik­tig årsak til vekst. På den siste nytt­års­lei­ren ga 21 til kjen­ne at de øns­ket å bli krist­ne.

- En del av de som rakte opp hån­den, trod­de vi var krist­ne, men over halv­par­ten hadde aldri be­kjent seg som krist­ne før, for­tel­ler han.

Haagen­sen sier det var gøy å se at det å reise på leir ikke bare er artig, men at det får en be­tyd­ning for de som del­tar.

Selv kom­mer han fra Har­stad og voks­te opp som en av svært få krist­ne.

- Av et kull på 120 var vi tre kris­ten­russ. Da var lags­mil­jø­et en oase i hver­da­gen.

Han tror at de store av­stan­de­ne gjør at det kan­skje er et stør­re fokus på å be­va­re de krist­ne i nord. Folk rei­ser gjer­ne 14 timer for å komme på leir.

Nys­gjer­ri­ge

I følge Haagen­sen er veks­ten størst på ung­doms­sko­le­ne, og han an­slår for­de­lin­gen av gut­ter og jen­ter til 50-50.

- Vi ser at unge er nys­gjer­ri­ge på den krist­ne tro. Det stik­ker kan­skje ikke så dypt, men for noen gjør det det, sier han.

Fa­ger­moen mener at Laget har hatt et godt fokus over lang tid i nord. Per­son­lig opp­le­ver han at det er mye åpen­het blant unge, og at det er et kunn­skaps­hull i den ge­ne­ra­sjo­nen.

- De er nys­gjer­ri­ge. Det gjen­spei­ler de mange spørs­må­le­ne vi får fra vi­dere­gå­en­de sko­ler og stu­die­ste­der om å ar­ran­ge­re «Grill en kris­ten». Når jeg for­tel­ler at jeg er kris­ten og tror på Bi­be­len, og at de kan spør­re meg om hva de vil, får jeg mange spørs­mål. De er ikke fiendt­li­ge, og jeg opp­le­ver hel­ler ikke at de er ute etter å «ta» meg, for­tel­ler han.

I nord får de gode til­bake­mel­din­ger på un­der­vis­nin­gen i apo­lo­ge­tikk (tros­for­svar).

- Det er vel­dig po­pu­lært, og opp­le­ves re­le­vant for mål­grup­pen, sier Haagen­sen som er på far­ten til opp­start av et nytt skole­lag når Dagen rin­ger.

De siste årene har det vært cirka ni skole­lag i nord, pluss et stu­dent­lag. I dag har det økt til 14.

- Det er kan­skje ikke en vold­som vekst, men fem lag har kom­met til bare siden 1. ja­nu­ar i fjor, og vi håper at vi skal få se flere nye i løpet av 2013, sier han.