Kinosjef går til Kirkens SOS
Del
Asle Bjorvatn (45) er presten som har forlatt jobben som kinosjef i Kristiansand for å lede Kirkens SOS i Agder-fylkene. - Da jeg så annonsen, banket hjertet mitt ekstra hardt, for det var på kurs i Kirkens SOS jeg traff min kone, forteller han.

- Både Pia og jeg har ar­bei­det fri­vil­lig i Kir­kens SOS i Oslo. Jeg kjen­ner or­ga­ni­sa­sjo­nen godt, og øns­ker å være med og prege den, for­tel­ler Asle Bjor­vatn. Han har et ønske om å nå men­nes­ker i kir­kens rand­sone.

Kul­tur

Den all­si­di­ge ber­gen­se­ren har job­bet både i mi­sjon og me­nig­het. Etter noen år i in­for­ma­sjons­av­de­lin­gen i Nor­mi­sjon ble han først ka­pel­lan og der­etter sogne­prest i Rande­sund og Hånes preste­gjeld i sør­lands­byen. Pa­ral­lelt med stil­lin­gen som prest tok han en mas­ter i le­del­se, og da kino­sjef­stil­lin­gen duk­ket opp, søkte han på den:

- Jeg ville gjøre noe mot kul­tur. Å lede en kino med mye ak­ti­vi­tet og 30-40 an­sat­te vir­ket spen­nen­de, sier Bjor­vatn.

Han hadde da for­lengst er­kjent at å liv­nære seg som salme­dik­ter og for­fat­ter ikke lå in­nen­for rekke­vid­de. Bjor­vatns store hobby er nem­lig å skri­ve sal­mer og dikt. Det er blitt noen hund­re med årene, men kino­sjef­stil­lin­gen til­lot ikke noen stor­sat­sing på fa­vo­rittak­ti­vi­te­ten.

- Jeg skrev kan­skje 10-15 teks­ter i året de tre siste årene, an­slår han.

I fjor vår hadde Bjor­vatn en stor frem­fø­ring i kul­tur­hu­set Kil­den i Kris­tian­sand da det var nytt. Det var Kir­kens Nød­hjelp som be­stil­te et verk til faste­ak­sjo­nen. I til­legg har han skre­vet noen san­ger for Fri­kir­ken, og lo­kal­me­nig­he­ten hans, Hånes. Noen bok har det ikke blitt siden han skrev «God files» for kon­fir­man­ter sam­men med Espen Ut­ta­ker i 2003.

- Jeg håper det kan bli mer fag­stoff eller fic­tion etter hvert. Kan­skje film­ma­nus også, nå som jeg har er­fa­ring i den ret­nin­gen.

Ulyk­ke­li­ge

Stil­lin­gen som kino­sjef var et vi­ka­riat på tre år. Bjor­vatn kunne nok ha fått mu­lig­het til å fort­set­te, men le­del­se av ki­no­en var i stør­re grad blitt en drifts­sjef­stil­ling. Kino-Nor­ge har dess­uten måt­tet ta grep for å di­gi­ta­li­se­re fil­mer og til­pas­se seg det fak­tum at færre går på kino:

- Da er det mind­re behov for folk. Jeg kjen­te at det ikke var dette jeg ville holde på med hele mitt liv, for­tel­ler Bjor­vatn.

Tre­barns­fa­ren be­gyn­te i stil­lin­gen i Kir­kens SOS i Agder 1. april. Or­ga­ni­sa­sjo­nen, som ble star­tet i 1974, har et lands­sek­re­ta­riat og 13 lo­ka­le sent­re, og til­byr en døgn­åpen krise­tje­nes­te. De som rin­ger or­ga­ni­sa­sjo­nen møter en av de omlag 1000 fri­vil­li­ge for å snak­ke om over­grep, frykt, vold, og tan­ker om selv­mord. Blant annet.

Da Bjor­vatn be­stem­te seg for å bli prest, var det for å kunne for­mid­le Guds kjær­lig­het til folk som stod uten­for den van­li­ge me­nig­hets­kjer­ne og for­mid­le at det fin­nes «noe der» for alle.

- Jeg tror det var det som også drev meg vi­de­re til ki­no­en og hit jeg er nå. Det rin­ger inn ulyk­ke­li­ge, tris­te og de­spe­ra­te men­nes­ker som ikke føler at de har plass i me­nig­he­ten, sier Bjor­vatn. Han øns­ker å for­mid­le at det fin­nes noe som er stør­re og rau­se­re enn men­nes­ker kla­rer å for­mid­le.

Jobb­for­and­rin­ge­ne i livet har kom­met som følge av at Gud har åpent og luk­ket dører, er­fa­rer Bjor­vatn. Mi­sjon er frem­de­les en vik­tig del av til­væ­rel­sen:

- Ja, men kan­skje mer på hjemme­bane i Kris­tian­sand. Mitt kall er å nå ut til de men­nes­ke­ne som står på ut­si­den og kik­ker inn, og in­vi­te­re dem til fel­les­ska­pet, sier Bjor­vatn.

Han er opp­tatt av det all­men­ne preste­døm­met, og tenk­te på seg selv som «en kris­ten på jobb» da han var kino­sjef. Helt kon­kret in­ne­bar det å be­nyt­te de mu­lig­he­te­ne som fan­tes ved å være en neste i hver­da­gen.

- Det åpnet seg mange mu­lig­he­ter for sam­ta­le som ikke var van­lig på de are­na­ene.

DAGEN

kristenliv,forfatter,salmedikter,kinosjef,asle bjorvatn,kirkens sos,ansettelse,prest