Katolsk jubel, luthersk protest
Del
Katolikkene fikk mandag «nøkkelmakten» i Bredtvet kirke etter signeringen av en ti år lang kontrakt - på haugiansk grunn. Samtidig opprettes den første nye katolske menigheten i Oslo på 123 år.

Stem­nin­gen står i kirke­ta­ket hos ka­to­lik­ke­ne foran den førs­te ka­tols­ke mes­sen i lu­thers­ke lo­ka­ler på Bred­tvet i Oslo.

Det er blitt ka­to­likk­land av land­ska­pet langt oppe i Gro­rud­da­len, for det meste grun­net stor ar­beids­inn­vand­ring fra ka­tols­ke land. Det blir det kirke­vekst av, og St. Jo­han­n­es me­nig­het har opp­stått. Når Den nors­ke kirke så sli­ter med å fylle benke­ra­de­ne i alle sine kir­ker i dalen, var det tid for å la tros­brød­re som har trangt om plas­sen, slip­pe til.

Ny og farge­rik

Det har Oslo ka­tols­ke bispe­døm­me fått, og tors­dag 9. mai, Kris­ti him­mel­farts­dag, leder bis­kop Bernt I. Eids­vig pon­ti­fi­kal høy­mes­se i kir­ken på Bred­tvet . Pater Phu Thanh Nguy­en blir sokne­prest for den ka­tols­ke me­nig­he­ten, det førs­te nye ka­tols­ke sog­net i Oslo på 123 år.

Nguy­en inn­set­tes for­melt under mes­sen 9. mai, sam­men med pater Haa­var Simon Nil­sen som blir ka­pel­lan i halv stil­ling, opp­ly­ser ka­tolsk.no .

Også andre pres­ter knyt­tes til me­nig­he­ten som blir et farge­rikt in­ter­na­sjo­nalt fel­les­skap, med messe på polsk, en­gelsk, fransk, viet­na­me­sisk og andre språk, og me­nig­he­tens hele 7500 med­lem­mer for­de­ler seg på im­po­ne­ren­de 125 na­sjo­na­li­te­ter.

Un­der­teg­net av­ta­le

På vegne av Den nors­ke kirke un­der­teg­net kirke­ver­ge Ro­bert Wright lei­e­kon­trak­ten mel­lom Kir­ke­lig fel­les­råd i Oslo og det ka­tols­ke bispe­døm­met. Bis­kop Bernt I. Eids­vig sig­ner­te for ka­to­lik­ke­ne.

Bred­tvet kirke blir sogne­kir­ke for St. Jo­han­n­es me­nig­het, som om­fat­ter den nord­øst­li­ge delen av Oslo. Me­nig­he­ten ble opp­ret­tet 15. mars 2013. Nå får den også et stort og roms­lig sam­lings­punkt.

Det er his­to­risk sus over Bred­tvet kirke på flere måter. Guds­hu­set er plas­sert på tomta der lek­pre­di­kan­ten Hans Ni­el­sen Hauge hadde sin gård i Oslo.

For­bin­del­sen mar­ke­res nett­opp i nav­net St. Jo­han­n­es, siden Hans er en for­nors­ket kort­form av nav­net Jo­han­n­es. Det var med dette som bak­grunn bis­kop Eids­vig be­slut­tet at den nye me­nig­he­ten skul­le «de­di­ke­res til Den hel­li­ge Jo­han­n­es», som det heter i ka­tols­ke kret­ser.

Lu­thersk mur­ring

At Bred­tvet kirke nå skal fyl­les av ka­to­lik­ker skjer ikke uten be­ty­de­lig lu­thersk mur­ring.

Den nors­ke kirke på ste­det, Bred­tvet me­nig­het, pro­te­ster­te mot fel­les­rå­dets be­hand­ling og har mot­ar­bei­det pro­ses­sen .

- Vi nek­ter å dø, og vi vil kjem­pe til siste slutt for at Bred­tvet skal for­bli vår kirke, sa me­nig­hets­råds­le­der Øy­stein Johan Østby til Vårt Land .

Han var sint over måten fel­les­råd og bispe­dømme­råd hånd­ter­te saken på.

Til Dagen sier Østby nå:

- Jeg har fått nok av over­kjø­rin­gen. Me­nig­he­ten har all­tid kjem­pe imot, og for å få til at ka­to­lik­ke­ne skul­le over­ta, måtte først me­nig­he­ten set­tes ut av spill, sier Østby, som nå er ute av alle kir­ke­li­ge sam­men­hen­ger.