Kjendiser inspirert av Jesus støtter bokprosjekt
Del
Et ras av kjendiser har gitt sin anbefaling til en kronologisk fremstilling av Jesus. Alle har latt seg inspirere av Mesteren.

«Dette er den utro­li­ge for­tel­lin­gen om Jesus Kris­tus , den vik­tigs­te per­sonen i ver­dens­his­to­ri­en», skri­ver tid­li­ge­re stats­råd og SV-le­der Erik Sol­heim i for­or­det til boken «Man­nen som for­and­ret ver­den». Boken gis i disse dager ut av Pro­kla Media.

Boken inne­hol­der en sam­men­fat­ning av de fire evan­ge­lie­ne, samt noe fra Apost­le­nes gjer­nin­ger. Der­med kan du lese for­tel­lin­gen om Jesus kro­no­lo­gisk. Den er ba­sert på Ea­sy-to Re­ad-ver­sjo­nen fra USA. Pro­sjekt­le­der Ei­vind Sætrang mener det er behov for enda en bi­bel­ver­sjon .

- Det er førs­te gang bi­bel­teks­te­ne om Jesus set­tes sam­men på denne måten. Det er en re­dak­sjon som har stått for teks­ten slik at man får frem hel­he­ten og får et lett­lest språk. Vi øns­ker at det skal være lett å lese Guds ord, lett å dis­tri­bu­ere, sier han til Dagen.

Ut til alt folk

Der­med håper Sætrang at den lille boken vil bli enkel å dele. Laget og KRIK er med på ut­gi­vel­sen. Opp­havs­ret­tig­he­te­ne til boken er opp­hørt, så Lu­ther For­lag, og un­der­bru­ket Pro­kla Media, kan tryk­ke den opp til en ri­me­lig penge og selge den vi­de­re uten for mye på­slag.

- Det vi øns­ker er å spre Guds ord. Førs­te opp­lag er på 10.000. Mange sier det er mye, men jeg har tro på dette pro­sjek­tet. Vi håper å få spredd den til alle nors­ke sol­da­ter, til fengs­ler og via sjø­manns­kir­ker, sier Sætrang.

Måten dette skal gjø­res på er blant annet ved at for­ret­nings­folk og andre med mid­ler gir penge­støt­te til at Pro­kla Media kan dis­tri­bu­ere boken. Sætrang sier de al­le­re­de har for­ret­nings­folk som har sagt ja.

Gode spørs­mål

«Denne re­di­ge­rin­gen av de opp­rin­ne­li­ge teks­te­ne er over­ras­ken­de full av liv. Det ren­ner blod gjen­nom dette møtet med Jesus, blod og ånd», skri­ver en annen av for­ords­skri­ben­te­ne, Kar­sten Isach­sen.

Han var også en av fire bi­drags­yte­re som var med på lan­se­rin­gen. Der ble han, Erik Sol­heim, Kjell Mark­set og Anne Chris­ti­an­sen spurt ut av Geir Hellje­sen om sine tanke om Jesus og tro. Det var ikke bare en­kelt å svare for seg.

- Det fine med Geir er at spørs­må­le­ne ofte er bedre enn sva­re­ne, sa Isach­sen til lat­ter fra salen. Der­med slapp han å svare på nett­opp det spørs­må­let.

Hellje­sen ville vite hvil­ket bilde Sol­heim hadde av Jesus.

- Jesus viste en total man­gel på in­ter­es­se for re­li­giø­se snurrepi­pe­ri­er. Han gikk rett på sak, rett til kjer­nen. Sam­ti­den re­gist­rer­te ham ikke, men han har etter­latt seg et vell av spiss­for­mu­le­rin­ger som står seg den dag i dag, sa Sol­heim.

Je­sus-in­spi­rer­te po­li­tikk

- Hva var grense­spren­gen­de med ham, lurte Hellje­sen på.

Kjell Mark­set, grunn­leg­ger av KRIK, svar­te.

- Det han gjor­de og sa. Han møtte de som rettro­en­de ikke ville møte. Han pro­vo­ser­te det etab­ler­te så sterkt at de tok livet av ham.

For Erik Sol­heim er Jesu ord om de fat­ti­ge det vik­tigs­te. Det har vært fø­ren­de for mye av hans po­li­tis­ke en­ga­sje­ment.

- Det å elske sin nær­mes­te er en­kelt, selv de onde gjør det. Men det å elske sine fien­der er en sterk og vans­ke­lig ut­ford­ring. Bud­ska­pet om to­le­ran­se, om de fat­ti­ge er ver­di­er som har hatt stor be­tyd­ning for meg. Det mo­rals­ke og etis­ke som lig­ger i det å hjel­pe, det å dele, i Jesu ord, fin­nes det ikke maken til i lit­te­ra­tu­ren. I hele hans bud­skap er det å dele go­de­ne helt sen­tralt. De som har fått mye må dele, sa Sol­heim med hen­vis­ning til SV-slag­or­det «del go­de­ne».

- Slag­or­det var mitt for­slag, sa Sol­heim med et stort smil. Dagen