Kristne nektet innreise til Israel
Del
18 personer fra Irak og Egypt pluss sju iranere ble nektet å delta på en kristen konferanse i Jerusalem. - Slikt skader Israels omdømme blant kristne i Midtøsten, sier David Pileggi.

125 kris­ten­le­de­re fra ara­bis­ke land i Midt­østen var in­vi­tert til kon­fe­ran­sen i midt­en av mai i den ang­li­kans­ke kir­ken Christ Church i Je­ru­sa­lem. De fles­te av dem hadde uten­lands­ke pass og ikke fra lan­det de bor i.

Li­ke­vel ble 18 av de in­vi­ter­te stan­set på fly­plas­sen Ben Gurion, der de ble holdt i for­va­ring og for­hørt i flere dager. De fles­te fikk inn­vil­get visum til Is­rael, men det skjed­de først da kon­fe­ran­sen var over.

Irans­ke krist­ne

Sju irans­ke flykt­nin­ger fra det øst­li­ge Tyr­kia med bri­tis­ke pass, kom til Is­rael via Lon­don. Fem av dem ble stan­set på Ben Gurion og holdt i retts­lig for­va­ring.

Pas­tor David Pi­leg­gi i Christ Church som var ini­tia­tiv­ta­ger til kon­fe­ran­sen, hev­der de ikke fikk inn­rei­se til Is­rael på grunn av det spen­te for­hol­det mel­lom Iran og Is­rael.

- Etter et retts­møte ga dom­me­ren mot­vil­lig etter for den is­ra­els­ke sta­tens på­stan­der og send­te dem ut av lan­det. Dom­me­ren ville at de skul­le anke saken til is­ra­elsk Høy­este­rett, noe ira­ner­ne tak­ket nei til. Vi stil­te store spørs­mål ved In­nen­riks­mi­nis­te­ri­ets be­hand­ling av ira­ner­ne, sier David Pi­leg­gi til Dagen.

Tid­li­ge­re mus­li­mer

Han for­tel­ler at alle sju ira­ner­ne er mus­li­mer som er gått over til kris­ten­dom­men og i dag er flykt­nin­ger i det øst­li­ge Tyr­kia. Pi­leg­gi av­vi­ser at de skul­le ut­gjø­re en fare for sta­ten Is­rael eller spio­ne­re til for­del for Iran.

- Våre folk som fant dem i Tyr­kia, går god for dem, og der­med in­vi­ter­te vi dem til kon­fe­ran­sen. Jeg skjøn­ner li­ke­vel at Is­rael kan ha mis­tan­ker om at kan­skje én av dem sam­ar­bei­der med irans­ke sik­ker­hets­styr­ker, selv om jeg ikke tror det er til­fel­le, sier Pi­leg­gi.

Han for­tel­ler om en vold­som vekst i tal­let på tid­li­ge­re mus­li­mer som er gått over til kris­ten tro både i Irak, Iran, Kur­dis­tan og blant irans­ke flykt­nin­ger i om­rå­det.

Is­rael er åpent

Pi­leg­gi un­der­stre­ker at krist­ne fra Midt­østen sjel­den har pro­ble­mer med å be­sø­ke Is­rael.

- Is­rael er vel­dig åpent, og vi ser dag­lig folk fra de ara­bis­ke lan­de­ne som vand­rer rundt i ga­te­ne her. Den is­ra­els­ke stat er ikke ne­ga­tiv til besøk av ver­ken mus­li­mer eller krist­ne, sier Pi­leg­gi.

Han hev­der år­sa­ken til pro­ble­me­ne for kon­fe­ranse­del­ta­ker­ne som ikke fikk inn­reise­løy­ve, er by­rå­kra­ti­et i det is­ra­els­ke in­nen­riks­de­par­te­men­tet.

Stiv­beint by­rå­kra­ti

- Det er by­rå­kra­te­ne i de­par­te­men­tet som det til tider kan være vans­ke­lig å komme rundt. I kon­trol­len på fly­plas­sen ble de rei­sen­de fra Irak og Iran grun­dig for­hørt. Vi kon­tak­tet mi­nis­te­ren for In­nen­riks­de­par­te­men­tet, som in­stru­er­te sine un­der­ord­ne­de at de krist­ne kon­fe­ranse­del­ta­ker­ne skul­le få inn­reise­visa. Pro­ble­met er at det by­rå­kra­tis­ke sys­te­met ar­bei­der sakte, og de sa dette ikke var gjort i en hånd­ven­ding. Der­med fikk de 18 vi­sa­ene etter noen dager, men da var kon­fe­ran­sen over, for­tel­ler Pi­leg­gi.

Han sier epi­so­der som dette ska­der Is­ra­els sak mel­lom krist­ne i Midt­østen, som er svært in­ter­es­sert i Is­rael, det jø­dis­ke folk og jø­de­dom­men. Dette er andre gang at Christ Church ar­ran­ge­rer en slik kon­fe­ran­se for krist­ne i hele re­gio­nen.

Dagen