Israelsk minister tror ikke på nye fredssamtaler
Del
USAs uten­riks­mi­nis­ter John Kerry for­len­get lør­dag sitt opp­hold i Midt­østen, men en is­ra­elsk mi­nis­ter har liten tro på nye freds­sam­ta­ler med pa­le­sti­ner­ne.

Kerry fløy lør­dag i skyt­tel­tra­fikk mel­lom møter med pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent Mah­moud Abbas i Jor­dans ho­ved­stad Amman og Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Netanyahu i Is­rael. Han av­lys­te mid­dags­pla­ne­ne han hadde med uten­riks­mi­nis­te­ren i De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter for å bli en tred­je dag i Is­rael.

Tviler

Men tje­neste­menn på begge sider stil­ler seg tvi­len­de til om Ker­rys fre­ne­tis­ke di­plo­ma­tis­ke frem­støt ville være nok til å få i gang nye sam­ta­ler. På spørs­mål om han tror slike for­hand­lin­ger er like om hjør­net, sva­rer Is­ra­els si­vil­for­svars­mi­nis­ter Gilad Erdan føl­gen­de til Is­ra­els kanal 2:

- Jeg be­kla­ger det, men nei, ikke nå. Slik jeg for­står det, stil­ler Abu Mazen (Abbas) fort­satt de samme be­tin­gel­se­ne, som vi ikke har noen pla­ner om å imøte­kom­me.

En pa­le­stinsk kilde for­kla­rer at USAs be­stre­bel­ser fort­set­ter, men at de fore­lø­pig ikke har ført til at sam­ta­ler blir gjen­opp­tatt.

Det har ikke vært freds­sam­ta­ler mel­lom Is­rael og pa­le­sti­ner­ne siden for­hand­lin­ge­ne brøt sam­men i sep­tem­ber 2010.

På sitt femte besøk til Midt­østen siden mars stø­ter Kerry fort­satt på kjen­te pro­ble­mer: Is­rael in­sis­te­rer på sik­ker­het, mens pa­le­sti­ner­ne for­døm­mer de is­ra­els­ke bo­set­nin­ge­ne. (©NTB)