Kristne organisasjoner mobiliserer mot skilsmisse
Del
I Normisjon, Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband mobiliseres det for å få ned skilsmissestatistikken blant kristne.

- Sam­liv og sek­su­ali­tet  har vært sterkt un­der­kom­mu­ni­sert i for­kyn­nel­se og vei­led­ning i ge­ne­ra­sjo­ner. Hel­dig­vis har vi nå et øken­de fokus på sam­livs­kurs og ek­te­skaps­vei­led­ning som en ve­sent­lig del av or­ga­ni­sa­sjo­nens dia­ko­na­le pro­fil, sier Rolf Kjøde, ge­ne­ral­sek­re­tær i Nor­mi­sjon.

Erik Fur­nes, ge­ne­ral­sek­re­tær i ImF, hol­der fram at det er et press mot det krist­ne ek­te­ska­pet i dag, og at det på­vir­ker både unge og eldre.

- En har al­le­re­de tapt der­som unge men­nes­ker inn­går ek­te­skap med en tanke i «bak­ho­det» om at det er en vei ut der­som ek­te­ska­pet fun­ge­rer dår­lig. Der­for må det vik­tigs­te være å un­der­vi­se og for­kyn­ne at dette er en livs­lang pakt mel­lom mann og kvin­ne. Vi­de­re er det vel­dig bra at ek­te­skaps­kurs nå er gjort let­te­re til­gjen­ge­lig gjen­nom dvd-un­der­vis­ning. Vi håper bru­ken av disse verk­tøy­ene skal bre godt om seg i våre fel­les­skap, sier han.

Kjøde mener det er en fal­litt for den krist­ne me­nig­het der­som men­nes­ker for­la­ter fel­les­ska­pet når livet blir for tøft, og støt­ter Runar Lan­dros ut­sagn om at det er alt­for få skil­te og gjen­gif­te i den krist­ne for­sam­lin­gen.

- Det er en stor ut­ford­ring for det krist­ne fel­les­ska­pet å frem­stå som det vi er, et fel­les­skap av men­nes­ker som på ulike måter er av­hen­gig av Guds nåde og til­gi­vel­se i våre liv, mener Kjøde.

I alle de tre mi­sjons­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne er­fa­rer de at krist­ne som går gjen­nom en skils­mis­se hol­der seg unna det krist­ne fel­les­ska­pet.

- Det er ikke slik vi øns­ker det skal være. Vi øns­ker at fel­les­ska­pe­ne våre skal fun­ge­re slik at folk får hjelp til å takle livs­kri­ser av ulike slag. Det krist­ne fel­les­ska­pet bør være slik at det er na­tur­lig å dele vans­ke­li­ge ting og få hjelp til å mest­re livet, sier Øy­vind Ås­land, ge­ne­ral­sek­re­tær i NLM.

Erik Fur­nes, ge­ne­ral­sek­re­tær i Indre­mi­sjons­for­bun­det, mener bil­det er sam­men­satt og kjen­ner til en del mot­sat­te til­fel­ler.

- Men det stem­mer nok dess­ver­re for en god del, leg­ger han til.

Han mener det er uhel­dig hvis det ska­pes et inn­trykk av at den krist­ne for­sam­ling blir en for­sam­ling av de vel­lyk­ke­de.

- For vi tren­ger alle å leve i om­ven­del­se og synds­er­kjen­nel­se, sier han.

Fur­nes be­kref­ter at te­ma­tik­ken skils­mis­se-gjen­gif­te er en stor ut­ford­ring i hans or­ga­ni­sa­sjon.

- Dess­ver­re be­rø­rer dette flere og flere fa­mi­li­er i våre fel­les­skap. Vi har en vans­ke­lig ba­lanse­gang mel­lom å høyne det livs­lan­ge ek­te­ska­pets sta­tus i vårt folk, sam­ti­dig som vi kan leve de men­nes­ker nær som har gjen­nom­gått et sam­livs­brudd, mener Fur­nes.

Kjøde for­tel­ler at or­ga­ni­sa­sjo­nen ut­ford­res både lo­kalt og sen­tralt, og ten­ker at det er en si­tua­sjon de bare kan møte med tryg­ge og roms­li­ge fel­les­skap som mak­ter å kom­bi­ne­re Jesu nå­di­ge in­vi­ta­sjon til fel­les­skap med alle syn­der og Jesu fast­het og ra­di­ka­li­tet i møte med syn­den.

Både Kjøde og Fur­nes støt­ter Lan­dros opp­fat­ning av at krist­ne går for lenge før de søker hjelp.

- Det har i alle fall vært slik for svært mange, men jeg tror og håper at det ster­ke fo­ku­set som vi har de se­ne­re årene på ær­lig­het og bruk av sam­livs­kurs kan være en hjelp til å unngå dette frem­over, sier Kjøde.

- Når ek­te­par søker hjelp, har gjer­ne kon­flik­te­ne blitt for inn­fløk­te. Det å delta på ek­te­skaps­kurs er sunt for et for­hold og like na­tur­lig som at vi har ser­vice på bilen. Men mange har nok en fore­stil­ling om at det må være krise for at en skal delta på sikt, tror han.

kristenliv,skilsmisse,normisjon,erik furnes,rolf kjøde,menighet,misjon,innenriks,øyvind åsland,nlm,samfunn